Diensten - 67813-2019

12/02/2019    S30    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Châteaudun: Reiniging van gebouwen

2019/S 030-067813

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Ville de Châteaudun
21280088200012
2 place du 18 Octobre
Châteaudun
28200
Frankrijk
Telefoon: +33 237451191
E-mail: marchespublics@mairie-chateaudun.fr
Fax: +33 237455446
NUTS-code: FRB02

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ville-chateaudun.fr/

Adres van het kopersprofiel: http://www.ville-chateaudun.fr/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Entretien ménager des bâtiments communaux: lot nº 1 sites généraux

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90911200
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Le présent marché porte sur la relance du lot nº 1 sites généraux du marché d'entretien ménager des bâtiments communaux de la ville de Châteaudun.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 171 318.11 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sites généraux

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90911200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRB02
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

L'objet du lot nº 1 est la prestation d'entretien ménager des bâtiments communaux.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Moyens humains et moyens matériels / Weging: 45
Prijs - Weging: 55
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 193-436721
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Sites généraux

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Teixeira SAS
5 rue du Docteur Roger Hébert, ZA de Vilsain
Châteaudun
28200
Frankrijk
NUTS-code: FRB02
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 171 318.11 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif d'Orléans
28 rue de la Bretonnerie
Orléans
45057
Frankrijk
Telefoon: +33 238775900
E-mail: greffe.ta-orleans@juradm.fr
Fax: +33 238538516
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Greffe du tribunal administratif d'Orléans
28 rue de la Bretonnerie
Orléans
45057
Frankrijk
Telefoon: +33 238775900
E-mail: greffe.ta-orleans@juradm.fr
Fax: +33 238538516
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/02/2019