Diensten - 67947-2019

12/02/2019    S30    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Niet-openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-West Bridgford: Gezondheidszorg en maatschappelijk werk

2019/S 030-067947

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Nottinghamshire County Council
County Hall, Loughborough Road Westbridgford, Nottinghamshire
West Bridgford
NG2 7QP
Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Mrs Victoria Cardwell
Telefoon: +44 1159772948
E-mail: Victoria.cardwell@nottscc.gov.uk
NUTS-code: UKF

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.nottinghamshire.gov.uk

Adres van het kopersprofiel: http://www.nottinghamshire.gov.uk

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Residential Care Placement (Learning Disability/ASD) 234 (TG)

Referentienummer: DN337666
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Residential care placement (learning disability/ASD) 234.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 1.00 GBP / Hoogste offerte: 1 210.00 GBP meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKF
NUTS-code: UKF1
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Residential care placement (learning disability/ASD) 234.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Price / Weging: 100
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Service user choice from lowest priced bids — up to 3.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
Er is een dynamisch aankoopsysteem ingesteld
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: DN337666
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/05/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Care@Rainbows End
Shelford, Nottinghamshire
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UKF1
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 1.00 GBP / Hoogste offerte: 1 210.00 GBP meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Royal Courts of Justice
The Strand
London
Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/02/2019