Diensten - 67901-2019

12/02/2019    S30    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen 

Spanje-Toledo: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie

2019/S 030-067901

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Secretaría General del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha
Q4500146H
Avenida Río Guadiana, 4
Toledo
45071
Spanje
Contactpersoon: Secretaría General del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha
Telefoon: +34 925274100
E-mail: contratacion@sescam.jccm.es
Fax: +34 925274256
NUTS-code: ES425

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://contratacion.castillalamancha.es/

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=aLBOjUOO%2F58QK2TEfXGy%2BA%3D%3D

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Redacción de proyecto de adecuación normativa y actualización funcional de las obras de reforma y ampliación del Complejo Hospitalario de Albacete — 6102TO18SER00022

Referentienummer: 2018/004868
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Redacción de proyecto de adecuación normativa y actualización funcional de las obras de reforma y ampliación del Complejo Hospitalario de Albacete — 6102TO18SER00022.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES425
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Redacción de proyecto de adecuación normativa y actualización funcional de las obras de reforma y ampliación del Complejo Hospitalario de Albacete — 6102TO18SER00022.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: No procede; se trata de procedimiento negociado sin publicidad / Weging: 0
Kostencriterium - Naam: No procede; se trata de procedimiento negociado sin publicidad / Weging: 0
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

FEDER FPA0090005

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Se anula el anuncio de adjudicación enviado el 7.2.2019.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Secretaría General del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha
Avenida Río Guadiana, 4
Toledo
45071
Spanje
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/02/2019