Diensten - 67950-2019

12/02/2019    S30    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Technische computerondersteuningsdiensten

2019/S 030-067950

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Centrum Zasobów Informatycznych
Warszawa
Polen
Contactpersoon: Edyta Krajewska
Telefoon: +48 261848024
E-mail: czi.wzp@mon.gov.pl
Fax: +48 261847145
NUTS-code: PL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://zamowienia-czi.wp.mil.pl/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Jednostka Organizacyjna Skarbu Państwa
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Usługa Wsparcia Technicznego dla platformy V-Block 340

Referentienummer: 2612.13.2018.EK
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72611000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia gwarantowanego jest świadczenie usługi wsparcia technicznego na okres 12 miesięcy dla posiadanego przez Zamawiającego sprzętu informatycznego i oprogramowania platformy wirtualizacji V-Block 340 o numerach seryjnych V18CK3315003 oraz V18CK3315001.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 6 336 000.00 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia gwarantowanego jest świadczenie usługi wsparcia technicznego na okres 12 miesięcy dla posiadanego przez Zamawiającego sprzętu informatycznego i oprogramowania platformy wirtualizacji V-Block 340 o numerach seryjnych V18CK3315003 oraz V18CK3315001. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 8 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Czas reakcji serwisu na zgłoszony problem / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Przedłużenie usługi wsparcia technicznego o maksymalnie 24 miesiące dla posiadanego przez Zamawiającego sprzętu informatycznego i oprogramowania platformy wirtualizacji V-Block 340 o numerach seryjnych V18CK3315003 oraz V18CK3315001.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Usługa Wsparcia Technicznego dla platformy V-Block 340

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
ATENDE S.A.
Warszawa
Polen
NUTS-code: PL
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 845 000.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postepu 17a
Warszawa
02-676
Polen
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019