Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Servicios - 67784-2023

03/02/2023    S25

Rumanía-București: Servicios de formación profesional

2023/S 025-067784

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta
Número de identificación fiscal: RO 4203997
Dirección postal: Strada: BANU DUMITRACHE, nr. 46
Localidad: Bucuresti
Código NUTS: RO321 Bucureşti
Código postal: 032572
País: Rumania
Persona de contacto: AUREL STAN
Correo electrónico: aurel.stan@igsu.ro
Teléfono: +40 737007765
Fax: +40 212084546
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.igsu.ro
Dirección del perfil de comprador: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100162132
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Orden público y seguridad

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Servicii de formare - subactivitatea 4.1 - Multirisc Modulul III

Número de referencia: 4203997/2019/TX/MM3/p39 , 4203997/2019/TX/MM3/p40
II.1.2)Código CPV principal
80530000 Servicios de formación profesional
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Lot 1- Servicii de formare experți externi din cadrul subactivității 4.1. - Proiectul Multirisc Modulul III finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

Experții externi vor asigura serviciul de formare în cadrul a 8 sesiuni de pregătire pentru dezvoltarea cunoștințelor și aptitudinilor unui număr de 130 de pompieri din cadrul IGSU și unitățile subordonate cu atribuții de conducere și coordonare a intervențiilor și 70 de medici UPU/UPU SMURD/CPU.

Fiecare sesiune de pregătire va avea o durată de 15 zile și la ea vor participa 25 ± 3 persoane.

Lot 2- Servicii de formare experți interni din afara organigramei din cadrul subactivității 4.1. - Proiectul Multirisc Modulul III finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020

Experții interni din afara organigramei vor asigura serviciul de formare în cadrul a 8 sesiuni de pregătire pentru dezvoltarea cunoștințelor și aptitudinilor unui număr de 130 de pompieri din cadrul IGSU și unitățile subordonate cu atribuții de conducere și coordonare a intervențiilor și 70 de medici UPU/UPU SMURD/CPU.

Fiecare sesiune de pregătire va avea o durată de 15 zile și la ea vor participa 25 ± 3 persoane.

Termenul-limită în care Autoritatea Contractantă va răspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare: În a 5 a zi înainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

Numărul zile pana la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 8

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 1 431 462.18 RON
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para número máximo de lotes: 2
Número máximo de lotes que pueden adjudicarse a un único licitador: 2
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Serviciu de formare experți externi - subactivitatea 4.1.

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
80530000 Servicios de formación profesional
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO32 Bucureşti-Ilfov
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Conform caietului de sarcini

II.2.4)Descripción del contrato:

Experții externi vor asigura serviciul de formare în cadrul a 8 sesiuni de pregătire pentru dezvoltarea cunoștințelor și aptitudinilor unui număr de 130 de pompieri din cadrul IGSU și unitățile subordonate cu atribuții de conducere și coordonare a intervențiilor și 70 de medici UPU/UPU SMURD/CPU.

Fiecare sesiune de pregătire va avea o durată de 15 zile și la ea vor participa 25 ± 3 persoane.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Existența atestatului de formator / Ponderación: 24
Criterio de calidad - Nombre: Experiența profesională specifică a experților / Ponderación: 36
Precio - Ponderación: 40
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 1 266 957.98 RON
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 8
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Multirisc Modulul III finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

II.2.14)Información adicional

Durata contractului mentionata la pct. II.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii, este estimata.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Servicii de formare experți interni din afara organigramei - subactivitatea 4.1.

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
80530000 Servicios de formación profesional
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO32 Bucureşti-Ilfov
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Conform documentului atasat.

II.2.4)Descripción del contrato:

Experții interni din afara organigramei vor asigura serviciul de formare în cadrul a 8 sesiuni de pregătire pentru dezvoltarea cunoștințelor și aptitudinilor unui număr de 130 de pompieri din cadrul IGSU și unitățile subordonate cu atribuții de conducere și coordonare a intervențiilor și 70 de medici UPU/UPU SMURD/CPU.

Fiecare sesiune de pregătire va avea o durată de 15 zile și la ea vor participa 25 ± 3 persoane.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Existența atestatului de formator / Ponderación: 24
Criterio de calidad - Nombre: Experiența profesională specifică a experților / Ponderación: 36
Precio - Ponderación: 40
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 164 504.20 RON
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 8
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Multirisc Modulul III finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

II.2.14)Información adicional

Durata contractului mentionata la pct. II.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii, este estimata.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Cerința nr. 1

1. Ofertanții, membrii asocierii, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute de art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.

2. Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv asociații /subcontractanții/ terții susținători) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă.

3. Se vor depune o data cu DUAE, următoarele documente:

- angajamentul ferm al terțului susținător din care să rezulte modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia; Odată cu angajamentul de susținere ofertantul are obligația să prezinte documentele transmise acestuia de către terțul susținător, din care să rezulte modul efectiv prin care terțul/terții susținător/susținători va /vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susținere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament ( dacă este cazul).

- acordul de subcontractare (dacă este cazul);

- acordul de asociere (dacă este cazul).

Modalitatea de îndeplinire:

1. Se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.

2. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității/entității contractante doar ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit după aplicarea criteriului de atribuire, sunt:

- certificate privind plata impozitelor, taxelor și a contribuțiilor la bugetul general consolidat și la bugetul local, valabile la momentul depunerii acestora, pentru sediul principal; pentru sediile secundare/punctele de lucru se prezintă doar o declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea acestor obligații;

- cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

- după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

- alte documente edificatoare, după caz.

3. Documentele emise în altă limbă decât română vor fi însoțite de traducerea autorizată în limba română.

4. Documentele depuse trebuie să fie valabile la momentul prezentării.

5. În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167, autoritatea/entitatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Cerința nr. 2

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt:

IAMANDI Dan Paul – inspector general

ZAMFIR Claudiu-Florentin- șef Direcția Planificare Exercitii și Management Stări Excepționale

CARAN Cătălin – șef Direcția Logistică

BALACI MIROIU Anda Camelia – șef Direcția Financiară

COJOCARU Ana – șef Serviciu Decontări Buget Propriu

CIOBANU Florin Cătălin – șef Serviciu Juridic

STAN Aurel –șef Serviciu Achiziții Publice

POP Florin –șef Centru Operațional Național

RISTEA Adrian-Mirel – șef Serviciu Analiză Evaluare și Statistică Intervenții

GUȚĂ Mihai-Mirel–șef Direcție Pregătire pentru Intervenție și Reziliența Comunităților

MAGHIAR Alin – Șef Serviciu Pregătire Personal Operativ

BREHUI Ionuț – ofițer Centru Operațional Național

TARȚA Eugen-Cornel - ofițer Centru Operațional Național

BOBU Dragoș - ofițer Centru Operațional Național

BOBU Ștefania-Nicoleta - ofițer Serviciul Achiziții Publice

VLASE Gabriel - ofițer Serviciul Achiziții Publice

PLATON Nicoleta– ofițer Serviciul Juridic

NEAGU Marius-Constantin - ofițer Serviciul Juridic

GHEORGHE Mirela-Roxana– ofițer Direcția Financiară

ALECU Georgeta-Luminița – ofițer Direcția Financiară

Modalitatea de îndeplinire:

1. Ofertanții, membrii asocierii, terții susținători și subcontractanții vor depune declarația privind conflictul de interese (conform modelului din Secţiunea IV – Formulare și modele documente aferentă documentației de atribuire) – se va depune odată cu DUAE. Autoritatea contractantă va avea dreptul de a solicita clarificări si/sau completări referitoare la această declarație oricând pe parcursul procedurii de atribuire, în cazul în care intervin modificări în lista cu persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire.

2. Autoritatea contractantă are obligația completării formularului de integritate conform art. 5 din Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică.

Cerința

1.Operatorii economici (ofertant/ofertant asociat/subcontractant) ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii, iar operatorii economici străini trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență.

2.Din documentul de inregistrare trebuie să reiasă că operatorul economic este legal constituit și că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii.

Modalitatea de îndeplinire:

1.Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în țara de rezidență, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc.

2.Documentele emise în altă limbă decât română vor fi însoțite de traducerea autorizată în limba româna.

3.Documentele depuse trebuie să fie valabile la momentul prezentării.

III.1.2)Situación económica y financiera
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Loturile: 1,2Proportia de subcontractareInformații privind partea din contract pe care operatorul economic are intenția să o subcontracteze.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Ofertantul are obligația de a preciza partea/părțile din contract pe care urmează să le subcontracteze și datele de recunoaștere ale subcontractanților propuși, dacă aceștia sunt cunoscuți la momentul depunerii ofertei. DUAE completat de ofertant în care va include și informații privind partea din contract care urmează a fi subcontractată și va avea anexat acordul de subcontractare (model Formular nr. 5). Subcontractanții pe a căror capacități se bazează ofertantul vor completa la rândul lor un DUAE separat, incluzând informațiile referitoare la situațiile de excludere astfel cum acestea sunt menționate la art.164, 165 și 167 din Legea nr.98/2016 precum și cele care prezintă relevanță din perspectiva capacităților pe care se bazează ofertantul. Dacă prin subcontractant nu se îndeplinește o cerință de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere. Ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada îndeplinirii cerințelor de calificare prin subcontractanți prin prezentarea de documente justificative ale acestora.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
Procedimiento acelerado
Justificación:

- prezenta procedură reprezintă o reluare a procesului de atribuire a contractului de prestare a serviciilor de formare experți interni și experți externi,

- finanțarea serviciilor încetează la data de 31.12.2023 (termen ce include și efectuarea recepțiilor și a plăților), termenul maxim de implementare a proiectelor prin intermediul căruia sunt finanțate serviciile de formare experți interni, respetiv experți externi,

IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 20/02/2023
Hora local: 15:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Rumano
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 20/07/2023
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 20/02/2023
Hora local: 15:00
Lugar:

In SEAP

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

Potrivit art. 139 alin (3) din Anexa la HG nr. 395/2016, în cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

Având în vedere Instrucţiunea ANAP nr. 1/2017, pentru conformitatea cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă va accepta documente echivalente celor solicitate la nivelul documentaţiei de atribuire, emise de organisme stabilite în alte state membre ale Uniunii Europene sau cu care România are încheiate acorduri pentru recunoaşterea şi echivalarea certificărilor/autorizaţiilor în cauză.

INSTRUCTIUNI PRIVIND DUAE

DUAE constă într-o declarație pe propria răspundere a operatorilor economici, care prezintă dovezi preliminare și înlocuiește certificatele eliberate de autoritățile publice sau de părți terțe. Acest document este o declarație oficială a operatorului economic potrivit căreia acesta nu se află într-una dintre situațiile în care operatorii economici sunt sau pot fi excluși, îndeplinește criteriile de selecție relevante și, dacă este cazul, respectă regulile și criteriile obiective care au fost stabilite în scopul limitării numărului de candidați calificați care urmează să fie invitați să participe.

3.INSTRUCTIUNI PRIVIND SEMNAREA Contractului

Autoritatea contractantă va încheia contractul cu ofertantul desemnat câștigător, în perioada de valabilitate a ofertelor, dar nu mai devreme de 11 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire pentru a acorda termenul legal de 10 zile pentru formularea eventualelor contestații administrative. Ofertantul desemnat câștigător are obligația de a se prezenta în termenul stabilit de autoritatea contractanta prin invitația pentru semnarea contractului. În cazul în care ofertantul căruia i s-a atribuit contractul a nominalizat in cadrul ofertei subcontractanți, acesta are obligația de a prezenta la semnarea contractului , contractul/contractele încheiate cu subcontractanții nominalizați in oferta. In cazul în care Autoritatea contractantă nu poate încheia contractul cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare, din cauza faptului că ofertantul se află într-o situație de forță majoră sau în imposibilitatea fortuită de a executa contractul, atunci aceasta are dreptul să declare câștigătoare oferta clasată pe locul doi, în condițiile în care aceasta există și este admisibilă. În caz contrar, procedura de atribuire se anulează.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Dirección postal: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localidad: Bucuresti
Código postal: 030084
País: Rumania
Correo electrónico: office@cnsc.ro
Teléfono: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Dirección de internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Cf. pr. L.101/2016, orice persoană care consideră că a fost vătămată de o eroare sau de o neregulă printr-un act al Aut Contr, care încalcă legile privind achizițiile publice, poate depune o contestație în termen de 10zile începând cu ziua următoare luării la cunoștință despre actul Aut Contr considerat nelegal: fie pe cale administrativ-jurisdicțională la CNSC; fie pe cale judiciară la instanța de judecată.Indiferent de procedura aleasă, contestația va fi transmisă în același timp și Aut Contr

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
31/01/2023