The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages.

Services - 678975-2022

06/12/2022    S235

Denmark-Ballerup: Repair and maintenance services of warships

2022/S 235-678975

Voluntary ex ante transparency notice

Services

Legal Basis:
Directive 2009/81/EC

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Danish Defence Acquisition and Logistics Organization
National registration number: 16287180
Postal address: Lautrupbjerg
Town: Ballerup
NUTS code: DK012 Københavns omegn
Country: Denmark
Contact person: Andreas Latif
E-mail: FMI-SD-AAM06@fiin.dk
Internet address(es):
Main address: www.fmi.dk
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Defence

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Service, vedligehold og reservedele til Forsvarets MAN skibsudstyr

II.1.2)Main CPV code
50640000 Repair and maintenance services of warships
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Service, vedligehold og reservedele til Forsvarets MAN skibsudstyr.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 140 000 000.00 DKK
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
35521100 Engines and engine parts for warships
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Description of the procurement:

Service, vedligehold og reservedele til Forsvarets MAN skibsudstyr.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Negotiated procedure without publication of a contract notice
  • The works, supplies or services can be provided only by a particular economic operator for the following reason:
    • protection of exclusive rights, including intellectual property rights
Explanation:

Denne bekendtgørelse er offentliggjort med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed, idet FMI agter at indgå en rammeaftale om indkøb af eftersyn, reparation og reservedele af MAN skibssystemer ombord på Søværnets skibe. Det er nødvendigt for FMI at indgå rammeaftale om eftersyn, reparation og reservedele af MAN skibssystemer med henblik på at sikre skibenes funktionsdygtighed. Det er FMIs vurdering, at aftalen kan indgås i henhold til forsvars- og sikkerhedsdirektivets artikel 28,stk. 1, litra e (dvs. efter proceduren udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse), da betingelserne om, at en kontrakt af tekniske grunde eller af årsager, der vedrører beskyttelsen af enerettigheder, kun kan tildeles til en bestemt økonomisk aktør, er opfyldte. Denne vurdering er særlig baseret på, at MAN, som har designet og produceret skibssystemerne, har en særlig og specifik knowhow om skibssystemernes konstruktion og funktionalitet. Det er også kun MAN, som har adgang til produktionstegninger og det indbyggede software. MAN deler ikke disse oplysninger om skibssystemerne med FMI eller tredjemand, da MAN anser oplysningerne som forretningshemmeligheder. Der er derfor ikke andre end MAN, som har dokumentation for de efterfølgende opdateringer og ændringer af software, som er foretaget i skibssystemerne efter anskaffelsen.

IV.1.3)Information about framework agreement
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 033-083612

Section V: Award of contract/concession

V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of contract award decision:
09/02/2021
V.2.2)Information about tenders
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: MAN Energy Solutions
Town: Frederikshavn
NUTS code: DK0 Danmark
Country: Denmark
The contractor/concessionaire will be an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Total value of the contract/lot/concession: 140 000 000.00 DKK
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Datoen angivet i bekendtgørelsens pkt. V.2.1) er datoen for beslutningen om at tildele rammeaftalen direkte og ikke datoen for rammeaftalens indgåelse. Rammeaftalen kan derfor ikke blive indgået, før udløbet af en periode på 10 dage fra offentliggørelse af denne bekendtgørelse, jf. yderligere pkt. VI.4.3). Note vedr. sektion II.1.7) og V.2.4): Det operative behov er vurderet at være større, hvorfor værdien er forøget med 140 mio. DKK. i forhold til bekendtgørelse 2021/S 033-083612.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Klagenævnet for Udbud
Postal address: Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: Denmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Internet address: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

FMI følger proceduren i klagenævnslovens § 4 (lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud, tilgængelig på www.retsinformation.dk). Rammeaftalen vil ikke blive indgået før udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort, jf. klagenævnslovens § 4, stk. 1, nr. 2.

I henhold til klagenævnslovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsreglerne har indgået en rammeaftale] uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, i tilfælde hvor en ordregiver har fulgt proceduren i § 4, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en rammeaftale], forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele rammeaftalen] uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i den nævnte periode, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

Kontaktoplysning til Klagenævnet for Udbud er angivet i pkt. VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på hjemmesiden angivet i pkt. VI.4.1).

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postal address: Carl Jakobsens vej 35
Town: Valby
Postal code: 2500
Country: Denmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telephone: +45 41715000
Internet address: www.kfst.dk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
01/12/2022