Diensten - 67832-2019

12/02/2019    S30    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Malta-Floriana: Reinigingsdiensten

2019/S 030-067832

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Department of Contracts
Notre Dame Ravelin
Floriana
FRN 1600
Malta
Telefoon: +356 21220212
E-mail: info.contracts@gov.mt
Fax: +356 21247681
NUTS-code: MT

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.etenders.gov.mt/epps

Adres van het kopersprofiel: https://www.etenders.gov.mt/epps

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Tender for the Provision of Cleaning Services to the Ministry for Gozo CT2302/2017

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90910000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Tender for the provision of cleaning services to the Ministry for Gozo.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 250 379.28 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 1: The Precincts of the Administration Centre, Ministry for Gozo, St Francis Square, Victoria, Gozo and any other Site as may be directed by the Director Corporate Services or His/Her Representative

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90910000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: MT00
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Tender for the provision of cleaning services to the Ministry for Gozo.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: BPQR / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: BPQR / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 2: Cittadella Visitors’ Centre, Castle Hill, Victoria, Gozo and at other sites at the Cittadella

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90910000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: MT00
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Tender for the provision of cleaning services to the Ministry for Gozo.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: BPQR / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: BPQR / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 3: Gozo Courts and Tribunals, Victoria, Gozo

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90910000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: MT00
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Tender for the provision of cleaning services to the Ministry for Gozo.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: BPQR / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: BPQR / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 4: Culture and Information Office, Victoria, Gozo

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90910000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: MT00
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Tender for the provision of cleaning services to the Ministry for Gozo.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: BPQR / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: BPQR / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 166-378786
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Lot 1: The precincts of the Administration Centre, Ministry for Gozo, St Francis Square, Victoria, Gozo and any other Site as may be directed by the Director Corporate Services or His/Her Representative

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Managing Consulting Service Industry MCSI Ltd
C 16749
Balzan Business Centre Triq L'Gherusija
Balzan [Ħal Balzan]
BZN 1120
Malta
Telefoon: +356 21420217
E-mail: hr@managingconsultserv.com
Fax: +356 21419167
NUTS-code: MT

Internetadres: https://www.etenders.gov.mt/epps

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 250 379.28 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Lot 2: Cittadella Visitors’ Centre, Castle Hill, Victoria, Gozo and at other Sites at the Cittadella

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Managing Consulting Service Industry MCSI Ltd
C 16749
Balzan Business Centre Triq L'Gherusija
Balzan [Ħal Balzan]
BZN 1120
Malta
Telefoon: +356 21420217
E-mail: hr@managingconsultserv.com
Fax: +356 21419167
NUTS-code: MT

Internetadres: https://www.etenders.gov.mt/epps

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 250 379.28 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 3
Benaming:

Lot 3: Gozo Courts and Tribunals, Victoria, Gozo

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Managing Consulting Service Industry MCSI Ltd
C 16749
Balzan Business Centre Triq L'Gherusija
Balzan [Ħal Balzan]
BZN 1120
Malta
E-mail: hr@managingconsultserv.com
Fax: +356 21419167
NUTS-code: MT

Internetadres: https://www.etenders.gov.mt/epps

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 250 379.28 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4
Perceel nr.: 4
Benaming:

Lot 4: Culture and Information Office, Victoria, Gozo

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Managing Consulting Service Industry MCSI Ltd
C 16749
Balzan Business Centre Triq L'Gherusija
Balzan [Ħal Balzan]
BZN 1120
Malta
E-mail: hr@managingconsultserv.com
NUTS-code: MT

Internetadres: https://www.etenders.gov.mt/epps

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 250 379.28 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Payment options: no payment for documentation.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Public Contracts Review Board
Notre Dame Ditch
Floriana
FRN 1601
Malta
Telefoon: +356 21239095
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019