Diensten - 67934-2019

12/02/2019    S30    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Ierland-Dublin: Gebouwen- en faciliteitenbeheer

2019/S 030-067934

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
An Bord Pleanála
N/A
64 Marlborough Street
Dublin
Dublin
Ierland
Contactpersoon: Ellen Morrin
Telefoon: +353 18588100
E-mail: tenders@pleanala.ie
NUTS-code: IE

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.pleanala.ie

Adres van het kopersprofiel: https://irl.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/436

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Planning Appeals

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Facilities Management Services

Referentienummer: PP/130
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79993000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Facilities Management (FM) contract for the period November 2018 to October 2021.

Including the following services:

— mechanical and electrical maintenance,

— general building maintenance,

— security,

— cleaning,

— canteen/Catering.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 331 839.99 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39800000
50610000
50710000
55500000
79710000
90910000
90911000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IE
Voornaamste plaats van uitvoering:

Dublin 1

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Facilities Management (FM) contract for the period November 2018 to October 2021.

Including the following services:

— mechanical and electrical maintenance,

— general building maintenance,

— security,

— cleaning,

— canteen/catering.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: CV of proposed contract manager / Weging: 150
Kwaliteitscriterium - Naam: Organisational structure / Weging: 150
Kwaliteitscriterium - Naam: Methodology for delivery of service / Weging: 150
Kwaliteitscriterium - Naam: Portfolio of previous experience / Weging: 100
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality assurance system / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: Health and safety policy / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: Proof of registration as electrical gas installers / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Transport fleet, tool, test equipment and logos / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Business continuity plan / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Cost / Weging: 300
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Provision for 12 month extension.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 117-266175
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Facilities Management Services

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Vector Workplace and Facility Management Ltd t/a Aramark Workplace Solutions
Dublin
Ierland
NUTS-code: IE
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 12 000 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 331 839.99 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed
Waarde zonder btw: 15 076.00 EUR
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

Specialist, systems: Lighting; Alarm system; lifts; air-con; access control systems

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
The High Court
Four Courts
Dublin
Ierland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019