TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Diensten - 67917-2018

14/02/2018    S31    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Oostenrijk-Purkersdorf: Wegvervoersdiensten

2018/S 031-067917

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Österreichische Bundesforste AG
Pummergasse 10-12
Purkersdorf
3002
Oostenrijk
Contactpersoon: Florian Mauthner
Telefoon: +43 22316006040
E-mail: florian.mauthner@bundesforste.at
Fax: +43 22316006009
NUTS-code: AT

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.bundesforste.at

Adres van het kopersprofiel: http://bundesforste.vemap.com

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://bundesforste.vemap.com
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://bundesforste.vemap.com
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://bundesforste.vemap.com
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Ausgegliedertes Unternehmen
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Forstwirtschaft

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Holztransporte FB Steiermark

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60100000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Abschluss einer Rahmenvereinbarung über den Holztransport für maximal drei Jahre im Forstbetrieb Steiermark.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Frein

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: AT
Voornaamste plaats van uitvoering:

Steiermark.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Holztransporte.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Umweltkriterium EEV / Weging: 10.00
Prijs - Weging: 90.00
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Mürzsteg

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: AT
Voornaamste plaats van uitvoering:

Steiermark.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Holztransporte.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Umweltkriterium EEV / Weging: 10.00
Prijs - Weging: 90.00
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Neuberg

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: AT
Voornaamste plaats van uitvoering:

Steiermark.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Holztransporte.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Umweltkriterium EEV / Weging: 10.00
Prijs - Weging: 90.00
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Mürzzuschlag und Rettenegg

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: AT
Voornaamste plaats van uitvoering:

Steiermark.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Holztransporte.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Umweltkriterium EEV / Weging: 10.00
Prijs - Weging: 90.00
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/03/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 29/03/2018
Plaatselijke tijd: 10:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Bundesverwaltungsgericht
Erdbergstraße 192 - 196
Wien
1030
Oostenrijk
Telefoon: +43 1601490
E-mail: einlaufstelle@bvwg.gv.at
Fax: +43 153109153357

Internetadres: http://www.bvwg.gv.at

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/02/2018