Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Tjenesteydelser - 677287-2022

06/12/2022    S235

Danmark-København: Rengøring af lokaler

2022/S 235-677287

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Faciliteter
Postadresse: Nyropsgade 3
By: København K
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1602
Land: Danmark
Kontaktperson: Anika Orup (på vegne af ordregiver)
E-mail: anika.orup@d-s-r.dk
Telefon: +45 61202024
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.kk.dk/kff
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/81223
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=346923&B=DSR
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=346923&B=DSR
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://eu.eu-supply.com/login.asp?B=DSR&target=%2FCtm%2FTendering%2FMessages%2FIndex%2F242971%2F272983
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Fritid, kultur og religion

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rengøringsservice - KBH K

II.1.2)Hoved-CPV-kode
90911100 Rengøring af lokaler
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Rengøringsservice på ca. 100 lokationer/bygningskomplekser under Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen. Dette indebærer bl.a. rengøring af biblioteker, kunsthal, idrætsanlæg, klubhuse, museer mv.

Rengøringsservice omfatter løbende indvendig lokalerengøring og rengøringsrelaterede serviceopgaver. Rengøringsservice skal udføres i henhold til DS/INSTA800 og som kravspecificeret i Kontraktbilag 3: Kravspecifikation m. underbilag.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 180 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90911200 Rengøring af bygninger
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
Hovedudførelsessted:

København K, adresser fremgår af udbudsmaterialet.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Se punkt II.1.4) Kort beskrivelse, for specificering af udbudte ydelse.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50
Kvalitetskriterium - Navn: Arbejdsmiljøfremmende løsninger / bæredygtig leverance / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 30
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 180 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/06/2023
Slut: 31/05/2027
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges af Ordregiver med op til 24 måneder.

Forlængelse kan ske af flere omgange, der samlet ikke kan overstige 24 måneder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der er optioner på diverse time- og enhedspriser på ekstraopgaver. De fremgår af kravspecifikation i kontraktbilag 3F

Der er af ordregiver efterspurgt priser på diverse tilkøbsydelser/optioner. De fremgår af kravspecifikation kontraktbilag 3E

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Udbuddet er ikke opdelt i delaftaler. For varetagelse af økonomiske og markedsmæssige hensyn vurderer Ordregiver, at der vil være den bedste konkurrence samt optimal intern kontraktstyring ved et samlet udbud.

Tilbudsgiver bedes orientere sig om de samlede krav i det komplette udbudsmateriale som er tilgængeligt i CTM-systemet på det konkrete udbud under ”Se udbudsdokumenter”.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiver er udelukket fra at deltage i udbuddet, hvis tilbudsgiver:

• er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt WTO’s Government Procurement Agreement eller øvrige handelsaftaler, der forpligter Danmark til at åbne markedet for offentlige kontrakter for tilbudsgivere etableret i det pågældende land.

• har modtaget endelig dom eller vedtaget bødeforlæg inden for de seneste 5 år for (straffedomme i henhold til Udbudslovens § 135, stk. 1):

o handlinger begået som led i en kriminel organisation,

o bestikkelse

o svig

o terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet

o hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme

o overtrædelse af straffelovens § 262 a eller, for så vidt angår en dom fra et andet land angående børnearbejde og andre former for menneskehandel

• Har et medlem i bestyrelsen, direktionen eller tilsynsrådet, der er dømt ved endelig dom eller har vedtaget bødeforlæg indenfor de seneste 5 år for de handlinger, som er nævnt i Udbudslovens § 135, stk. 1. Det samme gælder hvis den dømte person har beføjelse til at repræsentere, kontrollere eller træffe beslutninger i tilbudsgiveres bestyrelse, direktion eller tilsynsråd

• Har ubetalt forfalden gæld på DKK 100.000 eller derover til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger, jf. Udbudslovens § 135, stk. 3, medmindre tilbudsgiver stiller sikkerhed for betaling af gælden eller har indgået en aftale med inddrivelsesmyndigheden om en afviklingsordning og overholdt denne

• Er i en interessekonflikt i forhold til udbuddet, jf. Udbudslovens § 136, nr. 1

• Har været involveret i forberedelsen af udbuddet på en måde, som medfører konkurrencefordrejning, jf. Udbudslovens § 136, nr. 2.

• I forbindelse med pågældende udbud har givet groft urigtige oplysninger, har tilbageholdt oplysninger eller ikke har været i stand til at fremsende supplerende dokumenter vedrørende udelukkelsesgrunde, jf. Udbudslovens § 136, nr. 3.

• I forbindelse med udøvelsen af sit erhverv har begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om ansøgerens eller tilbudsgiverens integritet, herunder men ikke begrænset til at have begået handlinger, der har ført til domfældelse for overtrædelse af gældende skattelovgivning indenfor det område, hvor virksomheden udøver sit erhverv jf. Udbudslovens § 136, nr. 4.

Tilbudsgiver er desuden udelukket fra at deltage i udbuddet, hvis Ordregiveren kan påvise, at Tilbudsgiver indenfor de seneste 3 år:

• Ordregiveren kan påvise, at tilbudsgiveren har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område i henhold til EU-retten, national lovgivning, kollektive aftaler eller de miljø-, social eller arbejdsretlige forpligtelser (Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1)

• tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor tilbudsgiveren er hjemhørende (Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2)

• tilbudsgiveren har ubetalt forfalden gæld på under 100.000 DKK til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivning i det land, hvor tilbudsgiveren er etableret (Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 6)

Ordregiver kan dog ikke udelukke en tilbudsgiver, der kan dokumentere sin pålidelighed (”self cleaning”) i henhold til Udbudslovens § 138, stk. 1-3.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

1) Under punktet ”Samlet årsomsætning” anføres tilbudsgivers samlede årsomsætning (nettoomsætning) i seneste afsluttede regnskabsår

2) Under punktet ”Øvrige økonomiske og finansielle krav” anføres tilbudsgivers egenkapital i seneste afsluttede regnskabsår

For konsortier gælder, at konsortiedeltagerne tilsammen skal opfylde minimumskravet. For tilbudsgivere, der baserer sig på andre økonomiske aktørers økonomiske og finansielle formåen gælder, at tilbudsgiveren og den støttende enhed tilsammen skal opfylde minimumskravet.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der er følgende minimumskrav til tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen:

1) Samlet årsomsætning (nettoomsætning) i det seneste afsluttede regnskabsår skal minimum være DKK 100.000.000 (eller tilsvarende i anden valuta)

2) Egenkapitalen i det seneste afsluttede regnskabsår skal minimum være DKK 5.000.000 (eller tilsvarende i anden valuta)

Dokumentation: Tilbudsgiver skal på anmodning fremsende dokumentation vedrørende ovenstående minimumskrav ved at fremlægge en underskrevet revisorerklæring eller tilbudsgivers seneste godkendte årsregnskab fra registreret eller statsautoriseret revisor indeholdende de relevante regnskabsoplysninger.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal angive sine referencer i ESPD’et under punktet ”For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførsel af tjenesteydelser af den anførte type.

Tilbudsgiver skal angive følgende oplysninger for hver reference:

a. Beskrivelse (opgave- og ydelsesbeskrivelse),

b. Beløb (kontraktsum pr. år),

c. Dato (startdato samt slutdato (hvis ikke afsluttet og slutdato ikke er kendt kan anføres, at den er igangværende under "Beskrivelse")), og

d. Modtagere (myndighedens/ virksomhedens navn).

For konsortier gælder, at konsortiedeltagerne tilsammen skal opfylde minimumskravet. For tilbudsgivere, der baserer sig på andre økonomiske aktørers tekniske og faglige formåen gælder, at tilbudsgiveren og den støttende enhed tilsammen skal opfylde minimumskravet.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

1) Tilbudsgiver skal som minimum have 2 referencer, hvor både punkt a) og b) er opfyldt for denne samme reference:

a) Referencen vedrører rengøringsservice med en kontraktsum pr. år på minimum DKK 5.000.000 (eller tilsvarende i anden valuta), og

b) Modtageren er en offentlig myndighed med minimum 10 lokaliteter/lokationer (angivet af tilbudsgiver under ”modtagere” i ESPD)

2) Tilbudsgiver skal derudover have minimum 2 referencer, der omfatter udførelse af rengøring efter DS:INSTA800 (disse referencer behøver ikke være de samme som under punkt 1).

Alle referencer, både de under pkt. 1) og 2) nævnte, skal være udført inden for de seneste tre år regnet fra tilbudsfristen. Igangværende referencer under pkt. 1) accepteres, såfremt de forud for fremsendelse af tilbud har opnået en kontraktsum pr. år på minimum 5.000.000 DKK.

Dokumentation: Tilbudsgiver skal på anmodning fremsende dokumentation vedrørende ovenstående minimumskrav ved at fremlægge udspecificeret referenceliste fra ESPD indeholdende: Navnet på referencens kontaktperson, samt telefonnummer og e-mail på referencens kontaktperson. Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte referencerne.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Kontrakten er omfattet af kravet om anvendelse af personer under oplæring, der blev indført med ændringen af udbudsloven, der trådte i kraft 1. juli 2022. Leverandøren skal i udførelsen af kontrakten anvende personer under oplæring i overensstemmelse med kontraktens § 21.

Leverandøren skal opfylde ordregivers arbejdsklausul og øvrige CRS-krav. Der henvises herom til udbudsmaterialet.”

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 20/01/2023
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 20/01/2023
Tidspunkt: 14:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver skal tilmelde sig udbuddet og afgive tilbud via det elektroniske udbudssystem (CTM-Systemet) påhttps://www.eu-supply.com/dsr.asp.

Tilbudsgiver skal holde sig orienteret i CTM systemet, hvor spørgsmål/svar offentliggøres.

Hver tilbudsgiver kan alene indgive ét tilbud i form af udfyldt ESPD.

ESPD udarbejdes online i CTM-systemet i den særlige ESPD-funktion under ”Mine besvarelser - ESPD”. VIGTIGT: Ordregiver kan IKKE læse en ESPD xml-fil, der er vedhæftet tilbuddet på anden måde end i den særlige ESPD-funktion under ”Mine besvarelser - ESPD”. En tilbudsgiver der vedhæfter en ESPD xml-fil, som ordregiver ikke kan læse, vil ikke være konditionsmæssig.

Såfremt tilbudsgiver udgør en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium), skal særskilt ESPD fremsendes for hver enkelt virksomhed i sammenslutningen.

I disse tilfælde skal de i sammenslutningen deltagende virksomheder i deres ESPD del II A svare ”Ja” til spørgsmålet, ”Deltager den økonomiske aktør i udbudsproceduren sammen med andre?”, ligesom deltagerens rolle i konsortiet beskrives. Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være konsortiets samlede egnethed, der vurderes.

Der stilles ingen særlige krav til sammenslutningens retlige form, men der skal iblandt sammenslutningens virksomheder udpeges en fælles befuldmægtiget, der tegner alle virksomheder i sammenslutningen. Endvidere skal virksomhederne i sammenslutningen hæfte solidarisk, direkte og ubetinget for opfyldelsen af kontrakten.

Dokumentation: For tilbudsgivere, som udgør en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium), gælder desuden, at de som en del af dokumentationen skal fremlægge en underskrevet konsortieerklæring om, at alle deltagere i konsortiet hæfter solidarisk for kontraktens opfyldelse og med angivelse af en konsortiedeltager, med hvem ordregiver kan indgå bindende aftaler på konsortiets vegne.

Tilbudsgiver kan basere sig på andre virksomheders økonomiske og finansielle formåen og/eller tekniske og faglige formåen. I sådanne tilfælde skal tilbudsgiver i ESPD del II afsnit C (”Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet”) svare ”Ja”.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders kapacitet i forhold til den økonomiske/finansielle formåen og/eller den tekniske/faglige formåen, herunder i forhold til opfyldelse af minimumskrav, skal tilbudsgiver vedlægge et særskilt ESPD udfyldt af disse andre enheder med de oplysninger, der anmodes om i ESPD del II, afsnit A og B, del III og IV. Desuden skal tilbudsgiver udfylde ESPD del V. Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være tilbudsgivers og de støttende enheders samlede egnethed, der vurderes. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på sit moderselskabs økonomiske formåen, indgår tilbudsgivers egen økonomiske formåen ikke særskilt i beregningen, idet tilbudsgivers økonomiske formåen allerede er indregnet i moderselskabets regnskabstal.

Opmærksomheden henledes desuden på, at såfremt tilbudsgiver baserer sin tekniske og faglige formåen på andre enheders kapacitet, skal den/de pågældende enheder udføre den del af Kontrakten, som enhedens kapacitet relaterer sig til.

Dokumentation: Tilbudsgivere, som baserer sig på andre enheders kapacitet til brug for opfyldelse af mindstekravene til henholdsvis økonomisk og finansiel formåen og faglige og tekniske formåen, gælder desuden, at ansøger/tilbudsgiver som en del af dokumentationen skal fremlægge en støtteerklæring, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiveren. Hvis en tilbudsgiver beror sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, skal denne enhed påtage sig solidarisk at hæfte for tilbudsgivers forpligtelser overfor ordregiver under den udbudte kontrakt.

Virksomheder i en sammenslutning og støttende enheder, hvor autenticiteten ikke kan konstateres af det elektronisk udbudssystem (CTM-systemet), skal underskrive ESPD.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Der er intet mæglingsorgan i Danmark.
By: x
Land: Danmark
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til § 7 i Lov om Klagenævnet for Udbud (LBK nr 593 af 02/06/2016 - kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

- 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/12/2022