Diensten - 67907-2019

12/02/2019    S30    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Italië-Bolzano: Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten

2019/S 030-067907

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Institut für den sozialen Wohnbau des Landes Südtirol
Horazstraße 14
Bozen
Italië
E-mail: info@wobi.bz.it
NUTS-code: ITH10

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.wobi.bz.it

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Reinigungsdienstleistung der Stiegenhäuser in Wobi Gebäuden in Bozen – Vergabe 1 – Los 1+2

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90900000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Stiegenhausreinigung in Wobi Gebäuden in Bozen – Vergabe 1- Los 1+2

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 412 290.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Reinigungsdienstleistung der Stiegenhäuser in Wobi Gebäuden in Bozen – Vergabe 1 Los 1

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90900000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITH10
Voornaamste plaats van uitvoering:

Bozen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Reinigungsdienstleistung der Stiegenhäuser in Wobi Gebäuden in Bozen – Vergabe 1 Los 1

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualität / Weging: 70
Kostencriterium - Naam: Preis / Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Option 1: unvorhersehbare Eingriffe bis zu einem Höchstpreis von 3 256,20 EUR.

Option 2: technische Vertragsverlängerung bis zu 6 Monate für einen Höchstbetrag von 18 090,00 EUR.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ausschreibung eines offenen Verfahrens zum Zuspruch der Reinigungsdienstleistung in Wobi Gebäuden im Einzugsgebiet der Mieterservicestelle Bozen-Vergabe 1 – Los 2

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90900000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITH10
Voornaamste plaats van uitvoering:

Bozen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Reinigungsdienstleistung der Stiegenhäuser in Wobi Gebäuden in Bozen-Vergabe 1 – Los 2

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualität / Weging: 70
Kostencriterium - Naam: Preis / Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Option 1: unvorhersehbare Eingriffe bis zu einem Höchstpreis von 4 033,80 EUR.

Option 2: technische Vertragsverlängerung bis zu 6 Monate für einen Höchstbetrag von 22 410,00 EUR.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 112-255117
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Reinigungsdienstleistung der Stiegenhäuser in Wobi Gebäuden in Bozen – Vergabe 1 Los 1

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Bolzano Solidale S.c.s.
Via Galvani 38/F
Bolzano (BZ)
39100
Italië
NUTS-code: ITH10
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 184 156.20 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 93 550.63 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Reinigungsdienstleistung der Stiegenhäuser in Wobi Gebäuden in Bozen-Vergabe 1 – Los 2

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Vienna Servizi S.r.l.
GALVANI-Straße 38/F
Bozen (BZ)
39100
Italië
NUTS-code: ITH10
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 228 133.80 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 122 788.87 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Verwaltungsgerichtshof Bozen
Bozen
Italië
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019