TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Diensten - 67959-2018

14/02/2018    S31    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Bydgoszcz: Reparatie en onderhoud van auto's

2018/S 031-067959

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
ul. Powstańców Wielkopolskich 7
Bydgoszcz
85-090
Polen
Contactpersoon: Katarzyna Zbilska
Telefoon: +48 52525-53-21
E-mail: przetarg@bg.policja.gov.pl
Fax: +48 52525-53-19
NUTS-code: PL61

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Administracja rządowa terenowa
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Świadczenie usług w zakresie obsług technicznych oraz napraw bieżących pojazdów służbowych użytkowanych przez jednostki Policji woj. kujawsko-pomorskiego

Referentienummer: SZPiFP-12-18
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50112000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie obsług technicznych oraz napraw bieżących pojazdów służbowych użytkowanych przez jednostki Policji woj. kujawsko-pomorskiego, w przypadku których łączna wartość jednej usługi nie przekracza 700,00 PLN brutto.

Zakres usług dla każdej części/zadania obejmuje:

a) w przypadku obsług technicznych – diagnostykę komputerową oraz kontrolę stanu technicznego pojazdu, jego poszczególnych zespołów, podzespołów i mechanizmów mających wpływ na bezpieczeństwo podczas jego eksploatacji wraz z wymianą oleju i filtrów, zgodnie z zaleceniami producenta pojazdów;

b) w przypadku napraw bieżących - diagnostykę oraz wymianę wyeksploatowanych części mechanicznych i elektrycznych w efekcie naturalnego ich zużycia, bądź uszkodzonych w wyniku awarii, która wystąpiła w trakcie użytkowania pojazdu.

Szacunkowa ilość pojazdów objętych zamówieniem określona zastała w rozdz. III ust. 4 SIWZ dostępnej na stronie internetowej.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Świadczenie usług obsług technicznych i napraw bieżących pojazdów użytkowanych przez KMP w Toruniu.

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34300000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL61
Voornaamste plaats van uitvoering:

Woj. kujawsko-pomorskie.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Świadczenie usług obsług technicznych i napraw bieżących pojazdów użytkowanych przez KMP w Toruniu. Zakres usług obejmuje:

a) w przypadku obsług technicznych – diagnostykę komputerową oraz kontrolę stanu technicznego pojazdu, jego poszczególnych zespołów, podzespołów i mechanizmów mających wpływ na bezpieczeństwo podczas jego eksploatacji wraz z wymianą oleju i filtrów, zgodnie z zaleceniami producenta pojazdów;

b) w przypadku napraw bieżących - diagnostykę oraz wymianę wyeksploatowanych części mechanicznych i elektrycznych w efekcie naturalnego ich zużycia, bądź uszkodzonych w wyniku awarii, która wystąpiła w trakcie użytkowania pojazdu.

Szacunkowa ilość pojazdów objętych zamówieniem określona została w rozdz. III ust. 4 SIWZ dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Zwiększenie okresu gwarancji / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin wykonania naprawy bieżącej / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Skrócenie czasu wykonania obsługi technicznej / Weging: 15
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający korzystając z prawa opcji może wydłużyć okres realizacji umowy do czasu wykorzystania kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia, co zostanie potwierdzone w formie aneksu podpisanego przez strony.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Ilekroć w Ogłoszeniu jest mowa o ustawie – należy rozumieć przez to ustawę z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.),

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Świadczenie usług obsług technicznych i napraw bieżących pojazdów użytkowanych przez KPP w Aleksandrowie Kujawskim.

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34300000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL61
Voornaamste plaats van uitvoering:

Woj. kujawsko-pomorskie.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Świadczenie usług obsług technicznych i napraw bieżących pojazdów użytkowanych przez KPP w Aleksandrowie Kujawskim. Zakres usług obejmuje:

a) w przypadku obsług technicznych – diagnostykę komputerową oraz kontrolę stanu technicznego pojazdu, jego poszczególnych zespołów, podzespołów i mechanizmów mających wpływ na bezpieczeństwo podczas jego eksploatacji wraz z wymianą oleju i filtrów, zgodnie z zaleceniami producenta pojazdów;

b) w przypadku napraw bieżących - diagnostykę oraz wymianę wyeksploatowanych części mechanicznych i elektrycznych w efekcie naturalnego ich zużycia, bądź uszkodzonych w wyniku awarii, która wystąpiła w trakcie użytkowania pojazdu.

Szacunkowa ilość pojazdów objętych zamówieniem określona została w rozdz. III ust. 4 SIWZ dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Zwiększenie okresu gwarancji / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin wykonania naprawy bieżącej / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Skrócenie czasu wykonania obsługi technicznej / Weging: 15
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający korzystając z prawa opcji może wydłużyć okres realizacji umowy do czasu wykorzystania kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia, co zostanie potwierdzone w formie aneksu podpisanego przez strony.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Ilekroć w Ogłoszeniu jest mowa o ustawie – należy rozumieć przez to ustawę z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.),

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Świadczenie usług obsług technicznych i napraw bieżących pojazdów użytkowanych przez KPP w Chełmnie.

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34300000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL61
Voornaamste plaats van uitvoering:

Woj. kujawsko-pomorskie.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Świadczenie usług obsług technicznych i napraw bieżących pojazdów użytkowanych przez KPP w Chełmnie. Zakres usług obejmuje:

a) w przypadku obsług technicznych – diagnostykę komputerową oraz kontrolę stanu technicznego pojazdu, jego poszczególnych zespołów, podzespołów i mechanizmów mających wpływ na bezpieczeństwo podczas jego eksploatacji wraz z wymianą oleju i filtrów, zgodnie z zaleceniami producenta pojazdów;

b) w przypadku napraw bieżących - diagnostykę oraz wymianę wyeksploatowanych części mechanicznych i elektrycznych w efekcie naturalnego ich zużycia, bądź uszkodzonych w wyniku awarii, która wystąpiła w trakcie użytkowania pojazdu.

Szacunkowa ilość pojazdów objętych zamówieniem określona została w rozdz. III ust. 4 SIWZ dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Zwiększenie okresu gwarancji / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin wykonania naprawy bieżącej / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Skrócenie czasu wykonania obsługi technicznej / Weging: 15
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający korzystając z prawa opcji może wydłużyć okres realizacji umowy do czasu wykorzystania kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia, co zostanie potwierdzone w formie aneksu podpisanego przez strony.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Ilekroć w Ogłoszeniu jest mowa o ustawie – należy rozumieć przez to ustawę z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.),

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Świadczenie usług obsług technicznych i napraw bieżących pojazdów użytkowanych przez KPP w Golubiu-Dobrzyniu.

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34300000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL61
Voornaamste plaats van uitvoering:

Woj. kujawsko-pomorskie.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Świadczenie usług obsług technicznych i napraw bieżących pojazdów użytkowanych przez KPP w Golubiu - Dobrzyniu. Zakres usług obejmuje:

a) w przypadku obsług technicznych – diagnostykę komputerową oraz kontrolę stanu technicznego pojazdu, jego poszczególnych zespołów, podzespołów i mechanizmów mających wpływ na bezpieczeństwo podczas jego eksploatacji wraz z wymianą oleju i filtrów, zgodnie z zaleceniami producenta pojazdów;

b) w przypadku napraw bieżących - diagnostykę oraz wymianę wyeksploatowanych części mechanicznych i elektrycznych w efekcie naturalnego ich zużycia, bądź uszkodzonych w wyniku awarii, która wystąpiła w trakcie użytkowania pojazdu.

Szacunkowa ilość pojazdów objętych zamówieniem określona została w rozdz. III ust. 4 SIWZ dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Zwiększenie okresu gwarancji / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin wykonania naprawy bieżącej / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Skrócenie czasu wykonania obsługi technicznej / Weging: 15
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający korzystając z prawa opcji może wydłużyć okres realizacji umowy do czasu wykorzystania kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia, co zostanie potwierdzone w formie aneksu podpisanego przez strony.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Ilekroć w Ogłoszeniu jest mowa o ustawie – należy rozumieć przez to ustawę z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.),

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Świadczenie usług obsług technicznych i napraw bieżących pojazdów użytkowanych przez KPP w Inowrocławiu.

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34300000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL61
Voornaamste plaats van uitvoering:

Woj. kujawsko-pomorskie.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Świadczenie usług obsług technicznych i napraw bieżących pojazdów użytkowanych przez KPP w Inowrocławiu. Zakres usług obejmuje:

a) w przypadku obsług technicznych – diagnostykę komputerową oraz kontrolę stanu technicznego pojazdu, jego poszczególnych zespołów, podzespołów i mechanizmów mających wpływ na bezpieczeństwo podczas jego eksploatacji wraz z wymianą oleju i filtrów, zgodnie z zaleceniami producenta pojazdów;

b) w przypadku napraw bieżących - diagnostykę oraz wymianę wyeksploatowanych części mechanicznych i elektrycznych w efekcie naturalnego ich zużycia, bądź uszkodzonych w wyniku awarii, która wystąpiła w trakcie użytkowania pojazdu.

Szacunkowa ilość pojazdów objętych zamówieniem określona została w rozdz. III ust. 4 SIWZ dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Zwiększenie okresu gwarancji / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin wykonania naprawy bieżącej / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Skrócenie czasu wykonania obsługi technicznej / Weging: 15
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający korzystając z prawa opcji może wydłużyć okres realizacji umowy do czasu wykorzystania kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia, co zostanie potwierdzone w formie aneksu podpisanego przez strony.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Ilekroć w Ogłoszeniu jest mowa o ustawie – należy rozumieć przez to ustawę z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.),

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Świadczenie usług obsług technicznych i napraw bieżących pojazdów użytkowanych przez KPP w Nakle n/Notecią.

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34300000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL61
Voornaamste plaats van uitvoering:

Woj. kujawsko-pomorskie.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Świadczenie usług obsług technicznych i napraw bieżących pojazdów użytkowanych przez KPP w Nakle n/Notecią. Zakres usług obejmuje:

a) w przypadku obsług technicznych – diagnostykę komputerową oraz kontrolę stanu technicznego pojazdu, jego poszczególnych zespołów, podzespołów i mechanizmów mających wpływ na bezpieczeństwo podczas jego eksploatacji wraz z wymianą oleju i filtrów, zgodnie z zaleceniami producenta pojazdów;

b) w przypadku napraw bieżących - diagnostykę oraz wymianę wyeksploatowanych części mechanicznych i elektrycznych w efekcie naturalnego ich zużycia, bądź uszkodzonych w wyniku awarii, która wystąpiła w trakcie użytkowania pojazdu.

Szacunkowa ilość pojazdów objętych zamówieniem określona została w rozdz. III ust. 4 SIWZ dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Zwiększenie okresu gwarancji / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin wykonania naprawy bieżącej / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Skrócenie czasu wykonania obsługi technicznej / Weging: 15
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający korzystając z prawa opcji może wydłużyć okres realizacji umowy do czasu wykorzystania kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia, co zostanie potwierdzone w formie aneksu podpisanego przez strony.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Ilekroć w Ogłoszeniu jest mowa o ustawie – należy rozumieć przez to ustawę z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.),

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Świadczenie usług obsług technicznych i napraw bieżących pojazdów użytkowanych przez KPP w Radziejowie.

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34300000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL61
Voornaamste plaats van uitvoering:

Woj. kujawsko-pomorskie.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Świadczenie usług obsług technicznych i napraw bieżących pojazdów użytkowanych przez KPP w Radziejowie. Zakres usług obejmuje:

a) w przypadku obsług technicznych – diagnostykę komputerową oraz kontrolę stanu technicznego pojazdu, jego poszczególnych zespołów, podzespołów i mechanizmów mających wpływ na bezpieczeństwo podczas jego eksploatacji wraz z wymianą oleju i filtrów, zgodnie z zaleceniami producenta pojazdów;

b) w przypadku napraw bieżących - diagnostykę oraz wymianę wyeksploatowanych części mechanicznych i elektrycznych w efekcie naturalnego ich zużycia, bądź uszkodzonych w wyniku awarii, która wystąpiła w trakcie użytkowania pojazdu.

Szacunkowa ilość pojazdów objętych zamówieniem określona została w rozdz. III ust. 4 SIWZ dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Zwiększenie okresu gwarancji / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin wykonania naprawy bieżącej / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Skrócenie czasu wykonania obsługi technicznej / Weging: 15
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający korzystając z prawa opcji może wydłużyć okres realizacji umowy do czasu wykorzystania kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia, co zostanie potwierdzone w formie aneksu podpisanego przez strony.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Ilekroć w Ogłoszeniu jest mowa o ustawie – należy rozumieć przez to ustawę z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.),

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Świadczenie usług obsług technicznych i napraw bieżących pojazdów użytkowanych przez KPP w Świeciu.

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34300000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL61
Voornaamste plaats van uitvoering:

Woj. kujawsko-pomorskie.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Świadczenie usług obsług technicznych i napraw bieżących pojazdów użytkowanych przez KPP w Świeciu. Zakres usług obejmuje:

a) w przypadku obsług technicznych – diagnostykę komputerową oraz kontrolę stanu technicznego pojazdu, jego poszczególnych zespołów, podzespołów i mechanizmów mających wpływ na bezpieczeństwo podczas jego eksploatacji wraz z wymianą oleju i filtrów, zgodnie z zaleceniami producenta pojazdów;

b) w przypadku napraw bieżących - diagnostykę oraz wymianę wyeksploatowanych części mechanicznych i elektrycznych w efekcie naturalnego ich zużycia, bądź uszkodzonych w wyniku awarii, która wystąpiła w trakcie użytkowania pojazdu.

Szacunkowa ilość pojazdów objętych zamówieniem określona została w rozdz. III ust. 4 SIWZ dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Zwiększenie okresu gwarancji / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin wykonania naprawy bieżącej / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Skrócenie czasu wykonania obsługi technicznej / Weging: 15
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający korzystając z prawa opcji może wydłużyć okres realizacji umowy do czasu wykorzystania kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia, co zostanie potwierdzone w formie aneksu podpisanego przez strony.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Ilekroć w Ogłoszeniu jest mowa o ustawie – należy rozumieć przez to ustawę z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.),

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Świadczenie usług obsług technicznych i napraw bieżących pojazdów użytkowanych przez KPP w Wąbrzeźnie.

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34300000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL61
Voornaamste plaats van uitvoering:

Woj. kujawsko-pomorskie.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Świadczenie usług obsług technicznych i napraw bieżących pojazdów użytkowanych przez KPP w Wąbrzeźnie. Zakres usług obejmuje:

a) w przypadku obsług technicznych – diagnostykę komputerową oraz kontrolę stanu technicznego pojazdu, jego poszczególnych zespołów, podzespołów i mechanizmów mających wpływ na bezpieczeństwo podczas jego eksploatacji wraz z wymianą oleju i filtrów, zgodnie z zaleceniami producenta pojazdów;

b) w przypadku napraw bieżących - diagnostykę oraz wymianę wyeksploatowanych części mechanicznych i elektrycznych w efekcie naturalnego ich zużycia, bądź uszkodzonych w wyniku awarii, która wystąpiła w trakcie użytkowania pojazdu.

Szacunkowa ilość pojazdów objętych zamówieniem określona została w rozdz. III ust. 4 SIWZ dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Zwiększenie okresu gwarancji / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin wykonania naprawy bieżącej / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Skrócenie czasu wykonania obsługi technicznej / Weging: 15
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający korzystając z prawa opcji może wydłużyć okres realizacji umowy do czasu wykorzystania kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia, co zostanie potwierdzone w formie aneksu podpisanego przez strony.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Ilekroć w Ogłoszeniu jest mowa o ustawie – należy rozumieć przez to ustawę z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.),

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Nie dotyczy.

(Zamawiający nie określa minimalnego poziomu zdolności).

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Nie dotyczy.

Eventuele minimumeisen:

Zamawiający nie określa minimalnego poziomu zdolności.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

Opis oferowanego przez Wykonawcę warsztatu wraz z wyposażeniem oraz z informacją o podstawach do dysponowania tymi zasobami – wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ dostępny na stronie Zamawiającego.

Eventuele minimumeisen:

Wykonawca musi wykazać, że dysponuje warsztatem samochodowym usytuowanym w budynku* wyposażonym w:

A. minimum 1 stanowisko umożliwiające naprawę podwozia pojazdu – wyposażone w podnośnik do 3,5 t lub kanał naprawczy.

B. urządzenie komputerowe do diagnostyki samochodowej - tester diagnostyczny.

C. urządzenie do ustawiania geometrii kół.

Zamawiający nie określa szczególnego sposobu spełniania powyższych warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców występujących wspólnie.

*zgodnie z definicją budynku określoną w ustawie z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1332).

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zgodnie ze wzorem umowy (Załącznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 26/03/2018
Plaatselijke tijd: 13:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 26/03/2018
Plaatselijke tijd: 13:15
Plaats:

KWP w Bydgoszczy, Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych, ul. Powstańców Wielkopolskich7, 85-090 Bydgoszcz.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Otwarcie jawne, członkowie komisji, wykonawcy.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 6 400 PLN /słownie: sześć tysięcy czterysta zł 00/100/

W przypadku składania oferty na poszczególne zadania wadium wynosi: zad 1: 2 000 PLN, zad 2: 400 PLN, zad 3: 400 PLN, zad 4: 300 PLN, zad 5: 1 200 PLN, zad 6: 600 PLN, zad 7: 400 PLN, zad 8: 800 PLN, zad 9: 300 PLN. Pozostałe wymagania dot. wadium zgodnie z rozdz. IX SIWZ.

2. Zamawiający w prowadzonym postępowaniu wybierze najkorzystniejszą ofertę przy wykorzystaniu„procedury odwróconej” (zgodnie z art. 24 aa ustawy z dn. 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych zwanej ustawą).

3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej ani ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

4. Zamawiający nie dopuszcza oraz nie wymaga składania ofert wariantowych.

5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy.

6. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy.

7. Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1-8 ustawy.

8. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:

1) Oświadczenie w formie „jednolitego dokumentu” stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie określonym przez zamawiającego w SIWZ. Zasady składania dokumentów przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz inne podmioty, o których mowa w art.22a ustawy określa rozdz. VII ust. 3 SIWZ oraz rozdz. VI ust. 6 pkt. 6 SIWZ

2) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)

3) Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 6 pkt 2 SIWZ (jeśli dotyczy).

9. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie złożyć:

1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

Opis oferowanego przez Wykonawcę warsztatu wraz z wyposażeniem oraz z informacją o podstawach do dysponowania tymi zasobami – wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

2) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia: oświadczenia lub dokumenty o których mowa w §5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126), zwanego dalej „Rozporządzeniem w sprawie dokumentów”.

10. Wykonawca, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

11. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,zamiast dokumentów, o których mowa w §5 Rozporządzenia w sprawie dokumentów składa dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w § 7 Rozporządzenia w sprawie dokumentów

12. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 Rozporządzenia w sprawie dokumentów składa dokument, o którym mowa w §8 Rozporządzenia w sprawie dokumentów

13. Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą wynosi 60 dni od upływu terminu składania ofert (sekcja IV.2.6 ogłoszenia).

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się nie zgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przesyłając kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Terminy wniesienia odwołania:

5.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeśli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

5.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. 5.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5.1. i 5.2. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5.4. Jeśli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 23.11.2012 – Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Departament Odwołań UZP
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/02/2018