Diensten - 67908-2019

12/02/2019    S30    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Le Tampon: Brandweer- en reddingsdiensten

2019/S 030-067908

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Commune du Tampon
256 rue Hubert Delisle
Le Tampon
97430
Frankrijk
Telefoon: +26 2262578678
E-mail: smp@mairie-tampon.fr
Fax: +26 2262578738
NUTS-code: FRY4

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.webmarche.adullact.org

Adres van het kopersprofiel: http://www.webmarche.adullact.org

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Mise à disposition de personnel pour constituer une équipe de sécurité incendie, assistance à personnes pour les différentes manifestations de la commune du Tampon

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
75250000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Mise à disposition de personnel pour constituer une équipe de sécurité incendie, assistance à personnes pour les différentes manifestations de la commune du Tampon.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 179 723.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Équipes de sécurité incendie

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
75250000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRY4
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Mise à disposition de personnel pour constituer une équipe de sécurité incendie, assistance à personnes pour les différentes manifestations de la commune du Tampon.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 30 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Délai de mise à disposition des équipes / Weging: 15 %
Prijs - Weging: 55 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Équipes de secours à personnes

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
75250000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRY4
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Mise à disposition de personnel pour constituer une équipe de sécurité incendie, assistance à personnes pour les différentes manifestations de la commune du Tampon.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 30 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Délai / Weging: 15 %
Prijs - Weging: 55 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 180-408256
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: VI2018.360
Perceel nr.: 1
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 04
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
ERP Réunion
Saint-Louis
Frankrijk
NUTS-code: FRY4
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 552 995.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: VI2018.361
Perceel nr.: 2
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 03
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
ERP Réunion
Saint-Louis
Frankrijk
NUTS-code: FRY4
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 626 728.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion
27 rue Félix Guyon, CS 61107
Saint-Denis Cedex
97404
Frankrijk
Telefoon: +26 2262924360
E-mail: greffe.ta-st-denis-de-lareunion@juradm.fr
Fax: +26 2262924362
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion
27 rue Félix Guyon, BP 2024
Saint-Denis
97488
Frankrijk
Telefoon: +26 2262924360
E-mail: greffe.ta-st-denis-de-lareunion@juradm.fr
Fax: +26 2262924362
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/02/2019