TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Diensten - 67758-2018

14/02/2018    S31    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Wroclaw: Reparatie en onderhoud van medische en precisie-uitrusting

2018/S 031-067758

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Weigla 5
Wrocław
50-981
Polen
Contactpersoon: 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, ul. Weigla 5, 50-981 Wrocław
Telefoon: +48 261660550
E-mail: zam.pub@4wsk.pl
Fax: +48 261660550
NUTS-code: PL514

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.4wsk.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.4wsk.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Weigla 5
Wrocław
50-981
Polen
Contactpersoon: Agnieszka Stanisławska
Telefoon: +48 261660604
E-mail: zam.pub@4wsk.pl
Fax: +48 261660119
NUTS-code: PL514

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.4wsk.pl

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinika SP ZOZ
ul. R.Weigla 5 – budynek Wydziału Administracji Ogólnej - Kancelaria pok. 18
Wrocław
50-981
Polen
Contactpersoon: Pracownicy Kancelarii
Telefoon: +48 261660705
E-mail: zam.pub@4wsk.pl
Fax: +48 261660119
NUTS-code: PL514

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.4wsk.pl

I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Świadczenie usług serwisowych SYSTEMU RADIOGRAFII POŚREDNIEJ AGFA CR oraz SYSTEMU AGFA IMPAX 6

Referentienummer: 11/WZM/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50400000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Świadczenie usług serwisowych SYSTEMU RADIOGRAFII POŚREDNIEJ AGFA CR oraz SYSTEMU AGFA IMPAX 6.

Kody CPV:

50400000-9 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych

34913000-0 Różne części zużywalne

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34913000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL51
NUTS-code: PL514
Voornaamste plaats van uitvoering:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ ul. Weigla 5, 50-981 Wrocław

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Świadczenie usług serwisowych SYSTEMU RADIOGRAFII POŚREDNIEJ AGFA CR oraz SYSTEMU AGFA IMPAX 6.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin gwarancji na wymienione części / Weging: 15,00
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin gwarancji na wykonane naprawy / Weging: 10,00
Kwaliteitscriterium - Naam: Wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu naprawy / Weging: 10,00
Kwaliteitscriterium - Naam: Zatrudnienie osoby bezrobotnej na podstawie umowy o pracę dla potrzeb realizacji umowy / Weging: 5,00
Prijs - Weging: 60,00
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 31
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia, na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust 5 pkt. 1 PZP2.Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone na podstawie art. 22 ust 1 pkt 2 PZP:

1) Posiadają zdolność techniczną lub zawodową zapewniającą wykonanie zamówienia i Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednio przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenia zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126), zwane dalej Rozporządzeniem.

1) Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia:a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1a do SIWZ, zgodnie z Instrukcją Wypełnienia (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia JEDZ – www.uzp.gov.pl) w zakresie określonym w SIWZ - należy złożyć wraz z ofertą;b) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 10 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą); c) odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP – w przypadku braku możliwości pobrania dokumentu ze strony internetowej wskazanej przez Wykonawcę, należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 10 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą);d) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności - należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 10 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą);e) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 10 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą);f) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wykonawca przekaże zamawiającemu (bez dodatkowego wezwania) w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1, albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 PZP ww. oświadczenie (wzór – Załącznik nr 6 do SIWZ)2) Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu: a) oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków określonych w SIWZ, a wymaganych na podstawie art. 22 ust. 1 pkt. 2 PZP, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1a do SIWZ zgodnie z Instrukcją Wypełnienia (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia JEDZ – www.uzp.gov.pl) w zakresie określonym w SIWZ – należy złożyć wraz z ofertą;

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:1.Wykażą brak podstaw do wykluczenia, na podstawie art. 24ust1 pkt12-23 oraz art.24ust5pkt. PZP. 2.Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone na podstawie art. 22 ust 1 pkt 2 PZP: Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna posiadanie przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 650 000,00 PLN. Dokum. potwierdzający spełnieniewarunków udziału w postęp-informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środk.fin. lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 m-c przed upływem terminu składania ofert –na wezwanie.

CD nr 1 do PKT.III 1.1) OGŁOSZENIA - b)wykaz usług (wzór załącznik nr 8 do SIWZ), potwierdzający warunek opisany w Rozdz. III pkt 2 ppkt 1) SIWZ, wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dokument należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 10 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą); Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia Zamawiający dopuszcza oświadczenie Wykonawcy w przedmiotowym zakresie. c) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert – potwierdzającej warunek opisany w Rozdz. III pkt 2 ppkt 2) SIWZ - należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 10 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą); 3) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych, finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacji finansowej lub ekonomicznej, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt. 1 PZP - informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym wyżej należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 10 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą);

Eventuele minimumeisen:

CD nr 2 do PKT.III 1.1) OGŁOSZENIA - 4) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.5) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa wraz z ofertą także Jednolity Europejski Dokument Zamówienia JEDZ dotyczące tych podmiotów 6) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt. 3), nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o której mowa w pkt. 3).

7) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 8) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 1 PZP). Za podmioty występujące wspólnie uważa się spółki cywilne oraz konsorcja. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (art. 23 ust. 2 PZP). Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za należyte wykonanie umowy oraz żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia składają jedną ofertę, przy czym: a) wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt 1 i pkt 2a SIWZ składa osobno każdy z Wykonawców, b) pozostałe oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV SIWZ składają Wykonawcy wspólnie. 9) Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) składa dokumenty wymienione w Rozdz. IV pkt 1 ppkt 2 SIWZ, Rozdz. IV pkt 1 ppkt 1 lit. od litery a) do lit. f) SIWZ, z zastrzeżeniem, że zamiast dokumentów wskazanych w Rozdz. IV pkt 1:

Ppkt 1 lit. b) SIWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 oraz ust.5 pkt. 1 ustawy PZP, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Uwaga! Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Rozdz. IV pkt 1 ppkt 1 lit. b) i c) SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone na podstawie art. 22 ust 1 pkt 2 PZP: 1) Posiadają zdolność techniczną lub zawodową zapewniającą wykonanie zamówienia. Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna wykonanie przez Wykonawcę (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – również wykonywanych) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – min. 1 usługę o podobnym charakterze (usługi serwisowe systemu radiografii), o wartości minimum 1 500 000,00 PLN. brutto.

Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu: b) wykaz usług (wzór załącznik nr 8 do SIWZ), potwierdzający warunek opisany w Rozdz. III pkt 2 ppkt 1) SIWZ, wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dokument należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 10 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą); Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia Zamawiający dopuszcza oświadczenie Wykonawcy w przedmiotowym zakresie.

Eventuele minimumeisen:

CD nr 3 do PKT.III 1.1) Ogłoszenia - 10) Zasady składania dokumentów i oświadczeń dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i wykonawców zagranicznych są identyczne jak dla wykonawców ubiegających się samodzielnie o udzielenie zamówienia. Zapisy Rozdziału IV pkt. 1ppkt. 1) i 2) stosuje się odpowiednio. 11) Zamawiający nie wymaga wykazania braku podstaw wykluczenia w odniesieniu do podwykonawców, (wykonawca nie składa JEDZ ww. podwykonawcy/ów). Zamawiający nie żąda od wykonawców przedstawienia dokumentów o których mowa w Rozdz. IV pkt 1 ppkt 1 SIWZ, dotyczących ww. podwykonawcy/ów, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a PZP.. Wykazpozostałych dokumentów:1) Pełnomocnictwo w przypadku, gdy umocowanie do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z właściwego rejestru – należy złożyć wraz z ofertą.

2) Wypełnione Zestawienie asortymentowo – cenowe/Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiące Załącznik nr 2 do SIWZ należy złożyć wraz z ofertą (wypełnionym bez wyjątku formularzem ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ).

3) Zaleca się dołączyć do oferty zaakceptowany wzór umowy. 4) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i stosowania poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy wydanych przez podmioty niezależne które stanowią treść oferty i nie podlegają uzupełnieniu w trybie art. 26 ust.3 PZP.

5) Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymogi/parametry Zamawiającego poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy wydanych przez podmioty niezależne np. Ekspertyz Rzeczoznawczych, które stanowią treść oferty i nie podlegają uzupełnieniu w trybie art. 26 ust.3 PZP. 6) Uzasadnienie zastrzeżenia dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub/i załączenie stosownych dokumentów/oświadczeń na tę okoliczność w przypadku zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa - należy złożyć wraz z ofertą. 7) Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ (jeżeli dotyczy) – należy złożyć wraz z ofertą.

4. Forma dokumentów - 1) Postępowanie jest prowadzone z zachowaniem formy pisemnej, z zastrzeżeniem możliwości porozumiewania się Wykonawcy z Zamawiającym w formie faksu oraz w formie elektronicznej (poczta e-mail)

2) Wyłączna forma pisemna zastrzeżona jest:a) dla złożenia oferty wraz z załącznikami,b) dla oświadczeń i dokumentów składanych na wezwanie Zamawiającego.3) Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców składane są w oryginale. 4) Dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 7 składane są w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawcy, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Zaleca się, by poświadczenie było opatrzone imienną pieczątką z podpisem lub/i czytelnym podpisem osoby upoważnionej. 5) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej – wydruk z faksu lub skan pisma nie spełnia wymogu zachowania formy pisemnej.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

CD nr 4 do PKT.III 1.1)OGŁOSZENIA- 6)Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialne poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w Rozporz. in. niż oświadczenia wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny bezpłatny sposób.7)Jeżeli oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego zamówienia były wykonane, a w przypadku zamówień okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.8)W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 27/03/2018
Plaatselijke tijd: 10:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 27/03/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki)

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Otwarcie ofert jest jawne.

Członkowie komisji przetargowej.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

IX 2020r.

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

CD nr 5 do PKT.III 1.1) Ogłoszenia - 9) Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 PZP).

10) Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone na język polski. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający zażąda od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów, oświadczeń lub innych materiałów informacyjnych - jeżeli były one dostępne tylko w językach obcych.

Wadium -.

1. Obowiązek wpłaty wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli wystąpią przesłanki wymienione w art. 46 ust. 4a i 5 PZP.

Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

Oferta Wykonawcy nie zabezpieczona należytą formą wadium, zostanie przez Zamawiającego odrzucona.

Przystępując do przetargu na całość przedmiotu zamówienia wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 40 000,00 PLN. (słownie: czterdzieści tysięcy złotych, 00/100).

Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert tj. dnia 27.3.2018 r. godz. 10:30.

2. Forma wpłaty wadium.

Wadium może być wnoszone w następujących formach:

1) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

2) gwarancjach bankowych,

3) gwarancjach ubezpieczeniowych,

4) lub poręczeniach określonych w art. 45 ust. 6 PZP,

5) przelewem na rachunek Zamawiającego - środki finansowe powinny wpłynąć na konto Zamawiającego do 27.3.2018 r. do godz. 10:30 pod rygorem odrzucenia oferty

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postepu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587702
Fax: +48 224587700

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub elektronicznej w terminach i na zasadach określonych w art. 182 PZP. Kopię treści odwołania należy przesłać Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Biuro Odwołań
ul. Postepu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/02/2018