TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Diensten - 67766-2018

14/02/2018    S31    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Dukinfield: Milieuzorgdiensten

2018/S 031-067766

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Tameside Metropolitan Borough Council
Council Offices, Dukinfield town Hall, King Street
Dukinfield
SK16 4LA
Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Mr Richard Scarborough
Telefoon: +44 1613422807
E-mail: richard.scarborough@tameside.gov.uk
NUTS-code: UKD3

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.tameside.gov.uk/

Adres van het kopersprofiel: http://www.tameside.gov.uk/

I.1)Naam en adressen
Oldham Metropolitan BoroughCouncil
Civic Centre, West Street
Oldham
OL1 1UT
Verenigd Koninkrijk
E-mail: Sandra.Bailey@oldham.gov.uk
NUTS-code: UKD3

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.oldham.gov.uk/

Adres van het kopersprofiel: http://www.oldham.gov.uk/

I.1)Naam en adressen
Bolton Metropolitan Borough Council
Town Hall
Bolton
BL1 1RU
Verenigd Koninkrijk
E-mail: julia.hall@bolton.gov.uk
NUTS-code: UKD3

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.bolton.gov.uk/

I.1)Naam en adressen
Bury Metropolitan Borough Council
Town Hall, Knowsley Street
Bury
BL9 oSW
Verenigd Koninkrijk
E-mail: s.j.hoyle@bury.gov.uk
NUTS-code: UKD3

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.bury.gov.uk/

Adres van het kopersprofiel: https://www.bury.gov.uk/

I.1)Naam en adressen
Manchester City Council
Level 3 Town Hall Extension
Manchester
M60 2LA
Verenigd Koninkrijk
E-mail: s.brown5@manchester.gov.uk
NUTS-code: UKD3

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.manchester.gov.uk

I.1)Naam en adressen
Rochdale Borough Council
No. 1 Riverside
Rochdale
OL16 1XU
Verenigd Koninkrijk
E-mail: jackie.hall@rochdale.gov.uk
NUTS-code: UKD3

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.rochdale.gov.uk

I.1)Naam en adressen
Salford Council
Salford Civic Centre, Chorley Road
Swinton
M27 5AW
Verenigd Koninkrijk
E-mail: john.snow@salford.gov.uk
NUTS-code: UKD3

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.salford.gov.uk

I.1)Naam en adressen
Stockport Metropolitan Borough Council
Fred Perry House, Edward Street
Stockport
SK1 3UR
Verenigd Koninkrijk
E-mail: melony.woods@stockport.gov.uk
NUTS-code: UKD3

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.stockport.gov.uk

I.1)Naam en adressen
Trafford Council
Trafford Town Hall, 1st Floor, Talbot Road
Stretford
M32 0TH
Verenigd Koninkrijk
E-mail: Nigel.Smith@trafford.gov.uk
NUTS-code: UKD3

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.trafford.gov.uk/

I.1)Naam en adressen
Wigan Council
Town Hall Library Street
Wigan
WN1 1YN
Verenigd Koninkrijk
E-mail: H.Whittaker@wigan.gov.uk
NUTS-code: UKD3

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.wigan.gov.uk

I.1)Naam en adressen
Greater manchester Combined Authority — Greater Manchester fire and rescue
146 Bolton Road
Swinton
M27 8US
Verenigd Koninkrijk
E-mail: smithamp@manchesterfire.gov.uk
NUTS-code: UKD3

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.greatermanchester-ca.gov.uk/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.the-chest.org.uk/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.the-chest.org.uk/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Provision of Public Analyst: Emergency Call Out Service

Referentienummer: DN323372
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90700000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Tameside Council is the Lead commissioner for provision of Public Analyst Services and related emergency call out services for the Greater Manchester Public Protection Partnership. The Service will support Local Authority Departments and Greater Manchester Combined Authority to respond to respond to hazardous and environmental protection incidents in the Greater Manchester area with a 24 hour, 365 days a year contactable and reactive service including:

— Provision of immediate over-the-phone advice;

— On-site attendance anywhere within the Greater Manchester conurbation (within a period of 90 minutes). Advice and attendance requirements will generally relate to hazardous materials incidents;

— On-site analytical capability for identification of gas, liquids, powders and solids;

— Knowledge and ability to assist in the event of a terrorist Chemical, Biological, Radiological or Nuclear (CBRNe) type event.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKD3
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The Emergency Call Out service is to provide support to Partner Authorities to respond to incidents and will provide the following:

A 24 hour, 365 days a year contactable and reactive service.

Provision of immediate over-the-phone advice.

Prompt on-site attendance anywhere within the Greater Manchester conurbation (within a period of 90 minutes for 95 % of call outs). Advice and attendance requirements will generally relate to hazardous materials incidents.

On-site analytical capability for identification of gas, liquids, powders and solids;

Ability to provide advice in dealing with environmental incidents, including the release, spillage, emission or leachate of bio/chemical agents potentially harmful to health;

Ability to work in conjunction with Local Authority, Emergency Service and / or Health Sector personnel;

Knowledge and ability to assist in the event of a terrorist Chemical, Biological, Radiological or Nuclear (CBRNe) type event;

Participation in a small number of training events and / or exercises each year.

Response including a mobile laboratory including fume cupboard, Personal Protective Equipment, chemical testing, chemical databases (for example Chemdata, Hazard Manager or other equivalent systems), IT resources, sampling equipment.

Scientific responder(s) to attend calls on request to conduct on site analysis and provide appropriate scientific advice.

An advice and response capability 24 hours per day 365 days per year, including:

— Provision of immediate telephone advice (within 10 minutes of a request) by a suitably experienced and qualified person.

— Provision of prompt on-site attendance of mobile laboratory and suitably qualified and experienced person at incidents anywhere within the Greater Manchester Conurbation within a period of 90 minutes (for 95 % of all call outs).

Please note response time is defined as the time of receipt of phone call from Partnership member to time of arrival on site.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 19/03/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 19/03/2018
Plaatselijke tijd: 12:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tameside MBc
King Street
Dukinfield
SK16 4LA
Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/02/2018