Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

Aufgrund von Störungen werden eForms- Mitteilungen derzeit fehlerhaft angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Bis dahin konsultieren Sie bitte unsere Hilfsseite.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Lieferungen - 677349-2022

Submission deadline has been amended by:  49069-2023
06/12/2022    S235

Nederland-Etten-Leur: Medische hulpmiddelen

2022/S 235-677349

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stichting Inkoopbureau West-Brabant
Nationaal identificatienummer: 54674912
Postadres: Roosendaalseweg 4
Plaats: Etten-Leur
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 4875 AA
Land: Nederland
Contactpersoon: Rick Roovers
E-mail: r.roovers@inkoopwestbrabant.nl
Telefoon: +31 765937160
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.inkoopbureauwestbrabant.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/281286/details
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/281286/details
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Inkoopbureau (Stichting)
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Advisering aan gemeenten met betrekking tot inkoop en aanbesteding

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Wmo Hulpmiddelen West-Brabant

Referentienummer: SIW009199
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33196000 Medische hulpmiddelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De Colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Alphen-Chaam, Altena, Baarle-Nassau, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk , Oosterhout, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert, hierna te noemen aanbestedende dienst of opdrachtgever, zijn voornemens de opdracht voor de allesomvattende dienstverlening Wmo hulpmiddelen aan te besteden.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33196200 Hulpmiddelen voor gehandicapten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL411 West-Noord-Brabant
NUTS-code: NL412 Midden-Noord-Brabant
Voornaamste plaats van uitvoering:

West-Brabant

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 96
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De ingangsdatum van de raamovereenkomst is 1 juli 2023. De overeenkomst heeft een vaste looptijd van vier (4) jaar. De vaste looptijd van de raamovereenkomst eindigt van rechtswege op 30 juni 2027.

De raamovereenkomst kan twee (2) keer worden verlengd voor de duur van twee (2) jaar. De raamovereenkomst eindigt van rechtswege na de laatste verlenging of bij het bereiken van de maximale omvang.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Duur van de overeenkomst

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

- Betaling van belastingen en sociale premies,

- Faillissement, insolventie of gelijksoortig,

- Schending verplichtingen o.b.v. milieu- sociaal- of arbeidsrecht,

- Terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten,

- Fraude,

- Deelneming aan een criminele organisatie,

- Corruptie,

- Witwassen van geld of financiering van terrorisme,

- Kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel,

- Ernstige beroepsfout,

- Vervalsing van de mededinging,

- Belangenconflict,

- Betrokken bij de voorbereiding,

- Prestaties uit het verleden,

- Valse verklaring,

- Onrechtmatige beïnvloeding,

- Beroepsbevoegdheid

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- Financiële en economische draagkracht

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- Technische en beroepsbekwaamheid - kerncompetentie 1,

- Technische- en beroepsbekwaamheid - certificering

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 2
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

de opdrachtgever wenst een duurzame overeenkomst aan te gaan. Dit op het gebied van Social Return on Investment en de ontwikkeling van duurzaamheid en innovatie. Tevens betreft de afschrijvingstermijn van hulpmiddelen een langere periode dan 48 maanden.

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 07/02/2023
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 08/05/2023
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 07/02/2023
Plaatselijke tijd: 11:01

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Zeeland - West-Brabant
Postadres: Stationslaan 10
Plaats: Breda
Postcode: 4815 GW
Land: Nederland
E-mail: kanton.breda.zwb@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883616000
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Zeeland-West-Brabant
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/12/2022