TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Dienstleistungen - 67987-2018

14/02/2018    S31    - - Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Opatówek: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2018/S 031-067987

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Gmina Opatówek
Opatówek
Opatówek
62-860
Polen
Kontaktstelle(n): Krzysztof Matusiak
Telefon: +48 627618453
E-Mail: przetargi@opatowek.pl
Fax: +48 627618017
NUTS-Code: PL416

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.opatowek.pl/www.bip.opatowek.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Opatówek i z terenów niezamieszkałych administrowanych przez Gminę Opatówek.

Referenznummer der Bekanntmachung: Zp.In.271.16.2017
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

I: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Opatówek.

1.Przedmiot zamówienia obejmuje:

— odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Opatówek,

— udostępnienie pojemników/kontenerów na odpady zmieszane, pojemników na popiół/żużel z palenisk domowych oraz worków na odpady selektywnie zebrane.

II: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (stałych odpadów miejskich), odpadów zielonych oraz odpadów wyselekcjonowanych z gniazd do selektywnej zbiórki z terenów nie zamieszkałych administrowanych przez gminę Opatówek.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wywozie odpadów komunalnych (stałych odpadów miejskich), odpadów zielonych oraz odpadów wyselekcjonowanych z gniazd do selektywnej zbiórki z terenów niezamieszkałych administrowanych przez Gminę Opatówek.

III.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,wymagania związane z realizacją zostały zawarte w SIWZ.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90512000
90513100
90513200
34928480
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL416
Hauptort der Ausführung:

Tereny administarcyjne gminy Opatówek.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi:

I. Odbiór i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Opatówek oraz odbiór

i zagospodarowanie odpadów komunalnych (stałych odpadów miejskich), odpadów zielonych oraz odpadów wyselekcjonowanych z gniazd do selektywnej zbiórki z terenów niezamieszkałych administrowanych przez gminę Opatówek.

1. charakterystyka gminy została zawarta w załącznikach do SIWZ,

2. w ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do odbierania i zagospodarowania:

1) zmieszanych odpadów komunalnych;

2) odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny z podziałem na: papier, metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, szkło, odpady biodegradowalne (zielone);

3) popiołu/żużla z palenisk domowych;

4) odpadów wielkogabarytowych;

5) komunalnych odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych leków, przeterminowanych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, chemikaliów, zużytych opon z gospodarstw domowych;

6) odpadów budowlanych i rozbiórkowych innych niż niebezpieczne powstałe w wyniku prowadzenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do właściwego organu administracji;

7) wywóz nieczystości z koszy ulicznych.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i jego realizacji określony został w SIWZ i integralnych załącznikach do SIWZ.

4. Realizacja zamówienia będzie odbywać się w następującym okresie:

1) w zakresie realizacji usługi w pkt. I – 21 miesięcy od dnia podpisania umowy, nie wcześniej jednak niż od 1.4.2018 roku;

2) Wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu realizacji umowy za miesiąc grudzień 2019 r. zostanie wypłacone w terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania przez Wykonawcę raportów o których mowa w § 7 ust. 1 pkt. 1 projektu umowy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Kostenkriterium - Name: Cena / Gewichtung: 60,00
Kostenkriterium - Name: Termin płatności / Gewichtung: 40,00
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2017/S 238-494160
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29.1.2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 roku poz. 1579 z późn. zm.).

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587840
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587840
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Zgodnie z art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych:

1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia-jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo Zamówień Publicznych albo w terminie 15 dni-jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1) i 2) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6. Szczegółowe regulacje dotyczące składania odwołań, a także innych środków ochrony prawnej zawarte są w ustawie Prawo zamówień publicznych, a w szczególności w jej Dziale VI.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/02/2018