Na naši spletni strani, namenjeni covidu-19, boste našli več informacij o javnih razpisih za nabavo medicinske opreme.

Konferenca o prihodnosti Evrope je vaša priložnost, da delite svoje zamisli in oblikujete prihodnost Evrope. Naj se sliši vaš glas!

Storitve - 67755-2015

Prikaži skrčeni pogled

26/02/2015    S40

Belgija-Bruselj: Zagotovitev dialoga v okviru Euromed in izmenjave najboljših praks

2015/S 040-067755

Obvestilo o naročilu storitev

Lokacija – sredozemski partnerji – Alžirija, Egipt, Izrael, Jordanija, Libanon, Libija, Maroko, Palestina (ta oznaka se ne razume kot priznavanje palestinske države in ne vpliva na položaje posameznih držav članic o tem vprašanju), Sirska arabska republika (sodelovanje EU s sirskimi oblastmi (vladnimi subjekti) je v trenutku priprave tega dokumenta začasno ustavljeno do sprejetja prihodnjih odločitev. Komisija bo ocenila možnost za udeležbo sirskih oblasti pri izvedbi ukrepa), Tunizija

1.Referenčna številka dokumenta:
EuropeAid/136489/DH/SER/MULTI.
2.Postopek:
Omejeni.
3.Naslov programa:
Zagotovitev dialoga v okviru Euromed in izmenjave najboljših praks.
4.Financiranje:
Proračunska postavka 21.03.01.02.
5.Naročnik:

Evropska unija, ki jo zastopa Evropska komisija, v imenu in za račun držav partneric, Bruselj, BELGIJA.


Specifikacije naročila

6.Vrsta naročila:
Na podlagi plačila.
7.Opis naročila:
Naročilo, katerega cilj je ohranitev obstoječih pomembnih mrež in nadaljnji razvoj regionalnega dialoga na naslednjih področjih (statistika, telekomunikacijske in avdiovizualne storitve, celostna pomorska politika, podnebne spremembe in drugi nastajajoči dialogi), zajema:
— zagotovitev virov in strokovnega znanja za ohranitev strukturiranega dialoga in izmenjavo najboljših praks, ki temeljijo na pravilih in standardih EU,
— organizacijo konferenc, delavnic in regionalnih seminarjev na zgoraj omenjenih področjih,
— zagotovitev tehnične pomoči na regionalni ravni, vključno z razvojem referenčnih dokumentov in gradiva za razpravo o zgoraj omenjenih področjih,
— zagotovitev strokovnega znanja in/ali udeležbe/prispevka specializiranih organizacij pod vodstvom generalnih direktoratov Komisije, institucij EU ali Unije za Sredozemlje na zgoraj omenjenih področjih,
— zagotovitev strokovnega znanja/logistike v zvezi s posebnimi dejavnostmi, povezanimi s posameznimi področji, kot so delovni programi o posebnih socialno-ekonomskih vprašanjih, ki so v interesu regije, priprava raziskovalnih poročil, ustanovitev delovnih skupin, študijski obiski, strokovne misije.
8.Število in naslovi sklopov:
Sklop 1 – statistika.
Sklop 2 – telekomunikacijske in avdiovizualne storitve.
Sklop 3 – celostna pomorska politika/podnebne spremembe.
9.Maksimalni proračun:
Skupni proračun: 8 900 000 EUR.
Sklop 1 – statistika: 5 000 000 EUR.
Sklop 2 – telekomunikacijske in avdiovizualne storitve: 1 200 000 EUR.
Sklop 3 – celostna pomorska politika/podnebne spremembe: 2 700 000 EUR.
10.Obseg za dodatne storitve:
Naročnik lahko po lastni presoji in glede na razpoložljiva sredstva projekt razširi in/ali podaljša, največ do vrednosti in trajanja, ki ne presegata prvotnega naročila. Kakršna koli razširitev naročila bo odvisna od zadovoljivosti rezultatov izvajalca.


Pogoji za sodelovanje

11.Upravičenost:
Sodelovanje je odprto za vse fizične osebe, ki so državljani, in vse pravne osebe, ki sodelujejo samostojno ali v skupini (konzorciju) ponudnikov in ki so dejansko ustanovljene v državi članici Evropske unije ali v upravičeni državi ali na ozemlju, opredeljenem v Uredbi (EU) št. 236/2014 o določitvi skupnih pravil in postopkov za izvajanje instrumentov Unije za financiranje zunanjega delovanja (CIR) za instrument, ki se uporablja za financiranje naročila (glej tudi naslov 29 spodaj). Sodelovanje je odprto tudi za mednarodne organizacije. Vse blago, dobavljeno v okviru tega naročila, mora izvirati iz 1 ali več navedenih držav. Vendar lahko v primeru, če je znesek dobavljenega blaga nižji od 100 000 EUR na nakup, izvira iz katere koli države.
12.Kandidatura:
Prijavijo se lahko vse upravičene fizične in pravne osebe (v skladu s točko 11 zgoraj) ali skupine le-teh (konzorciji).
Konzorcij je lahko stalna, pravno ustanovljena skupina, ali neformalna skupina, ustanovljena za določen razpisni postopek. Vsi člani konzorcija (tj. vodja in vsi drugi partnerji) so solidarno odgovorni naročniku.
Posledica udeležbe neupravičene fizične ali pravne osebe (kot v točki 11) bo samodejna izključitev te osebe. Če je ta neupravičena oseba član konzorcija, bo izključen celoten konzorcij.
13.Število prijav:
Fizična ali pravna oseba lahko odda samo 1 prijavo, ne glede na obliko sodelovanja (kot samostojni pravni subjekt ali kot vodja ali član konzorcija, ki odda prijavo). V primeru, da fizična ali pravna oseba odda več kot 1 prijavo, bodo izključene vse prijave, v katerih nastopa.
Če je sklopov več, števila sklopov, ki so lahko oddani ponudniku, ni dovoljeno omejiti.
Kandidati lahko predložijo prijavo za 1 sklop, več sklopov ali vse sklope, vendar le 1 prijavo na sklop. Naročila bodo oddana po sklopih, vsak sklop pa bo predstavljal ločeno naročilo.
14.Povezave med izbranimi kandidati so prepovedane:
Kakršne koli ponudbe ponudnikov, ki poleg podjetij, omenjenih v prijavnih obrazcih v ožji izbor uvrščenih kandidatov, vključujejo tudi druga podjetja, bodo izključene iz tega omejenega razpisnega postopka, razen v primeru pridobitve predhodne odobritve naročnika (glej „Praktični vodnik“ – PRAG 2.4.3). Kandidati, uvrščeni v ožji izbor, se v zvezi s tem naročilom ne smejo povezovati ali vstopati v medsebojne podpogodbene odnose.
15.Razlogi za izključitev:
Kandidati morajo kot sestavni del prijavnega obrazca predložiti podpisano izjavo, ki je vključena v standardni prijavni obrazec, da niso v nobeni izmed izključitvenih situacij, navedenih v oddelku 2.3.3 PRAG.
16.Pogodbe s podizvajalci:
Sklepanje pogodb s podizvajalci je dovoljeno.
17.Število kandidatov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe:
Na podlagi prejetih prijav bo 4–8 kandidatov povabljenih, da oddajo podrobne ponudbe za to naročilo. Če bo število upravičenih kandidatov, ki izpolnjujejo merila za izbor, manjše od najmanjšega števila 4, lahko naročnik kandidate, ki izpolnjujejo merila, povabi k oddaji ponudbe.


Začasni časovni roki

18.Začasni datum povabila k oddaji ponudb:
April 2015.
19.Predvideni datum začetka izvajanja naročila:
Julij 2015.
20.Prvotno obdobje izvajanja nalog:
3 leta.


Merila za izbor in oddajo

21.Merila za izbor:
Uporabljena bodo naslednja merila za izbor kandidatov. V primeru, da prijavo odda konzorcij, bodo navedena merila za izbor uporabljena za konzorcij kot celoto:
(1) Poslovna in finančna sposobnost kandidata (na podlagi točke 3 prijavnega obrazca). V primeru, da je kandidat javni organ, je treba zagotoviti enakovredne podatke:
Sklop 1 – statistika:
1. povprečni letni promet kandidata mora za leta 2011, 2012 in 2013 presegati 1 700 000 EUR.
Sklop 2 – telekomunikacijske in avdiovizualne storitve:
1. povprečni letni promet kandidata mora za leta 2011, 2012 in 2013 presegati 400 000 EUR.
Sklop 3 – celostna pomorska politika/podnebne spremembe:
1. povprečni letni promet kandidata (2011, 2012, 2013) mora presegati 1 000 000 EUR.
(2) Strokovna sposobnost kandidata (na podlagi točk 4 in 5 prijavnega obrazca):
Sklop 1 – statistika:
merila za pravne in fizične osebe:
1. za kandidata trenutno dela vsaj 10 redno zaposlenih članov osebja;
2. vsaj 5 redno zaposlenih članov osebja trenutno dela za kandidata na področju statistike.
Sklop 2 – telekomunikacijske in avdiovizualne storitve:
merila za pravne in fizične osebe:
1. za kandidata trenutno dela vsaj 8 redno zaposlenih članov osebja;
2. vsaj 3 redno zaposleni člani osebja trenutno delajo za kandidata na področju telekomunikacijskih in avdiovizualnih storitev.
Sklop 3 – celostna pomorska politika/podnebne spremembe:
merila za pravne in fizične osebe:
1. vsaj 20 redno zaposlenih članov osebja (kar ne vključuje upravnega/podpornega osebja) trenutno dela za kandidata za polni delovni čas;
2. vsaj 10 redno zaposlenih članov osebja (kar ne vključuje upravnega/podpornega osebja) trenutno dela za kandidata za polni delovni čas na področju pomorskega/morskega vodenja ali upravljanja, izvajanja mednarodnih konvencij, ki obravnavajo morske/pomorske zadeve, vodenja javne uprave, obalnega načrtovanja/vodenja ali medsektorskega političnega vodenja;
3. vsaj 10 redno zaposlenih članov osebja (kar ne vključuje upravnega/podpornega osebja) trenutno dela za kandidata za polni delovni čas na področjih, povezanih s tem naročilom, in sicer prilagajanje podnebnim spremembam in blažitev le-teh ter zagotavljanje podobnih storitev.
(3) Tehnična sposobnost kandidata (na podlagi točk 5 in 6 prijavnega obrazca):
Sklop 1 – statistika:
merila za pravne in fizične osebe:
(a) kandidat je v preteklih 3 letih uspešno delal pri vsaj 1 projektu mednarodnega sodelovanja, zunaj Evropske unije, na področju statistike s proračunom v višini vsaj 1 000 000 EUR za pretekla 3 leta.
Sklop 2 – telekomunikacijske in avdiovizualne storitve:
merila za pravne in fizične osebe:
(a) kandidat je v preteklih 3 letih uspešno delal pri vsaj 1 projektu mednarodnega sodelovanja, zunaj Evropske unije, na področju telekomunikacijskih in avdiovizualnih storitev s proračunom v višini vsaj 1 200 000 EUR.
Sklop 3 – celostna pomorska politika/podnebne spremembe:
merila za pravne in fizične osebe:
(a) kandidat je v preteklih 3 letih uspešno delal pri vsaj 1 projektu mednarodnega sodelovanja, zunaj Evropske unije, na področju pomorskega/morskega vodenja ali upravljanja, izvajanja mednarodnih konvencij, ki obravnavajo morske/pomorske zadeve, vodenja javne uprave, obalnega načrtovanja/vodenja ali medsektorskega političnega vodenja s proračunom v višini vsaj 1 000 000 EUR;
(b) kandidat je v preteklih 3 letih uspešno delal pri vsaj 1 projektu mednarodnega sodelovanja, zunaj Evropske unije, na področjih, povezanih s tem naročilom, in sicer prilagajanje podnebnim spremembam in blažitev le-teh ter zagotavljanje podobnih storitev, s proračunom v višini vsaj 1 000 000 EUR.
Predhodne izkušnje, kjer je bila pogodba prekršena in prekinjena s strani naročnika, se ne uporabijo kot referenca.
Gospodarski subjekt se lahko, če je to primerno in za določeno naročilo, opira na sposobnosti drugih subjektov, ne glede na pravno naravo povezav z njimi. V takem primeru mora naročniku dokazati, da bo imel na razpolago vire, potrebne za izvedbo naročila, na primer s predložitvijo izjave navedenih subjektov, da mu bodo te vire dali na razpolago. Ti subjekti, na primer matično podjetje gospodarskega subjekta, morajo izpolnjevati ista merila upravičenosti, predvsem v zvezi z državljanstvom, kot gospodarski subjekt.
V primeru, da zgoraj navedena merila za izbor izpolnjuje več kot 8 upravičenih kandidatov, je treba ponovno oceniti relativne prednosti in slabosti prijav teh kandidatov ter določiti 8 najboljših kandidatov. Pri ponovnem ocenjevanju bosta za vse 3 sklope upoštevana samo naslednja dejavnika po naslednjem vrstnem redu:
(1) prednost bodo imeli kandidati z izkušnjami v državah evropskega instrumenta sosedstva (ENI) (Alžirija, Armenija, Azerbajdžan, Belorusija, Egipt, Gruzija, Izrael, Jordanija, Libanon, Libija, Moldavija, Maroko, Palestina, Sirija, Tunizija, Ukrajina) in državah instrumenta za predpristopno pomoč (IPA) (Albanija, Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Islandija, Črna gora, Srbija, Turčija, vključno s Kosovom) v zvezi z merilom 3 (tehnična sposobnost) (največje število projektov, izvedenih v regiji).
22.Merila za oddajo:
Najboljša vrednost za denar.


Prijava za sodelovanje

23.Rok za sprejemanje prijav:
7.4.2015 (16:00) po srednjeevropskem času.
Prijave, ki jih bo naročnik prejel po navedenem roku, ne bodo upoštevane.
24.Oblika prijave in zahtevani podatki:

Prijave je treba oddati na standardnem prijavnem obrazcu, katerega obliko in navodila je treba dosledno upoštevati. Prijavni obrazec je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: http://ec.europa.eu/europeaid/prag/annexes.do?group=B

Kakršna koli dodatna dokumentacija (brošure, pisma itd.), poslana skupaj s prijavo, ne bo upoštevana.
25.Pošiljanje prijav:
Prijave je treba oddati v angleščini izključno naročniku v zapečateni ovojnici:
— po priporočeni pošti (uradna poštna storitev) na naslov:
Evropska komisija, Centralni poštni oddelek, Generalni direktorat za sosedstvo in širitvena pogajanja (GD za sosedstvo in širitvena pogajanja), Enota za finance, pogodbe in revizije GD za sosedstvo in širitvena pogajanja B3, J-54 3/229, avenue du Bourget 3, 1140 Bruselj, BELGIJA. Tel. +32 22929208,
— ali osebno (tudi s kurirsko službo) neposredno naročniku, v zameno za podpisano in datirano potrdilo, na naslov:
Evropska komisija, Centralni poštni oddelek, Generalni direktorat za sosedstvo in širitvena pogajanja (GD za sosedstvo in širitvena pogajanja), Enota za finance, pogodbe in revizije GD za sosedstvo in širitvena pogajanja B3, J-54 3/229, avenue du Bourget 3, 1140 Bruselj, BELGIJA. Tel. +32 22929208.
Naslov naročila in referenčno številko dokumenta (glej točko 1 zgoraj) je treba jasno napisati na ovojnico prijave ter vedno navesti v vsej nadaljnji korespondenci z naročnikom.
Prijave, oddane na kakršen koli drug način, ne bodo upoštevane.
26.Spremembe ali umik prijav:
Kandidati lahko spremenijo ali umaknejo svoje prijave s pisnim obvestilom pred rokom za predložitev prijav. Po tem roku ne bo mogoče spreminjati nobene prijave.
Vsako obvestilo o spremembah ali umiku je treba pripraviti in oddati skladno s točko 25. Na zunanjo ovojnico (in ustrezno notranjo ovojnico, če se uporabi) je treba napisati „Alteration“ (sprememba) ali „Withdrawal“ (umik), kot je primerno.
27.Poslovni jezik:
Celotno pisno komuniciranje v zvezi s tem razpisnim postopkom in pogodba morata biti v angleščini.
28.Datum objave predhodnega informativnega obvestila:
3.12.2014.
29.Pravna podlaga:
Uredba (EU) št. 236/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11.3.2014 o določitvi skupnih pravil in postopkov za izvajanje instrumentov Unije za financiranje zunanjega delovanja ter Uredba (EU) št. 232/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi evropskega instrumenta sosedstva.
30.Dodatne informacije:
Ni navedeno.