Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 67857-2023

03/02/2023    S25

Rumänien-București: Bankdienstleistungen

2023/S 025-067857

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
Nationale Identifikationsnummer: 16054368
Postanschrift: Strada: Golescu Dinicu, nr. 38
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 010873
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Alin Ilie
E-Mail: alin.ilie@andnet.ro
Telefon: +40 212643299
Fax: +40 212643417
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.cnadnr.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100162105
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Servicii de plata on-line (tip e-commerce) in vederea desfasurarii activitatilor de comert electronic”

Referenznummer der Bekanntmachung: 16054368/2022/730/S/2
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
66110000 Bankdienstleistungen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Obiectivul general al acordului cadru este Servicii de plata on-line (tip e-commerce) in vederea desfasurarii activitatilor de comert electronic” in conformitate cu prevederile caietului de sarcini si ale legislatiei in domeniu.

Anexat Documentatiei de atribuire, se regasesc toate documentele necesare pentru elaborarea ofertei.

Cantitatile minime si maxime estimate pe durata acordului cadru, precum si pentru fiecare contract subsecvent (anul I, anul II, anul III, anul IV) sunt conform Anexei 1 la Caietul de sarcini.

Valoarea maxima estimata a celui mai mare contract subsecvent: 617.760 lei fara TVA.

În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificările şi completările ulterioare, termenul limită până la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achiziţie publică are dreptul de a solicita clarificări sau informaţii suplimentare în legătură cu documentaţia de atribuire este cu 18 zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor.

În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea 98/2016 cu modificările şi completările ulterioare, Autoritatea Contractantă stabileşte un singur termen limită în care va răspunde tuturor solicitărilor de clarificare/ informaţiilor suplimentare, după cum urmează: cu 11 zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor.

Termenul de răspuns la clarificări a fost stabilit astfel încât operatorii economici să aibă o perioadă adecvată pentru analizarea documentaţiei de atribuire şi, ulterior, pentru elaborarea ofertelor prin prisma răspunsurilor oferite de Autoritatea Contractantă.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 2 471 040.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO România
Hauptort der Ausführung:

ROMANIA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Prestatorul va presta activitatile si serviciile in conformitate cu prevederile caietului de sarcini si ale legislatiei in domeniu.

În conformitate cu prevederile art. 221 din Legea 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu respectarea art. 10.8 din Acordul - Cadru, eventualele modificări care pot interveni în perioada de derulare a Acordului-cadru se referă la următoarele, fără a se limita la acestea:

1. modificări ale părţilor contractante, inclusiv înlocuirea contractantului cu un nou contractant în condiţiile prevăzute la art. 221 alin. (1) lit. d), punctul (ii);

2. înlocuirea/introducerea subcontractanților.

3. ajustarea pretului contractelor subsecvente care se vor incheia in baza Acord-cadru.

4. Modalitatea de plata si recuperare a creantelor de la promitent Prestator.

Modificările vor fi realizate ulterior semnării acordului-cadru, în conformitate cu prevederile contractuale, numai în condiţiile în care acestea nu reprezintă modificări substanţiale în sensul prevederilor art. 221 alin. (7) din Legea nr. 98/2016 si vor face obiectul unui act aditional.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor/ cerintelor de calificare se vor prezenta:

I. Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/ 2016.

In acest sens, Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator va completa DUAE - Sectiunea "Motive de excludere" - punctul A "Motive referitoare la condamnarile penale".

De asemenea, Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii acordului-cadru, va prezenta, la solicitarea Autoritatii Contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/ confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164 de mai sus, atat pentru Ofertantul unic/ Ofertantul asociat cat si pentru Subcontractantul/ Tertul sustinator declarati in oferta:

- cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/ actul constitutiv;

- alte documente edificatoare, dupa caz.

II. Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/ 2016.

Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator va completa DUAE – Sectiunea "Motive de excludere" - punctul B "Motive legate de plata impozitelor sau a contributiilor la asigurarile sociale".

De asemenea, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii acordului-cadru, va prezenta, la solicitarea Autoritatii Contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/ confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 de mai sus, atat pentru Ofertantul unic/ Ofertantul asociat, cat si pentru Subcontractantul/ Tertul sustinator declarati in oferta:

A. Persoanele juridice romane trebuie sa prezinte:

- certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, din care sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestuia.

B. Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente, etc.) prin care sa dovedeasca faptul ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, in conformitate cu legislatia nationala a tarii de rezidenta a Ofertantului unic/ Ofertantului asociat/ Subcontractantului/ Tertului sustinator sau a tarii in care Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator este stabilit. Din documentele edificatoare prezentate trebuie sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora.

Pentru sediile secundare/punctele de lucru, operatorii economici pot prezenta o declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate.

Certificatele/documentele trebuie sa fie valabile la data prezentarii acestora.

[...]

III. Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/ 2016.

In acest sens, Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator va completa DUAE - Sectiunea "Motive de excludere" - punctul C "Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale".

De asemenea, Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator trebuie sa prezinte: Formularul C "Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 alin (1) din Legea 98/2016", in conformitate cu modelul prezentat in sectiunea Formulare.

Formularul C va fi incarcat in mod obligatoriu odata cu oferta si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.

[...]

Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii acordului-cadru, va prezenta, la solicitarea Autoritatii Contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/ confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 167 de mai sus, atat pentru Ofertantul unic/ Ofertantul asociat cat si pentru Subcontractantul/ Tertul sustinator declarati in oferta:

- certificate, caziere, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 167 alin. (2) si art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, daca este cazul;

- alte documente edificatoare, dupa caz.

[...]

IV. Persoane cu functii de decizie din cadrul Autoritatii Contractante, precum si persoanele din cadrul Autoritatii Contractante ce pot influenta continutul documentatiei de atribuire si/ sau desfasurarea procedurii de atribuire sunt:

Director General – PISTOL Cristian Ovidiu Catalin

Director Directia Achizitii Publice – NICOLAE Mihai Horia

Sef Departament Achizitii Buget de Stat si Venituri Proprii – ILIE Alin

Sef Serviciu Achizitii Lucrari si Servicii - RADU Ileana

CHIVU Florina, COMAN Amelia Luiza, GOGA Georgeta, DAMIAN Anca – salariati in cadrul Serviciului Achizitii Lucrari si Servicii

UTA Andreea Ruxandra – salariata in cadrul Serviciului Achizitii Produse si Achizitii Directe

BARBULESCU IOANA SILVIA, TUDOR Ioana, FARMAZON Eduard - salariati in cadrul Biroului Contracte si Acte Aditionale

Sef Birou Analiza Preturi – BANA Tudor Mihail

Rusoiu Raluca- salariata in cadrul Biroului Analiza Preturi

Calmus Lucian - Director Directia Venituri si Incasari Comerciale;

Radulescu Bogdan - Serviciul Administrare SIEGMCR;

Vlad Catalin – Serviciul Administrare SIEGMCR;

Mihai Mioara – Biroul Urmarire Incasari;

Nastasia Aurelian - Serviciul Administrare SIEGMCR;

Director Directia Juridica - dl. FILIPESCU Andrei,

Sef Departament Avizare Legala - dl. ZANFIR Valeriu Bebe,

CAMBOSIE Laura, STAN Mihai Iulian, SERBAN Aura Georgiana, STANESCU Roxana Mihaela, BERDEI Mihai Daniel, salariati in cadrul Departament Avizare Legala.

MASALA Ionuț Laurentiu - Director Directia Economica si Financiara

TICU Catalin Alexandru - Sef Serviciu CFP Propriu,

DOGARU Ioan Victor, DUINA Neluta Veronica, GIVAN Danut Grigore, OTELEA Georgian Victor, POPA Raluca Marilena, EFTIME Ioan Catalin, salariati in cadrul Serviciului CFP Propriu

BUJOR Dan Alexandru – Sef Birou S.S.M., Prevenire si Protectie;

Presedintele Consiliului de Administratie al C.N.A.I.R. S.A.: Damian ION;

Membrii Consiliului de Administratie al C.N.A.I.R. S.A.: FERENCZ Stefania Gabriella, MIKE Eduard, SIMION Lucian-Eduard, TOBA Diana – Maria, MARCU Mirel Alexandru, NEDELCEA Flavius Constantin.

Membrii Adunarii Generale a Actionarilor CNAIR SA nu au atributii/competente cu privire la documentatia de atribuire si derularea procesului de achizitie publica.

[...]

Avand in vedere numarul limitat de caractere disponibil in SEAP pentru aceasta sectiune, a se consulta Anexa 1 la Documentatia de atribuire pentru textul complet.

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitate profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul acordului cadru.

Modalitatea de indeplinire:

Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/Tertul sustinator*/ Subcontractantul va completa DUAE - Sectiunea "Criteriile de selectie" - punctul A "Capacitatea de a corespunde cerintelor".

Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii acordului-cadru, la solicitarea Autoritatii Contractante, Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial in integralitate, din care sa rezulte ca activitatea principala/ secundara pe care o desfasoara conform codificarii CAEN corespunde obiectului acordului cadru.De asemenea, in Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial trebuie sa se regaseasca si urmatoarele informatii: datele de identificare ale operatorului economic, actionarii/ asociatii, organele de conducere, administratorii, membrii Consiliului de Administratie, membrii Consiliului de Supraveghere, cotele de participare.

*Nota: Cerinta de calificare nu poate fi indeplinita prin intermediul unui tert sustinator. Insa, in situatia in care Ofertantul beneficiază de susţinere din partea unor terţi pentru alte cerinte de calificare, in conditiile legii, sau în situaţia în care subcontracteaza părţi din contract, acesta va prezenta documentele care atestă formă de înregistrare şi pentru Terţii susţinători/ Subcontractanţii declaraţi în DUAE.[...] Avand in vedere numarul limitat de caractere disponibil in SEAP pentru aceasta sectiune, a se vedea Anexa 1 la Documentatia de atribuire pentru textul complet.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Cifra de afaceri anuala generalaOfertantul trebuie sa demonstreze ca cifra de afaceri anuala totala pentru fiecare din exercitiile financiare aferente anilor 2019, 2020 si 2021 a fost de minim : 180.000 leiNota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - sectiunea "Criteriile de selectie" - pct. B "Capacitatea economica si financiara". De asemenea, impreuna cu oferta, se va incarca in SEAP si Acordul de Asociere, semnat cu semnatura electronica extinsa, in conditiile legii.Nota 2: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti, cu respectarea prevederilor art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016. In acest caz, tertul sustinator va completa DUAE - sectiunea "Criteriile de selectie" - pct. B "Capacitatea economica si financiara".Nota 3:a) Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru 2019 - 1 Euro = 4,7452 Lei, 2020 – 1 Euro = 4,8371 Lei si 2021 - 1 Euro = 4,9204 Lei.b) Pentru alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursul mediu pentru anul 2019, 2020 si 2021 publicat pe site-ul https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_roCursul mediu anual pentru anii de referinta se va calcula pe baza cursului mediu lunar afisat de sursa indicata. Pentru transformarea Euro in Lei se vor urma indicatiile de la punctul a.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Ofertantul/ ofertantul asociat/ tertul sustinator va completa, DUAE - sectiunea "Criteriile de selectie" - pct. B "Capacitatea economica si financiara". Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii acordului cadru, la solicitarea Autoritatii Contractante, situatiile financiare sau extrase din situatiile financiare aferente anilor 2019, 2020 si 2021. Aceste documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei. Nota 1: Daca din motive obiective si justificate operatorul economic nu este in masura sa prezinte documentele solicitate, acesta este autorizat sa faca dovada situatiei sale economice si financiare prin orice alt document care poate fi considerat adecvat. Nota 2: In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta: a) Angajamentul ferm privind sustinerea economica si financiara acordata de tertul sustinator, in conformitate cu Formularul nr. 3A. Angajamentul ferm va fi incarcat in SEAP impreuna cu oferta si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, in conditiile legii. b) documentele transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care rezulta modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, care se constituie in anexe la angajamentul ferm. Documentele prezentate trebuie sa indice concret care sunt resursele financiare pe care tertul le va mobiliza in cazul in care ofertantul intampina dificultati pe parcursul derularii acordului-cadru sau se va afla in imposibilitatea derularii contractului, tipul acestor documente fiind determinat de obligatiile asumate de ofertant si tertul sustinator prin angajamentul ferm. Tertul sustinator va dovedi prin documentele prezentate ca detine toate resursele invocate ca element de sustinere a ofertantului. Aceste documente vor fi incarcate in SEAP impreuna cu Angajamentul ferm si cu oferta, si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, in conditiile legii. c) situatiile financiare sau extrase din situatiile financiare pentru anii 2019, 2020 si 2021 din care rezulta indeplinirea nivelului minim solicitat al cerintei privind situatia economica si financiara. Documentele mentionate la pct. c) vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii acordului cadru, la solicitarea Autoritatii Contractante, cu respectarea cerintelor privind semnarea electronica a documentelor. Nota 3: Autoritatea Contractanta va lua in considerare sustinerea acordata de tertul/ tertii sustinator/i pentru indeplinirea criteriilor minime impuse in documentatia de atribuire, daca sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii: a) tertul/ tertii sustinator(i) pot dovedi ca detin resursele invocate ca element de sustinere a ofertantului, b) ofertantul poate demonstra ca va dispune efectiv de resursele entitatilor ce acorda sustinerea, necesare pentru realizarea acordului-cadru, in cazul in care tertul sustinator nu este declarat subcontractant. Informatii suplimentare privind tertii sustinatori se regasesc in sectiunea IV.4.3 Modul de prezentare a ofertei, punctul 3 din Instructiunile catre ofertanti.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat Cerinta 1: Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a prestat in ultimii 3 ani*) servicii similare cu cele supuse procedurii de atribuire, respectiv servicii de procesare a platilor efectuate prin internet cu cardul bancar, in valoare cumulata de minim: 300.000 Lei fara TVA *) Prin servicii duse la bun sfarsit se intelege: - servicii receptionate partial, cu conditia ca acestea sa fi putut fi utilizate de Beneficiar ca rezultat independent; - servicii receptionate la sfarsitul prestarii. **) ultimii 3 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzatoare a Instructiunii ANAP nr. 2/2017 (art. 13). Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si Ofertantul asociat va completa DUAE - sectiunea "Criteriile de selectie" - pct. C "Capacitatea tehnica si profesionala". De asemenea, impreuna cu oferta, se va incarca in SEAP si Acordul de Asociere, semnat cu semnatura electronica extinsa, in conditiile legii. Nota 2: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/ unor tert/ terti, cu respectarea prevederilor art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016. In acest caz, tertul sustinator va completa DUAE - sectiunea "Criteriile de selectie" - pct. C "Capacitatea tehnica si profesionala". Nota 3: a) Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru anul 2019-1 Euro = 4,7452 Lei, 2020-1 Euro = 4,8371 Lei, 2021 - 1 Euro = 4,9204 Lei, 2022 - 1 Euro = 4,9323 Lei. b) Pentru alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursul mediu pentru anul 2019 2020, 2021 si 2022 publicat pe site-ul https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_ro Cursul mediu anual pentru anii de referinta se va calcula pe baza cursului mediu lunar afisat de sursa indicata. Pentru transformarea Euro in Lei se vor urma indicatiile de la punctul a.

Proportia de subcontractare Cerinta 2: Ofertantul va preciza categoriile de servicii din contract pe care intentioneaza sa le subcontracteze. In cazul in care Ofertantul va subcontracta o parte din contract, Ofertantul are obligatia de a completa, DUAE- sectiunea "Criteriile de selectie" - pct. C "Capacitatea tehnica si profesionala", cu indicarea explicita a procentului la care se ridica categoriile de servicii subcontractate pentru fiecare subcontractant declarat. Subcontractanţii pe ale căror capacităţi ofertantul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare sunt consideraţi şi terţi susţinători, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în acelaşi timp, şi angajamentul ferm, situatie in care se va respecta modelul de Acord de Subcontractare din Documentatia de Atribuire - Formularul 3C. De asemenea, fiecare subcontractant va completa un formular DUAE separat care sa cuprinda informatiile solicitate in Sectiunile "Motive de excludere"; "Criteriile de selectie" – pct. A „Capacitatea de a corespunde cerintelor” si C „Capacitatea tehnica si profesionala” (numai in situatia in care resursele sale sunt utilizate pentru indeplinirea criteriului referitor la capacitatea tehnica). In cazul in care este identificata o situatie de excludere, cu aplicarea in mod corespunzator a dispozitiilor art. 170 alin. (2) din Legea 98/2016, Autoritatea Contractanta solicita ofertantului o singura data sa inlocuiasca un subcontractant in legatura cu care a rezultat, in urma verificarii, ca se afla in aceasta situatie. In conformitate cu prevederile art. 174, alin. (1) din Legea 98/2016, Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa transmita informatii si documente relevante referitoare la capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi, cu privire la categoriile de servicii din contract pe care acestia urmeaza sa le indeplineasca efectiv. In cazul in care din informatiile si documentele prezentate potrivit solicitarii de mai sus nu rezulta ca subcontractantul propus are capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru categoriile de servicii din contract pe care acesta urmeaza sa le indeplineasca efectiv, in conformitate cu art. 174, alin. (2) din Legea nr. 98/ 2016, autoritatea contractanta respinge subcontractantul propus si solicita ofertantului o singura data inlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant care sa aiba capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru categoriile de servicii din contract pe care acesta urmeaza sa le indeplineasca efectiv.

Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatii Ofertantul trebuie sa faca dovada implementarii sistemului de management al securitatii informatiei SR EN ISO 27001 sau echivalent.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE - sectiunea "Criteriile de selectie" - pct. C "Capacitatea tehnica si profesionala", indicand in mod explicit, pentru fiecare contract prezentat, cel putin urmatoarele informatii necesare pentru a verifica modul de indeplinire a criteriului: denumirea contractului, Beneficiarul, tipul serviciilor duse la bun sfarsit, tipul lucrarilor pentru care au fost realizate serviciile, perioada de prestare a serviciilor, valoarea serviciilor duse la bun sfarsit in ultimii 3 ani. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii acordului cadru, la solicitarea Autoritatii Contractante, certificate/ documente care atesta indeplinirea cerintei, si anume: certificate/ documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar si/sau procese verbale de receptie si/sau Documente constatatoare emise de autoritatile contractante si/sau certificari de buna executie, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica. Aceste documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei. Nota 1: Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a se adresa beneficiarului final al serviciilor pentru confirmarea experientei similare prezentate de ofertant in cadrul DUAE. Nota 2: In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta: a) Angajamentul ferm privind sustinerea capacitatii tehnice acordata de tertul sustinator, in conformitate cu Formularul nr. 3B. Angajamentul ferm va fi incarcat in SEAP impreuna cu oferta si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, in conditiile legii. b) documentele transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, care se constituie in anexe la angajamentul ferm. Documentele prezentate trebuie sa indice concret care sunt resursele (materiale/ umane/ tehnice/ etc.) pe care tertul le va mobiliza in cazul in care ofertantul intampina dificultati pe parcursul derularii acordului cadru sau se va afla in imposibilitatea derularii acordului cadru, tipul acestor documente fiind determinat de obligatiile asumate de ofertant si tertul sustinator prin angajamentul ferm. Tertul sustinator va dovedi prin documentele prezentate ca detine toate resursele invocate ca element de sustinere a ofertantului. Aceste documente vor fi incarcate in SEAP impreuna cu Angajamentul ferm si cu oferta, si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, in conditiile legii. c) certificate/ documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar si/sau procese verbale de receptie si/sau Documente constatatoare emise de autoritatile contractate si/sau Certificari de buna executie, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica. Documentele mentionate la pct c) vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii acordului cadru, la solicitarea Autoritatii Contractante, cu respectarea cerintelor privind semnarea electronica a documentelor. [...] A se vedea Anexa 1 la Documentatia de Atribuire

Ofertantii vor incarca in SEAP, impreuna cu DUAE si cu oferta, acordul/ acordurile de subcontractare incheiate intre ofertant si subcontractantul/ subcontractantii nominalizat / nominalizati in oferta, astfel incat activitatile ce revin acestuia/ acestora, precum si procentul aferent prestatiilor, sa poata fi cuprinse in contractul de subcontractare ce va fi prezentat la incheierea acordului-cadru. Acordul/ acordurile de subcontractare va/ vor fi semnat/e cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. Acestea trebuie sa contina cel putin urmatoarele elemente: numele, datele de contact, reprezentantii legali ai subcontractantului; activitatile ce urmeaza a fi subcontractate; procentul de subcontractare; optiunea privind realizarea platilor direct catre subcontractant. In situatia in care subcontractantul are si calitatea de tert sustinator, acordul de subcontractare va include in mod obligatoriu clauzele minime din cuprinsul Formularului 3C. In situatia in care ofertantul este o asociere, Acordul de subcontractare va fi semnat de reprezentantii legali ai tuturor membrilor Asocierii si de catre reprezentantul legal al Subcontractantului. In conformitate cu prevederile art. 218, alin. (4) din Legea 98/2016, Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, la încheierea acordului-cadru, prezentarea contractului/ contractelor încheiate între contractant si subcontractantul/ subcontractantii nominalizat/ nominalizati in oferta. Contractul/ Contractele de subcontractare prezentate la incheierea acordului-cadru: - vor contine cel putin informatiile din acordul/ acordurile de subcontractare prezentate in cadrul ofertelor, - vor contine valoarea la care se ridica categoriile de servicii subcontractate, iar aceasta valoare va fi in concordanta cu procentul de subcontractare inclus in Acordul de Subcontractare si declarat in DUAE, - vor fi in concordanta cu Oferta si - se vor constitui in anexa la acordul-cadru.[...] A se vedea Anexa 1 la Documentatia de Atribuire

Ofertantul/ Ofertantul asociat va completa, DUAE - sectiunea "Criteriile de selectie" - pct. D "Sisteme de asigurare a calitatii si standarde de management de mediu". Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii acordului cadru, la solicitarea Autoritatii Contractante, Certificat/e acordat/e de organisme independente care atesta respectarea standardelor de asigurare a calitatii, respectiv ISO 27001 sau echivalent, sau alte probe/dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al securitatii informatiei, echivalent cu cel solicitat in documentatia de atribuire. Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza individual de catre fiecare membru in parte, pentru partea de contract pe care o realizeaza. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - sectiunea "Criteriile de selectie" - pct. D "Sisteme de asigurare a calitatii si standarde de management de mediu". Nota 2: Cerinta privind certificarea ISO 27001 sau echivalent nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tert sustinator). Nota 3: In cazul in care operatorul economic demonstreaza ca nu are acces la un certificat de calitate ori nu a avut posibilitatea de a-l obtine pana la momentul solicitarii, din motive care nu ii sunt imputabile, ofertantul poate prezenta orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al securitatii informatiei, echivalent cu cel solicitat prin documentatia de atribuire.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 13/03/2023
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 13/09/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 13/03/2023
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Prezenta procedura de achizitie publica este initiata sub incidenta urmatoarei conditii:

Semnarea prezentului acord-cadru este condiţionată de incetarea Contractului subsecvent nr. 4 din cadrul Acordului-cadru nr. 92/59130/11.09.2020.

2. Prezenta procedura de achiziţie publică este iniţiată sub incidenţa următoarelor condiţii:

Încheierea contractului de achiziţie publică este condiţionată de obţinerea/ aprobarea finanţării serviciilor din fonduri de la bugetul de stat şi/ sau fonduri europene nerambursabile, semnarea contractului fiind posibilă doar în situaţia în care se respectă dispoziţiile referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intră sub incidenţa legislaţiei privind finanţele publice. În cazul în care, indiferent de motive, obţinerea/aprobarea finanţării serviciilor din fonduri de la bugetul de stat şi/ sau fonduri europene nerambursabile nu se realizează, Autoritatea Contractantă va aplica prevederile art. 212 alin (1) lit. c) teza a II-a din Legea nr. 98/2016, fiind imposibilă încheierea contractului de achiziţie publică. Autoritatea Contractantă estimează că va obţine finanţarea necesară semnării contractului în primul semestru al anului 2023.

3. Durata acordului cadru: 48 luni

4. In vederea completarii DUAE, ofertantii vor utiliza formularul electronic disponibil in SEAP, in conformitate cu Notificarile ANAP din 08.04.2019 si 02.07.2019. Informatii suplimentare se regasesc in sectiunea IV.4.3).

5. Documentaţia de atribuire este ataşată în integralitate în SEAP. Documentele sunt semnate electronic în conformitate cu prevederile art. 22, alin (2) din HG 395/2016. Pentru deschiderea acestor fişiere utilizaţi aplicaţia TrustSigner, disponibilă la adresa https://www.alfasign.ro/download. Documentaţia de atribuire poate fi descărcată şi de pe site-ul Autorităţii Contractante eachizitii.cnadnr.ro.

6. Persoana care se considera vatamata de un act al autoritatii contractante poate sesiza Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor in vederea anularii actului Autoritatii Contractante, obligarii acesteia la emiterea unui act sau la adoptarea de masuri de remediere, precum şi pentru recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim, in termen de 10 zile, potrivit prevederilor art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea 101/2016. Pentru solutionarea pe cale judiciara, persoana care se considera vatamata se poate adresa instantei de judecata competente, potrivit prevederilor art. 49 din Legea 101/2016. Pentru solutionarea contestatiei formulate in conditiile art. 8 sau art. 49 din Legea 101/2016, sub sanctiunea respingerii acesteia, persoana care se considera vatamata trebuie sa constituie in prealabil o cautiune in conditiile prevazute la art. 61 indice 1 din Legea nr.101/2016.

7. Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

10 zile, conform art. 8, alin (1) lit. a) din Legea nr.101/2016. A se vedea informatiile suplimentare din sectiunea VI.3) de mai sus.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Directia Achizitii Publice - Serviciul Achizitii Lucrari si Servicii
Postanschrift: Bd Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 010873
Land: Rumänien
E-Mail: achizitiipublicebuget@andnet.ro
Telefon: +40 212643312
Fax: +40 212643298
Internet-Adresse: www.cnadnr.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023