Diensten - 67967-2019

12/02/2019    S30    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Kępice: Bosbouwdiensten

2019/S 030-067967

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Warcino
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11A
Kępice
77-230
Polen
Contactpersoon: Grzegorz Ławer
Telefoon: +48 598576671
E-mail: grzegorz.lawer@szczecinek.lasy.gov.pl
Fax: +48 598576951
NUTS-code: PL636

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.warcino.szczecinek.lasy.gov.pl/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Gospodarka leśna

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Warcino w roku 2019

Referentienummer: ZG.270.10.2018.MM
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
77200000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm. – dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, zagospodarowania turystycznego (Pakiety II-IV), oraz gospodarki łowieckiej i łąkowo-rolnej (Pakiet V) do wykonania na terenie Nadleśnictwa Warcino w latach: 2019, 2020 i 2021 (rok 2020 dotyczy pakietów II i IV, rok 2021 dotyczy wyłącznie pakietu IV). Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Warcino. Realizacja prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia dla poszczególnych Pakietów będzie się odbywała na obszarze leśnictw – właściwych dla danego Pakietu.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 20 512 940.35 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Usługi z zakresu gospodarki leśnej na terenie Leśnictw Osieki, Potoczek, Przyjezierze.

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77210000
77211000
77211100
77211200
77211300
77211400
77211500
77211600
77230000
77231000
77231200
77231600
45233141
75251120
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL636
Voornaamste plaats van uitvoering:

Teren administracyjny Leśnictw Osieki, Potoczek, Przyjezierze.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm. – dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz zagospodarowania turystycznego do wykonania na terenie Leśnictw Osieki, Potoczek, Przyjezierze. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz zagospodarowania turystycznego, wynikające z załącznika nr 3.II do SIWZ.

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegające na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia. / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

1. W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej w umowie o udzielenie zamówienia publicznego.

2. Zlecanie prac będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych prac, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z umowy, w tym realizacja prawa do odwołania zlecenia i prawa do odstąpienia od umowy następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku prac będących przedmiotem umowy.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 60 000 PLN.Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot zamówienia. Zakres rzeczowy usług nie przekroczy 50 % wartości niniejszego zamówienia.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Usługi z zakresu gospodarki leśnej na terenie Leśnictw Kępice, Osowo, Szkolne

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77210000
77211000
77211100
77211200
77211300
77211400
77211500
77211600
77230000
77231000
77231200
77231600
45233141
75251120
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL636
Voornaamste plaats van uitvoering:

Teren administracyjny Leśnictw Kępice, Osowo, Szkolne.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm. – dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz zagospodarowania turystycznego do wykonania na terenie Leśnictw Kępice, Osowo, Szkolne. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz zagospodarowania turystycznego, wynikające z załącznika nr 3.III do SIWZ.

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegające na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia. / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

1. W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej w umowie o udzielenie zamówienia publicznego.

2. Zlecanie prac będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych prac, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z umowy, w tym realizacja prawa do odwołania zlecenia i prawa do odstąpienia od umowy następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku prac będących przedmiotem umowy.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 30 000 PLN.Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot zamówienia. Zakres rzeczowy usług nie przekroczy 50 % wartości niniejszego zamówienia.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Usługi z zakresu gospodarki leśnej na terenie Leśnictw Pustowo, Podgóry, Ciecholub, Biała.

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77210000
77211000
77211100
77211200
77211300
77211400
77211500
77211600
77230000
77231000
77231200
77231600
45233141
75251120
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL636
Voornaamste plaats van uitvoering:

Teren administracyjny Leśnictw Pustowo, Podgóry, Ciecholub, Biała.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm. – dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz zagospodarowania turystycznego do wykonania na terenie Leśnictw Pustowo, Podgóry, Ciecholub, Biała. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz zagospodarowania turystycznego, wynikające z załącznika nr 3.IV do SIWZ.

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegające na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia. / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

1. W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej w umowie o udzielenie zamówienia publicznego.

2. Zlecanie prac będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych prac, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z umowy, w tym realizacja prawa do odwołania zlecenia i prawa do odstąpienia od umowy następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku prac będących przedmiotem umowy.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 150 000 PLN. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot zamówienia. Zakres rzeczowy usług nie przekroczy 50 % wartości niniejszego zamówienia.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Usługi z zakresu gospodarki łowieckiej i łąkowo-rolnej na terenie Nadleśnictwa Warcino.

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77100000
77600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL636
Voornaamste plaats van uitvoering:

Teren administracyjny Nadleśnictwa Warcino.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Usługi z zakresu gospodarki łowieckiej i łąkowo-rolnej na terenie Nadleśnictwa Warcino. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu gospodarki łowieckiej i łąkowo- rolnej, wynikające z załącznika nr 3.V do SIWZ, tj. prace z zakresu uprawy pastwisk, roli, łąk, dokarmianie zwierzyny, organizacja polowań w OHZ, utrzymanie poletek łowieckich, budowanie nowych urządzeń łowieckich, utrzymanie urządzeń łowieckich, prace z zakresu zabezpieczania upraw rolnych od szkód łowieckich, preparacja oręży dzików, parostków sarny, trofeów jeleni i danieli, a także transport zwierzyny.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia. / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

1. W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej w umowie o udzielenie zamówienia publicznego.

2. Zlecanie prac będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych prac, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z umowy, w tym realizacja prawa do odwołania zlecenia i prawa do odstąpienia od umowy następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku prac będących przedmiotem umowy.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 6 000 PLN. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot zamówienia. Zakres rzeczowy usług nie przekroczy 50 % wartości niniejszego zamówienia.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 200-454731
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ZG.271.15.31.2019
Perceel nr.: 4
Benaming:

Usługi z zakresu gospodarki łowieckiej i łąkowo-rolnej na terenie Nadleśnictwa Warcino

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Marek Marcula prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Usługi Leśne Marek Marcula
ul. Pomorska 45
Trzebielino
77-235
Polen
NUTS-code: PL636
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Tomasz Beger prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Usługi Leśne Tomasz Beger
ul. Wiejska 11
Trzebielino
77-235
Polen
NUTS-code: PL636
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 491 443.54 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 277 732.40 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019