TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Diensten - 67990-2018

14/02/2018    S31    - - Diensten - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Polen-Zamość: Personenvervoer zonder dienstregeling

2018/S 031-067990

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu
ul. Wojska Polskiego 2F
Zamość
22-400
Polen
Contactpersoon: Pani Jolanta Zarek
Telefoon: +48 84261181536
E-mail: 32wog.zampub@ron.mil.pl
Fax: +48 84261181607
NUTS-code: PL812

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.32wog.wp.mil.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Logistyka, infrastruktura

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Nieregularny krajowy przewóz osób własnym środkiem transportu wraz z kierowcą na potrzeby 32 WOG Zamość - w zakresie 4 zadań.

Referentienummer: ZP/PN/68/2017
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60140000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia są usługi nieregularnego krajowego przewozu osób własnym środkiem transportu wraz z kierowcą na potrzeby 32 WOG Zamość oraz jednostek i instytucji wojskowych znajdujących się na zaopatrzeniu logistycznym 32 WOG Zamość, zlokalizowanych na terenie miast: Zamość, Chełm, Lublin i Hrubieszów-w zakresie 4 zadań.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 706 760.00 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Usługi nieregularnego krajowego przewozu osób własnym środkiem transportu wraz z kierowcą z/do JW i instytucji w m. Zamość.

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL812
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zamość.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Usługi nieregularnego krajowego przewozu osób własnym środkiem transportu wraz z kierowcą z/do:

1) Jednostki Wojskowej 3391, ul. Wojska Polskiego 2F, 22-400 Zamość;

2) 25 batalion lekkiej piechoty Obrony Terytorialnej, ul. Wojska Polskiego 2F, 22-400 Zamość;

3) 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu, ul. Wojska Polskiego 2F, 22-400 Zamość.

Szacowana ilość kilometrów w trakcie obowiązywania umowy-w zakresie Zadania nr 1 - wynosi: 67 981 km, w tym: dla autokaru-49 463 km, dla bus-18 518 km.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Dyspozycyjność Wykonawcy / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Usługi nieregularnego krajowego przewozu osób własnym środkiem transportu wraz z kierowcą z/do JW i instytucji w m. Chełm.

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL812
Voornaamste plaats van uitvoering:

Chełm.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Usługi nieregularnego krajowego przewozu osób własnym środkiem transportu wraz z kierowcą z/do:

1) Jednostki Wojskowej 1230, ul. Lubelska 139, 22-100 Chełm;

2) 1 batalion zmechanizowany, ul. Lubelska 139, 22-100 Chełm;

3) dywizjon artylerii samobieżnej, ul.Lubelska139, 22-100 Chełm;

4) 24 batalion lekkiej piechoty Obrony Terytorialnej, ul.Lubelska139, 22-100 Chełm.

Szacowana ilość kilometrów w trakcie obowiązywania umowy-w zakresie Zadania nr 2 - wynosi 68 585 km, w tym: dla autokaru-49 463 km, dla bus-19 122 km.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Dyspozycyjność Wykonawcy / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Usługi nieregularnego krajowego przewozu osób własnym środkiem transportu wraz z kierowcą z/do JW i instytucji w m. Lublin.

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL814
Voornaamste plaats van uitvoering:

Lublin.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Usługi nieregularnego krajowego przewozu osób własnym środkiem transportu wraz z kierowcą z/do:

1) Batalion Dowodzenia Wielonarodowej Brygady, ul. Kruczkowskiego 49, 20-400 Lublin;

2) Wojewódzki Sztab Wojskowy, ul. Spadochroniarzy 5, 20-400 Lublin;

3) Dowództwo Wielonarodowej Brygady LITPOLUKRBRIG, ul. Radziszewskiego 4, 20-039 Lublin;

4) Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Lipowa 1a, 20-020 Lublin;

5) Orkiestra Wojskowa, ul. Nowy Świat 40, Lublin;

6) 2 Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej w Lublinie, ul. Kruczkowskiego 49, 20-400 Lublin;

7) 21 batalion lekkiej piechoty Obrony Terytorialnej, ul. Kruczkowskiego 49, 20-400 Lublin.

Szacowana ilość kilometrów w trakcie obowiązywania umowy-w zakresie Zadania nr 3 - wynosi 48 787 km, w tym: dla autokaru-36 419 km, dla bus-12 368 km.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Dyspozycyjność Wykonawcy / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Usługi nieregularnego krajowego przewozu osób własnym środkiem transportu wraz z kierowcą z/do: 2 pułk rozpoznawczy, ul. Dwernickiego 4, 22-500 Hrubieszów.

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL812
Voornaamste plaats van uitvoering:

Hrubieszów.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Usługi nieregularnego krajowego przewozu osób własnym środkiem transportu wraz z kierowcą z/do: 2 pułk rozpoznawczy, ul. Dwernickiego 4, 22-500 Hrubieszów.

Szacowana ilość kilometrów w trakcie obowiązywania umowy-w zakresie Zadania nr 4 - wynosi 44 989 km, w tym: dla autokaru-33 367 km, dla bus-11 622 km.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Dyspozycyjność Wykonawcy / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

Art. 43 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 - tekst jednolity) - zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione koniecznością prawidłowego zabezpieczenia odpłatnego transportu dla jednostek wojskowych i instytucji będących na zaopatrzeniu logistycznym 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zamościu.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 225-468648
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Usługi nieregularnego krajowego przewozu osób własnym środkiem transportu wraz z kierowcą z/do JW i instytucji w m. Zamość.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/02/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Zamościu Sp. z o. o.
ul. Hrubieszowska 9
Zamość
22-400
Polen
E-mail: sekretariat@pks-zamosc.com.pl
NUTS-code: PL812
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 189 813.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 182 025.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Usługi nieregularnego krajowego przewozu osób własnym środkiem transportu wraz z kierowcą z/do JW i instytucji w m. Chełm.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/02/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Chełmie Sp. z o. o.
ul. Hutnicza 3
Chełm
22-100
Polen
E-mail: pkschelm@pro.onet.pl
NUTS-code: PL812
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 175 926.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 206 813.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

Usługi nieregularnego krajowego przewozu osób własnym środkiem transportu wraz z kierowcą z/do JW i instytucji w m. Lublin.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/02/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Mariusz Besztak P.W. IMPEX TRANS
Strzeszkowice Duże nr 311
Niedrzwica Duża
24-220
Polen
E-mail: info@impex-trans.pl
NUTS-code: PL814
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 163 883.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 187 246.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 4
Benaming:

Usługi nieregularnego krajowego przewozu osób własnym środkiem transportu wraz z kierowcą z/do: 2 pułk rozpoznawczy, ul. Dwernickiego 4, 22-500 Hrubieszów.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/02/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Zamościu Sp. z o. o.
ul. Hrubieszowska 9
Zamość
22-400
Polen
E-mail: sekretariat@pks-zamosc.com.pl
NUTS-code: PL812
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 138 888.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 130 674.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/02/2018