Diensten - 67733-2019

12/02/2019    S30    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Palma de Mallorca: Software en informatiesystemen

2019/S 030-067733

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Ports de les Illes Balears
Q0700499G
C/ Vicente Tofiño, 36, Coll d'en Rebassa
Palma de Mallorca
07007
Spanje
Contactpersoon: Ports de les Illes Balears
Telefoon: +34 902024444
E-mail: contractacio@portsib.es
Fax: +34 902024000
NUTS-code: ES532

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.caib.es

Adres van het kopersprofiel: http://www.portsib.es

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Actividades portuarias

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Contrato de prestación de servicios informáticos para el desarrollo e implantación de un sistema de gestión y explotación portuaria

Referentienummer: 54/17
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Implantación sistema gestión y explotación portuaria.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 519 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES53
Voornaamste plaats van uitvoering:

Mallorca.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dotar a Ports de les Illes Balears de una herramienta de gestión de servicios portuarios, actualizada y adaptada a los avances tecnológicos y a los nuevos requisitos legales establecidos para las AA. PP. en materia de administración electrónica, liquidación, facturación y notificación.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Calidad técnica / Weging: 48
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 54/17
Benaming:

Contrato de prestación de servicios informáticos para el desarrollo e implantación de un sistema de gestión y explotación portuaria

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/06/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Provedelop, S. L.
Valencia
Spanje
NUTS-code: ES52
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 519 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Ports de les Illes Balears
C/ Vicente Tofiño, 36, Es Coll d'en Rabassa
Palma
07007
Spanje
Telefoon: +34 902024444
E-mail: contratacion@portsib.es
Fax: +34 902024000

Internetadres: www.portsib.es

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/02/2019