Paslaugos - 67772-2019

12/02/2019    S30    Paslaugos - Skelbimas apie sutarties sudarymą - Derybos be kvietimo dalyvauti konkurse 

Lenkija-Stalowa Wola: Sodininkystės paslaugos

2019/S 030-067772

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Paslaugos

Teisinis pagrindas:

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Gmina Stalowa Wola
Nacionalinis registracijos Nr.: 181801 1
Adresas: ul. Wolności 7
Miestas: Stalowa Wola
NUTS kodas: PL824
Pašto kodas: 37-450
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Dariusz Hofman, Rafał Kozłowski Urząd Miasta w Stalowej Woli, pokój nr 30, ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola
El. paštas: rkozlowski@stalowawola.pl
Telefonas: +48 156433565

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://bip.stalowawola.pl/

Pirkėjo profilio adresas: http://bip.stalowawola.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-1203

I.2)Informacija apie pirkimą
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej w Stalowej Woli w rejonie nr 1

Nuorodos numeris: ZP – II.271.16.2019
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
77300000
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

II. Przedmiotem zamówienia jest:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej w Stalowej Woli w rejonie nr 1.

2. Zasadniczy zakres usługi obejmuje:

1) kompleksowe utrzymanie trawników (koszenie, nawożenie, grabienie, renowację),

2) obsadzanie kwietników sezonowych, figur i wież kwiatowych, waz oraz skrzynek kwiatowych (tworzenie kompozycji ozdobnych) i ich całoroczną pielęgnację,

3) pielęgnację bylin, róż, skupin krzewów,

4) cięcia formujące i pielęgnację żywopłotów,

5) usuwanie drzew w obszarach zurbanizowanych, frezowanie pni po usuniętych drzewach,

6) kształtowanie koron drzew, cięcia pielęgnacyjne drzew (w tym sanitarne i prześwietlające, korygujące, techniczne),

7) formowanie krzewów,

8) wykonywanie nasadzeń nowych drzew i krzewów wraz z ich całoroczną pielęgnacją,

9) utrzymaniu czystości na terenach zieleni,

10) utrzymanie lasu komunalnego w ramach prowadzonej planowej gospodarki leśnej obejmującej m.in. wykonywanie zalesień, czyszczeń,

II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.1.7)Bendra pirkimo vertė (be PVM)
Vertė be PVM: 1 163 640.62 PLN
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
77340000
77310000
77314100
77313000
77211500
77231000
90910000
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL824
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Stalowa Wola Rejon nr 1

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

II. Przedmiotem zamówienia jest:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej w Stalowej Woli w rejonie nr 1.

2. Zasadniczy zakres usługi obejmuje:

1) kompleksowe utrzymanie trawników (koszenie, nawożenie, grabienie, renowację),

2) obsadzanie kwietników sezonowych, figur i wież kwiatowych, waz oraz skrzynek kwiatowych (tworzenie kompozycji ozdobnych) i ich całoroczną pielęgnację,

3) pielęgnację bylin, róż, skupin krzewów,

4) cięcia formujące i pielęgnację żywopłotów,

5) usuwanie drzew w obszarach zurbanizowanych, frezowanie pni po usuniętych drzewach,

6) kształtowanie koron drzew, cięcia pielęgnacyjne drzew (w tym sanitarne i prześwietlające, korygujące, techniczne),

7) formowanie krzewów,

8) wykonywanie nasadzeń nowych drzew i krzewów wraz z ich całoroczną pielęgnacją,

9) utrzymaniu czystości na terenach zieleni,

10) utrzymanie lasu komunalnego w ramach prowadzonej planowej gospodarki leśnej obejmującej m.in. wykonywanie zalesień, czyszczeń, trzebieży, melioracji agrotechnicznych, pielęgnacji upraw.

3. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w przedmiarze robót stanowiącym załącznik do niniejszego wniosku.

4. Przedmiot zamówienia został zawarty w przedmiarze robót – zakresach rzeczowych prac do wykonania w ramach realizacji zamówienia „Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej w Stalowej Woli w rejonie nr 1” stanowiącym załącznik do niniejszego wniosku. Uzupełnieniem przedmiaru są:

— „Charakterystyka terenów zieleni w rejonie nr 1” wraz z wykazami trawników z określeniem krotności ich koszenia,

— „Zasady realizacji zamówienia” określające wymagane standardy i metody wykonywania robót pielęgnacyjnych pozwalające na uzyskanie właściwego poziomu usług świadczonych w ramach utrzymania terenów zieleni miejskiej w Stalowej Woli.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Czas reakcji / Lyginamasis svoris: 20
Kokybės kriterijus - Vardas: Okres gwarancji / Lyginamasis svoris: 20
Kaina - Lyginamasis svoris: 60
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

5. Wykonawca zobowiązany będzie do:

1) Zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących podczas realizacji zamówienia następujące czynności: Wykonawca lub podwykonawcy będą zobowiązani zatrudniać na umowę o pracę osoby odpowiedzialne za koszenie, sprzątanie oraz pielęgnację kwietników sezonowych.

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Sutarties skyrimas be išankstinio skelbimo apie kvietimą dalyvauti konkurse Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje toliau išvardytais atvejais
  • Negauta pasiūlymų arba tinkamų pasiūlymų ar prašymų dalyvauti atvirame konkurse
Paaiškinimas:

Zamawiający postanowił wszcząć ww. postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp., tj. w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego nie zostały złożone żadne oferty, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

Zamawiający w dniu 17.1.2019 r. unieważnił postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Pzp, o wartości szacunkowej powyżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, tj. o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 209 000 EUR o numerze ZP-II.271.6.2019 (OKZ-V.271.71.2018) z dnia 29.11.2018 r. z uwagi na fakt, iż nie zostały złożone żadne oferty. Zamawiający niniejsze postępowanie o wartości przekraczającej progi unijne wszczął po dniu 18.10.2018 r. w związku z tym, komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Do dnia terminu składania ofert tj. 14.1.2019 r. za pośrednictwem ePUAP oraz przy użyciu platformy miniPortal została złożona jedyna oferta wykonawcy Zakład Usługowy Budowy i Konserwacji Zieleni mgr inż. Maria Herecka-Kużdżał z siedzibą w Stalowej Woli przy ul. ks. J. Skoczyńskiego 10. Oferta podlega jednak odrzuceniu, gdyż przesłana za pośrednictwem ePUAP oraz platformy miniPortal nie jest w istocie ofertą – wykonawca przesłał jedynie kwalifikowany podpis elektroniczny którym została opatrzona oferta, brak zaś samej treści oferty. Tym samym zaistniała przesłanka udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Zamawiający w postępowaniu o numerze ZP-II.271.6.2019 (OKZ-V.271.71.2018) wymagał od wykonawców aby wykazali spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz w zakresie braku podstaw do wykluczenia w takim samym zakresie jak w postępowaniu wszczętym w trybie przetargu nieograniczonego. W przypadku wystosowanego zaproszenia dla wykonawcy do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 4, Zamawiający będzie wymagał aby wykonawca przed podpisaniem umowy przedłożył Zamawiającemu wszystkie dokumenty w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia o których mowa powyżej, tym samym wykonawca winien analogicznie jak w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o numerze ZP-II.271.6.2019 (OKZ-V.271.71.2018) spełnić warunki postawione przez Zamawiającego. Ponadto Zamawiający nie wprowadzał zmian w opisie przedmiotu zamówienia, poza cenowych kryteriach oceny ofert oraz nie planuje zmiany terminu realizacji zamówienia oraz istotnych postanowień umowy zawartych we wzorze umowy.

IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2018/S 233-532528
IV.2.8)Informacija apie dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimą
IV.2.9)Informacija apie kvietimo dalyvauti konkurse naudojant išankstinį informacinį skelbimą nutraukimą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 1
Pirkimo dalies Nr.: 1
Pavadinimas:

Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej w Stalowej Woli w rejonie nr 1

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
04/02/2019
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 1
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 1
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius: 0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius: 0
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 1
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Zakład Usługowy Budowy i Konserwacji Zieleni mgr inż. Maria Herecka-Kużdżał
Nacionalinis registracijos Nr.: 865-000-17-70
Adresas: ul. Skoczyńskiego 10
Miestas: Stalowa Wola
NUTS kodas: PL824
Pašto kodas: 37-450
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 1 163 640.62 PLN
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 1 337 811.23 PLN
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)Papildoma informacija:
VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17A
Miestas: Warszawa
Šalis: Lenkija
VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17A
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 37-450
Šalis: Lenkija
VI.4.3)Peržiūros procedūra
VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Urząd Zamówień Publicznych
Adresas: ul. Postępu 17A
Miestas: Warszawa
Šalis: Lenkija
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
08/02/2019