Diensten - 67747-2019

12/02/2019    S30    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Portugal-Almada: Dienstverlening door ingenieurs

2019/S 030-067747

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Infraestruturas de Portugal, S. A.
Praça da Portagem
Almada
2809-013
Portugal
Telefoon: +351 212879979
E-mail: ana.tavares@ipengenharia.pt
Fax: +351 211021839
NUTS-code: PT170

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.infraestruturasdeportugal.pt

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Infraestruturas Rodo-ferroviárias

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

5010027164 — Aquisição de serviços para "Fiscalização e Coordenação de Segurança e Saúde da empreitada IP5 Vilar Formoso / Fronteira"

Referentienummer: 5010027164
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71300000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Aquisição de serviços para Fiscalização e Coordenação de Segurança e Saúde da empreitada IP5 Vilar Formoso / Fronteira.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 450 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PT16J
Voornaamste plaats van uitvoering:

Vilar Formoso / Fronteira

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aquisição de serviços para Fiscalização e Coordenação de Segurança e Saúde da empreitada IP5 Vilar Formoso / Fronteira.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2015/S 185-336021
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 5010027164
Benaming:

5010027164 — Aquisição de Serviços para "Fiscalização e Coordenação de Segurança e Saúde da empreitada IP5 Vilar Formoso / Fronteira"

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 11
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Tabique Engenharia, Lda.
503888460
Braga
Portugal
NUTS-code: PT112
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 450 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 225 000.01 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada
Almada
Portugal
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019