Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 67911-2023

Submission deadline has been amended by:  138594-2023
03/02/2023    S25

Polen-Warschau: Versicherungen

2023/S 025-067911

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Politechnika Warszawska
Nationale Identifikationsnummer: 5250005834
Postanschrift: Plac Politechniki 1
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 00-661
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Dorota Sochacka
E-Mail: Dorota.Sochacka@pw.edu.pl
Telefon: +48 222346221
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.pw.edu.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/pn/pw_edu
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl/transakcja/716854
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: publiczna uczelnia akademicka
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie usługi ubezpieczeń mienia i odpowiedzialności cywilnej Politechniki Warszawskiej

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP.U.DS.2.2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
66510000 Versicherungen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Wykonanie usługi ubezpieczeń mienia i odpowiedzialności cywilnej Politechniki Warszawskiej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SWZ oraz w Załączniku nr 2 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
66515000 Schaden- oder Verlustversicherungen
66515100 Feuerversicherungen
66515200 Vermögensversicherungen
66515400 Mit dem Wetter verbundene Versicherungen
66516000 Haftpflichtversicherungen
66516400 Allgemeine Haftpflichtversicherungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Hauptort der Ausführung:

Główne miejsce Warszawa oraz wszystkie lokalizacje należące do Zamawiającego i każde miejsce związane z prowadzeniem działalności

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi następujących rodzajów ubezpieczeń Politechniki Warszawskiej: mienia od ognia i innych zdarzeń losowych i mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, sprzętu elektronicznego przenośnego od szkód materialnych (all risks) oraz odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu prowadzenia działalności na zasadach i według założeń zawartych w programie ubezpieczeniowym zawartym w załączniku nr 1 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria i ich wagi: cena 60%, klauzule fakultatywne 40%. Kryteria ceny ofert opisane zostały w rozdziale X SWZ.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

a) Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca, wykaże, że posiada ważne, niecofnięte i nieograniczone

zezwolenie właściwego organu nadzoru na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, w zakresie objętym

zamówieniem, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2015 r., nr

1844).

b) W przypadku Wykonawców z państw członkowskich UE i państw należących do Europejskiego Obszaru

Gospodarczego korzystających ze swobody świadczenia usług ubezpieczeniowych zezwolenie wydane w

państwie siedziby Wykonawcy.

c) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

powyższy warunek musi spełniać́ ten z Wykonawców, który odpowiedzialny będzie za wykonanie zakresu

zamówienia, który wymaga posiadania wskazanych uprawnień.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki realizacji umowy określono w Załączniku nr 2 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 10/03/2023
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 07/06/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 10/03/2023
Ortszeit: 11:10
Ort:

Otwarcie ofert następuje poprzez automatyczne odszyfrowanie złożonych ofert za pośrednictwem Platformy

zakupowej platformazakupowa.pl.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Procedurę otwarcia ofert określono w rozdziale XV SWZ.

Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania

informacje o: nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności

gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; cenach lub kosztach

zawartych w ofertach

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego

zachodzi okoliczność wskazana w art. 109 ust. 1 pkt. 1 i 4 ustawy Pzp.

2. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę w stosunku do którego

zachodzą okoliczności, o których mowa w:

a) art. 5k ust. 1 rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków

ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie,

b) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

3. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania oraz adres strony internetowej, na której

udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane

z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://platformazakupowa.pl/transakcja/716854

4. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych:

1) Na potwierdzenie, że oferowane usługi spełniają określone przez Zamawiającego wymagania oraz cechy wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty podpisany:

a) Załącznik nr 1 do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia

b) Ogólne Warunki Ubezpieczeń Wykonawcy.

2) Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane dostawy i usługi spełniają określone przez zamawiającego wymagania wyszczególnione w OPZ.

3) Przedmiotowe środki dowodowe Wykonawcy obowiązani są złożyć do upływu terminu składania ofert i dostarczyć zgodnie z informacjami podanymi w Rozdziale 9 SWZ.

4) Jeżeli wykonawca nie złoży wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych lub złożone środki będą niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

5. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych została określona w rozdziale XIX SWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Terminy wniesienia odwołania określone są w art. 515 ustawy Pzp. W przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej; albo

2) w terminie 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w inny sposób niż określony w ppkt. 1).

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie : 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

3. Odwołanie w przypadkach innych niż wyżej określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie: 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.

4. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

6. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.

7. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 – Prawo pocztowe, jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023