Diensten - 67960-2019

12/02/2019    S30    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Starachowice: Wasserij- en stomerijdiensten

2019/S 030-067960

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach
ul. Radomska 70
Starachowice
27-200
Polen
Contactpersoon: Waldemar Piórkowski
Telefoon: +48 412739182
E-mail: w.piorkowski@szpital.starachowice.pl
Fax: +48 412739182
NUTS-code: PL721

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.szpital.starachowice.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Kompleksowe wykonanie usług pralniczych dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach

Referentienummer: P/46/11/2018/UP
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
98310000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie usług pralniczych we własnych obiektach i na bazie własnych urządzeń wraz z najmem pościeli i bielizny oraz prowadzeniem magazynu brudnej i czystej bielizny w obiekcie zamawiającego oraz dostarczaniem własnymi wózkami czystej i odbiorem brudnej bielizny z oddziałów szpitalnych na warunkach szczegółowo określonych w SIWZ.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 2 194 128.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
98311000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL721
Voornaamste plaats van uitvoering:

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Radomska 70, 27-200 Starachowice, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie usług pralniczych we własnych obiektach i na bazie własnych urządzeń wraz z najmem pościeli i bielizny oraz prowadzeniem magazynu brudnej i czystej bielizny w obiekcie zamawiającego oraz dostarczaniem własnymi wózkami czystej i odbiorem brudnej bielizny z oddziałów szpitalnych na warunkach szczegółowo określonych w SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Jakość - parametry techniczne pościeli / Weging: 40.00
Prijs - Weging: 60.00
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Określone w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 223-510422
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
TOM-MARG ZPCH Sp. z o.o.
ul. Płk. St. Dąbka 16
Kraków
30-732
Polen
Telefoon: +48 412533403
E-mail: pralnia@tommarg.pl
Fax: +48 412533402
NUTS-code: PL213
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 195 088.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 194 128.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej przy Urzędzie Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587701
Fax: +48 224587700
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej przy Urzędzie Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587701
Fax: +48 224587700
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Wykonawcom i uczestnikom przetargu, także innym osobom przysługują środki ochrony prawnej, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI Prawa zamówień publicznych - „środki ochrony prawnej” określające zasady wnoszenia odwołań i skarg do sądu na wyroki Zespołu arbitrów oraz postanowienia Krajowej Izby Odwoławczej kończące postępowanie odwoławcze.

Z uwagi na obszerność tych przepisów należy się z nimi zapoznać bezpośrednio analizując Prawo zamówień publicznych – art.179 do 198.

3. Organem właściwym do rozpoznawania odwołań w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest:Krajowa Izba Odwoławcza, ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa, POLSKA.

Informacje na temat składania odwołań można uzyskać w: Departamencie Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych, ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa, POLSKA, tel. +48 224587801.

4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku, gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 4 i 5 wnosi się:

— w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej przy Urzędzie Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587701
Fax: +48 224587700
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019