TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Diensten - 67731-2018

14/02/2018    S31    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Stafford: Reparatie en onderhoud van uitrusting in gebouwen

2018/S 031-067731

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Staffordshire County Council
Staffordshire Procurement, 1 Staffordshire Place
Stafford
ST16 2DH
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1785854646
E-mail: paul.timmins@staffordshire.gov.uk
Fax: +44 1785854660
NUTS-code: UKG2

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.staffordshire.gov.uk/business/procurement

I.1)Naam en adressen
Stafford Borough Council
Stafford
ST16 3AQ
Verenigd Koninkrijk
E-mail: paul.timmins@staffordshire.gov.uk
NUTS-code: UKG2

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.staffordshire.gov.uk/business/procurement

I.1)Naam en adressen
Cannock Chase District Council
Cannock
WS11 1BG
Verenigd Koninkrijk
E-mail: paul.timmins@staffordshire.gov.uk
NUTS-code: UKG2

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.staffordshire.gov.uk/business/procurement

I.1)Naam en adressen
South Staffordshire Council
Codsall
WV8 1PX
Verenigd Koninkrijk
E-mail: paul.timmins@staffordshire.gov.uk
NUTS-code: UKG2

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.staffordshire.gov.uk/business/procurement

I.1)Naam en adressen
Lichfield District Council
Lichfield
WS13 6YY
Verenigd Koninkrijk
E-mail: paul.timmins@staffordshire.gov.uk
NUTS-code: UKG2

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.staffordshire.gov.uk/business/procurement

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://supplierlive.proactisp2p.com/Default.aspx
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://supplierlive.proactisp2p.com/Default.aspx
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Responsive Property Maintenance & Dayworks (Framework Agreement)

Referentienummer: IA810
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50700000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

The framework is to provide Staffordshire County Council with an agreed schedule of work rates to work on Council owned buildings within specified geographical areas throughout Staffordshire.

The framework will be awarded in separate lots for Building, Plumbing, Mechanical, and Electrical.

The framework will generally consist of carrying out minor responsive maintenance / installation services / works with the majority of the work within occupied properties with individual order values up to 5 000,00 GBP. From time to time some orders may be above this threshold.

Refer to the Framework Terms for full specification.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 12 000 000.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Building Maintenance (Lot 1)

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45000000
45300000
45400000
45450000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKG2
NUTS-code: UKF1
NUTS-code: UKG1
NUTS-code: UKG3
NUTS-code: UKF2
NUTS-code: UKG23
NUTS-code: UKD62
NUTS-code: UKD63
Voornaamste plaats van uitvoering:

Staffordshire

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The services / works typically consist of Building maintenance / installations.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 3 800 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

It is envisaged that tender adverts for the next Framework Agreement may be placed within the next 2 or 3 years. This cannot be guaranteed.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

The Agreement term is envisaged to be from 1.6.2018 to 31.5.2021 with an additional option to extend by 1 year to 31.5.2022.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

It is envisaged that the top 10 scoring and compliant tenderers/providers will be appointed to this Lot.

This is an electronic tender. See VI.3.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Plumbing Maintenance (Lot 2)

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45330000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKG2
NUTS-code: UKF1
NUTS-code: UKG1
NUTS-code: UKG3
NUTS-code: UKF2
NUTS-code: UKG23
NUTS-code: UKD62
NUTS-code: UKD63
Voornaamste plaats van uitvoering:

Staffordshire.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The services / works typically consist of Plumbing maintenance / installations.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 800 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

It is envisaged that tender adverts for the next Framework Agreement may be placed within the next 2 or 3 years. This cannot be guaranteed.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

The Agreement term is envisaged to be from 1.6.2018 to 31.5.2021 with an additional option to extend by 1 year to 31.5.2022.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

It is envisaged that the top 10 scoring and compliant tenderers / providers will be appointed to this Lot.

This is an electronic tender. See VI.3.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Mechanical Maintenance (Lot 3)

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45350000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKG2
NUTS-code: UKF1
NUTS-code: UKG1
NUTS-code: UKG3
NUTS-code: UKF2
NUTS-code: UKG23
NUTS-code: UKD62
NUTS-code: UKD63
Voornaamste plaats van uitvoering:

Staffordshire.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The services/works typically consist of Mechanical maintenance / installations.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 800 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

It is envisaged that tender adverts for the next Framework Agreement may be placed within the next 2 or 3 years. This cannot be guaranteed.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

The Agreement term is envisaged to be from 1.6.2018 to 31.5.2021 with an additional option to extend by 1 year to 31.5.2022.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

It is envisaged that the top 10 scoring and compliant tenderers / providers will be appointed to this Lot.

This is an electronic tender. See VI.3.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Electrical Maintenance (Lot 4)

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45310000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKG2
NUTS-code: UKF1
NUTS-code: UKG1
NUTS-code: UKG3
NUTS-code: UKF2
NUTS-code: UKG23
NUTS-code: UKD62
NUTS-code: UKD63
Voornaamste plaats van uitvoering:

Staffordshire.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The services/works typically consist of Electrical maintenance / installations.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 3 800 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

It is envisaged that tender adverts for the next Framework Agreement may be placed within the next 2 or 3 years. This cannot be guaranteed.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

The Agreement term is envisaged to be from 1.6.2018 to 31.5.2021 with an additional option to extend by 1 year to 31.5.2022.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

It is envisaged that the top 10 scoring and compliant tenderers / providers will be appointed to this Lot.

This is an electronic tender. See VI.3.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

It is a mandatory requirement that any successful provider appointed to the Framework Agreement is accredited by Constructionline or equivalent for the category appropriate to the lot applied for, and, has a current and valid assessment of the Contractors Health and Safety Assessment Scheme (CHAS) or equivalent.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Continued appointment to the Framework Agreement and subsequent call-off contracts are in accordance with providers adherence to pre-established, ongoing, Key Performance Indicators. See the procurement documentation.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 40
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 19/03/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 19/03/2018
Plaatselijke tijd: 12:02
Plaats:

Staffordshire County Council.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Limited to members of Staffordshire County Council.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

It is envisaged that tender adverts for the next Agreement may be placed within the next 2 or 3 years. This cannot be guaranteed.

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

This is an electronic tender. All submission must be made via the formal Staffordshire County Council electronic tendering platform.

All requests for information to be sent through the electronic tendering portal and message facility on the Proactis electronic tendering system.

How to register - follow the link to Proactis electronic tendering:

https://supplierlive.proactisp2p.com/Account/Login

If you require urgent assistance regarding the initial usage of the e-Tendering package please contact the Contracting Authority point-of-contact in Section I.1) of this notice. On failure to reach this contact, please immediately email the nature of the difficulty to:

commercial.team@staffordshire.gov.uk.

This procurement is for a framework agreement between the appointed providers(s) and Staffordshire County Council, to supply predominately services/works on an ad-hoc call-off basis, as and when required.

Staffordshire County Council or its public sector partners makes no guarantee as to the volume of business on offer or to be awarded, and any volumes given are indicative only and intended as a general guide. There is no commitment at the time of tendering from any parties outside of Staffordshire County Council and this should be taken into consideration when bidding.

The individual lotted spend ranges are approximate and for guide use only. Staffordshire County Council does reserve the right to place a value of total services / works outside these lotted ranges where required although it not expected to constitute a significant spend, and will still fall within the overall total framework spend range.

All framework management, post-tender, will be in accordance with the Public Contracts Regulations 2015.The call-off orders will be allocated by terms laid down in the framework. Please see the tender documentation for further details.

Staffordshire County Council also reserves the right to operate a public tender or quotations outside of the framework where so required.

As part of the Governments National Procurement Strategy, collaborative working and supporting other Authorities now forms part of Staffordshire County Councils procurement remit. This agreement may be made available to other Contracting Authorities including without limitation Councils and Public Bodies within Staffordshire and neighboring geographical areas as prescribed by the NUTS codes in this notice. These will include Health and NHS Bodies, Local Authorities, Contracting Authorities, any other Government Department, Defence, Police and Emergency Services, Metropolitan / District Councils, Utilities, Educational Establishments, and Utilities, including the Contracting Authorities named in this notice. These organisations will be afforded third party rights or be named as beneficiaries under the contract or contracts where appropriate.

Financing / Payment:

— payments may be made following acceptance by the banking agents of Staffordshire County Council.

Legal form of groups of providers:

— no special legal form is required by the grouping of providers but each provider will be required to become jointly or severally responsible for the contract before acceptance.

For reference the following website outlines Staffordshire County Council policy on the Community Right to Challenge:

http://www.staffordshire.gov.uk/business/procurement/Community-Right-to-Challenge/Community-Right-to-Challenge.aspx

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Staffordshire County Council
1 Staffordshire Place
Stafford
ST16 2DH
Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Staffordshire County Council
1 Staffordshire Place
Stafford
ST16 2DH
Verenigd Koninkrijk
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Precise information on deadlines for lodging appeals: The Contracting Authority will incorporate a minimum10 calendar day standstill period (or 15 days where non-electronic or fax methods are used) at the point that an award decision notice is communicated to tenderers.

The award decision process will specify the criteria for the award of the contract/framework agreement, the reasons for the decision, including the characteristics and relative advantages, the name and score of the successful tender, and will specify when the standstill period is expected to end or the date before which the Contracting Authority will not conclude the contract / framework agreement.

If an appeal regarding the award of a contract / framework agreement has not been successfully resolved, the Public Contracts Regulations 2015 provide for aggrieved parties who have been harmed or are at risk of a breach of the rules to take action in the High Court (England, Wales and Northern Ireland).

Any such action must be brought promptly (generally within 3 months). The Court may order the setting aside of the award decision or may order the Contracting Authority to amend any document and may award damages.

If an agreement has been entered into the Court may make a declaration of ineffectiveness or may order that the duration of any relevant specific contract be shortened and additionally may award damages.

The time limit for seeking such a declaration is generally 30 days from notification of the award (either by award decision notification or contract award notice depending upon the circumstances) or otherwise 6 months.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Staffordshire County Council
1 Staffordshire Place
Stafford
ST16 2DH
Verenigd Koninkrijk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/02/2018