Diensten - 67720-2019

12/02/2019    S30    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Italië-Osimo: Openbaarvervoersdiensten

2019/S 030-067720

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
ASTEA S.p.A.
Via Guazzatore 163
Osimo
60027
Italië
Contactpersoon: ASTEA S.p.A. — Via Guazzatore 163 — Osimo (AN)
Telefoon: +39 0717247227
E-mail: acquisti@pec.asteaspa.it
Fax: +39 0717247214
NUTS-code: ITI32

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.gruppoastea.it

Adres van het kopersprofiel: www.gruppoastea.it

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Società di servizi
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Servizi pubblici locali

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servizio di noleggio senza conducente per autoveicolo

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60112000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Servizio di noleggio senza conducente per autoveicoli

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 357 354.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITI32
Voornaamste plaats van uitvoering:

Osimo (AN) — Via Guazzatore 163

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servizio di noleggio senza conducente per autoveicoli in uso ad ASTEA S.p.A.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Servizio di assistenza, tempi di consegna / Weging: 70 %
Prijs - Weging: 30 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 140-322180
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
ARVAL Service Lease Italia S.p.A.
Via Sette Regole 21
Scandicci (FI)
50018
Italië
NUTS-code: ITI14
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 495 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 357 354.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunale Amministrativo Regionale
Ancona
60100
Italië
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019