TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Diensten - 67785-2018

14/02/2018    S31    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Niet-openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Londen: Algemene overheidsdiensten

2018/S 031-067785

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Westminster City Council
5 Strand
London
WC2N 5HR
Verenigd Koninkrijk
E-mail: Tenders@westminster.gov.uk
NUTS-code: UKI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.capitalesourcing.com

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.capitalesourcing.com
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: www.capitalesourcing.com
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

CWH- Estates (Cleaning, Grounds Maintenance and Concierge Services)

Referentienummer: Interested organisations should register an account with www.capitalesourcing.com. Once logged in, y
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
75110000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Cleaning, grounds maintenance and concierge services.

To provide block and estate cleaning communal window cleaning and / or grounds maintenance services and / or Concierge services.

To Westminster City Council's residential stock to provide services to the highest levels of residents satisfaction, professionals standards; costs effectiveness; proactive delivery and with continuous improvements in value for money and services.

Interested organisations should register an account with www.capitalesourcing.com Once logged in, your organisation will be able to view the tender requirements and all documents and submit your tender response electronically prior to the deadline specified.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 57 000 000.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 3
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Cleaning Services

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90910000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKI
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot 1 — Cleaning Services.

Contract for the provision of estate and block cleaning and communal window cleaning.

To provide block and estate cleaning communal window cleaning to Westminster City Council's residential stock. To provide.

Services to the highest levels of residents satisfaction, professionals standards; costs effectiveness; proactive delivery and with continuous improvements in value for money and services.

To provide cleaning and window cleaning services. The contract includes, but is not limited to, the following areas and cleaning services:

Litter pickings, dusting ledges/railings/skirting, mopping floors, sweeping floor/ground surfaces, cleaning walls, lift sweeping, lift washing external/internal parts, dust mop usage, graffiti removal, keeping chutes clear, unblocking and cleaning chutes, cleaning hoppers and surrounds, cleaning chute shutter, emptying litter bins/insert new bags, scrubbed litter bins, bin chambers and bins cleaning, removing bulk refuse, rotating refuse containers, emptying dog bins/insert new bag, scrubbing dog fouling bins, scrubbing pressure washing/chemical cleaning, shampooing/cleaning carpets, vacuum, stripping floors, polishing floors, buffing floors, washing: doors, screens, estate signs, external ledges railings, walls. Window Cleaning, communal lighting, Cleaning: common rooms, office, kitchen, store room/electrical intake room, toilet bathroom, shower room, laundry drying room. Sorting and delivery of letters to blocks and estates. cleaning at height, removing fly tipped rubbish, cleaning recycling bins.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 40 000 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 120
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ground Maintenance Services

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77314000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKI
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ground maintenance service.

To provide grounds maintenance services. The contract includes, but is not limited to, the following areas and.

Grounds maintenance services:

— Routine grass cutting.

— Edging of green spaces.

— Weeding green and hard surfaces.

— Maintenance of existing grounds and open spaces, flower beds and shrubs.

— Development of schemes and seasonal planting to continuously improve the appearance of the City’s housing.

Land.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 11 000 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 120
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: Ground Maintenance Works
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Concierge

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
98341140
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKI
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Concierge Services.

Concierge services are required for the preservation of security in high rise and multiple dwelling blocks. In addition to this there is a requirement to provide temporary fencing and security guards and similar services for events and other such activities.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 6 000 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 120
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/03/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 14/02/2018
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 9 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Westminster City Hall
5 Strand
London
WC2N 5HR
Verenigd Koninkrijk
E-mail: tenders@westminster.gov.uk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/02/2018