Diensten - 67834-2019

12/02/2019    S30    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Harrow: Exploitatie van parkeerterreinen

2019/S 030-067834

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Harrow Council
Civic Centre
Harrow
HA1 2XY
Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Mr Mohamed Alotia
Telefoon: +44 2084241209
E-mail: Mohamed.Alotia@harrow.gov.uk
NUTS-code: UKI7

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.harrow.gov.uk

Adres van het kopersprofiel: http://www.harrow.gov.uk

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Cashless Parking and Virtual Parking Permit Operational System

Referentienummer: DN368222
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
63712400
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

The Authority intends to procure a contractor to provide a cashless parking system and virtual resident/visitor permit solution which can also be extended to other permits issued by the Council. The cashless parking and virtual permit system would not fully eliminate other ways to pay, as familiar payment methods would still be available, albeit to a much reduced degree. Introduction of e-permits would allow residents to park their vehicles in their designated zones without the need to display a paper permit.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 400 000.00 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
98351100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKI7
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The Authority intends to procure a contractor to provide a cashless parking system and virtual resident/visitor permit solution which can also be extended to other permits issued by the Council. The cashless parking and virtual permit system would not fully eliminate other ways to pay, as familiar payment methods would still be available, albeit to a much reduced degree. Introduction of e-permits would allow residents to park their vehicles in their designated zones without the need to display a paper permit.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 207-472779
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Cashless Parking and Virtual Parking Permit Operational System

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
PayByPhone
London
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UKI4
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 500 000.00 GBP
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 400 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Harrow Council
London
Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019