Diensten - 67978-2019

12/02/2019    S30    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Parijs: Gegevensverwerkingsdiensten

2019/S 030-067978

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
CIRAD
33159627000016
42 rue Scheffer
Paris
75116
Frankrijk
E-mail: correspondre@aws-france.com
NUTS-code: FR101

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.cirad.fr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Autre
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Recherche agronomique

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture d'une solution de vote électronique pour les élections des représentants du personnel pour le CIRAD

Referentienummer: 2018drhdg08100
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72310000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Fourniture d'une solution de vote électronique pour les élections des représentants du personnel pour le CIRAD.

Forme de marché: ordinaire. Attribution d'un marché unique. Marché conclu pour une période initiale de 1 an, à compter du 1.2.2019 jusqu'au 3.1.2023. La durée de la période initiale des prestations est de 1 an.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 67 600.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72310000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture d'une solution de vote électronique pour les élections des représentants du personnel pour le CIRAD.

Forme de marché: ordinaire. Attribution d'un marché unique. Marché conclu pour une période initiale de 1 an, à compter du 1.2.2019 jusqu'au 3.1.2023. La durée de la période initiale des prestations est de 1 an.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché. / Weging: 1
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 198-448541
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Gedicom
9 avenue Joseph Cugnot
Le Plessis-Trévise
94420
Frankrijk
NUTS-code: FR107

Internetadres: http://agysoft.marches-publics.info

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 67 600.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Montpellier
6 rue Pitot
Montpellier
34063
Frankrijk
Telefoon: +33 467548100
E-mail: greffe.ta-montpellier@juradm.fr
Fax: +33 467547410
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Tribunal administratif de Montpellier
6 rue Pitot
Montpellier
34063
Frankrijk
Telefoon: +33 467548100
E-mail: greffe.ta-montpellier@juradm.fr
Fax: +33 467547410
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/02/2019