Diensten - 67849-2019

12/02/2019    S30    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Sheffield: Diensten voor technische analyse of adviezen

2019/S 030-067849

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Sheffield Hallam University
City Campus, Howard Street
Sheffield
S1 1WB
Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: All communication via http://in-tendhost.co.uk/sheffieldhallamuniversity
E-mail: strategicprocurement@shu.ac.uk
NUTS-code: UKE32

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://shu.ac.uk

Adres van het kopersprofiel: https://www.shu.ac.uk/about-us/our-services/finance-directorate/suppliers-zone

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Asbestos Consultancy Services

Referentienummer: 1718-19-FDR-RW
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71621000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Sheffield Hallam University has entered into a framework for the provision of asbestos consultancy services with 2 providers. The duration of the framework is for a maximum duration of 4 years.The services will involve undertaking surveys, taking, testing and analysing material samples and air monitoring.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 11 576.00 GBP / Hoogste offerte: 31 617.00 GBP meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKE32
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sheffield, Collegiate Campus and City Campus.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sheffield Hallam University has entered into a framework for the provision of asbestos consultancy services with 2 providers. The duration of the framework is for a maximum duration of 4 years. The services will involve undertaking surveys, taking, testing and analysing material samples and air monitoring.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Organisational/Management / Weging: 18
Kwaliteitscriterium - Naam: Survey work / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Project work / Weging: 17
Kwaliteitscriterium - Naam: Health and safety relating to Survey Work / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Commercial / Weging: 3
Kwaliteitscriterium - Naam: Health and safety — General / Weging: 17
Prijs - Weging: 20
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

The tender was based on specific scenarios as shown in Section II.1.7 of the notice

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 062-137446
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Asbestos Consultancy Services

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/08/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 13
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 13
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 13
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Santia Asbestos Management Ltd
07511557
Axys House, Heol Crochendy, Parc Nantgarw, Nantgarw
Cardiff
CF15 7TW
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UKL22

Internetadres: https://santia.co.uk/

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 700 000.00 GBP
Laagste offerte: 14 572.30 GBP / Hoogste offerte: 18 474.00 GBP meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed
Deel: 5 %
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

Analysis of bulk samples using electron microscopy

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Asbestos Consultancy Services

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/08/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 13
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 13
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 13
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Environmental Essentials Ltd
05097507
Unit 3, Arlington Court, Silverdale Enterprise Park, Cannel Row, Staffordshire
Newcastle-under-Lyme
ST5 6SS
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UKG24

Internetadres: https://www.environmentalessentials.co.uk/

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 700 000.00 GBP
Laagste offerte: 14 572.30 GBP / Hoogste offerte: 18 474.00 GBP meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

The tender was based on specific scenarios as shown in Section II.1.7 of the notice

The values in Section V of the notice reflect the approximate potential total expenditure per provider under the framework.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Sheffield Hallam University — Legal Services
City Campus, Howard Street
Sheffield
S1 1WB
Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019