Diensten - 67761-2019

12/02/2019    S30    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Vitoria-Gasteiz: Overige diensten

2019/S 030-067761

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Departamento de Educación Gobierno Vasco
C/ Donostia-San Sebastián, 1
Vitoria-Gasteiz
01010
Spanje
E-mail: blanca-martinez@euskadi.eus
NUTS-code: ES21

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.contratacion.euskadi.eus

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Acompañantes de transporte escolar a los centros públicos de enseñanza sitos en los territorios históricos de Araba y Gipuzkoa

Referentienummer: C02/008/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
98390000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Acompañantes de transporte escolar a los centros públicos de enseñanza.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 4 863 672.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lote 1: Araba

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
98390000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES211
Voornaamste plaats van uitvoering:

Araba.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Acompañantes de transporte escolar a centros públicos del territorio histórico de Araba.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Dispositivos y conectividad del personal de acompañamiento / Weging: DE 0 A 10 PUNTOS
Kwaliteitscriterium - Naam: Sistema de coordinación / Weging: DE O A 10 PUNTOS
Prijs - Weging: DE 0 A 80 PUNTOS
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lote 2: Gipuzkoa

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
98390000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES212
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gipuzkoa.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Acompañantes de transporte escolar a centro públicos del territorio histórico de Gipuzkoa.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Dispositivos y conectividad del personal de acompañamiento / Weging: DE 0 A 10 PUNTOS
Kwaliteitscriterium - Naam: Sistema de coordinación / Weging: DE 0 A 10 PUNTOS
Prijs - Weging: DE 0 A 80 PUNTOS
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Servicios de acompañantes del transporte escolar a los centros públicos de enseñanza dependientes del Departamento de Educación sitos en los territorios históricos de Araba y Gipuzkoa

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Centro Internacional de Idiomas, S. A. (CIDI)
C/ Sancho Davila, 35
Madrid
28028
Spanje
NUTS-code: ES300
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 7 516 584.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 863 672.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi
C/ Donostia-San Sebastián, 1
Vitoria-Gasteiz
01010
Spanje
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/02/2019