Diensten - 67918-2019

12/02/2019    S30    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

België-Namen: Reclamediensten

2019/S 030-067918

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Ville de Namur
BE 207.362.739
Hôtel de Ville
Namur
5000
België
Contactpersoon: Madame Kathleen Guyot
Telefoon: +32 81246553
E-mail: logistiquedl@ville.namur.be
Fax: +32 81247121
NUTS-code: BE352

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.namur.be

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Partenariat de promotion des services jeunesse et sports avec une radio locale (2019-2021)

Referentienummer: E2239
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79341000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Voir II.2.4).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79342200
92400000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE352
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sur le territoire de la ville de Namur et ses environs.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dans le cadre de la promotion de leurs différentes activités, les services jeunesse et sports de la ville de Namur recherchent un partenaire actif dans le domaine de la radio locale, sur le territoire de la ville de Namur et ses environs.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Espace média consacré aux activités des services jeunesse et sports / Weging: 100
Kwaliteitscriterium - Naam: Moyens mis en œuvre autres que l'espace média consacré à nos activités / Weging: 100
Kwaliteitscriterium - Naam: Nouveaux évènements accordés en cours de partenariat (minimum 2 par an) / Weging: 50
Kostencriterium - Naam: Valorisation financière du partenariat / Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 213-488651
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: E2239
Perceel nr.: 1
Benaming:

Partenariat promotion services jeunesse et sports avec une radio locale (2019-2021)

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Les critères suivants sont d'application lors de l'attribution du marché:

1) espace média consacré aux activités des services jeunesse et sports (100):

1.1) quantité de spots + interviews + reportages (80):

Le soumissionnaire qui propose le plus grand nombre de spots, interviews et reportages obtient le maximum de points, puis règle de 3 pour les autres soumissionnaires.

1.2) nombre de présences de nos activités sur le site web du partenaire (20):

Le soumissionnaire qui propose le plus grand nombre de présence des activités des services jeunesse et sports sur son site web obtient le maximum de points, puis règle de 3 pour les autres soumissionnaires.

2) moyens mis en œuvre autres que l'espace média consacré à nos activités (100):

Actions sur le terrain, animations, hôtesses,…

Le soumissionnaire qui propose le plus grand nombre de moyens obtient le maximum de points, puis règle de 3 pour les autres soumissionnaires.

3) valorisation financière du partenariat (50):

Règle de 3 en fonction des prix remis par les soumissionnaires.

4) nouveaux événements accordés en cours de partenariat (minimum 2 par an) (50):

Si pas, 0 points.

4.1) nombre de nouveaux événements accordés (avec un minimum de 2 par an) (25):

Nombre à préciser.

Le soumissionnaire qui propose le plus grand nombre de nouveaux événements obtient le maximum de points, puis règle de 3 pour les autres soumissionnaires.

4.2) nombre total d'encarts accordés pour les nouveaux événements (25):

Nombre à préciser.

Le soumissionnaire qui propose le plus grand nombre d'encarts pour les nouveaux événements obtient le maximum de points, puis règle de 3 pour les autres soumissionnaires.

Pondération totale des critères d'attribution: 300 points.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Conseil d'État
Rue de la Science 33
Bruxelles
1040
België
Telefoon: +32 22349611
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Ville de Namur — Service logistique — Monsieur Jean-François Mazy
Hôtel de Ville
Namur
5000
België
Telefoon: +32 81246556
E-mail: jean-francois.mazy@ville.namur.be
Fax: +32 81247121
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/02/2019