Diensten - 67997-2019

12/02/2019    S30    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Fontenay-Vendée: Beheer van onroerend goed op honorarium- of contractbasis

2019/S 030-067997

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
CC Pays de Fontenay-Vendée
16 rue de l'Innovation, BP 20359
Fontenay-Vendée
85206
Frankrijk
E-mail: m.hulin@fontenayvendee.fr
NUTS-code: FRG05

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.fontenayvendee.fr

Adres van het kopersprofiel: http://WWW.MARCHES-SECURISES.FR

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: EPCI
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Prestations de services pour le mandat de gérance pour la gestion d'immeubles (58 logements sociaux) sur le territoire de la communauté de communes Pays de Fontenay-Vendée

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
70330000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

La présente mise en concurrence a pour objet le choix de désigner un mandataire qui sera chargé de la gérance des biens immobiliers (58 logements) dont la Communauté de communes Pays de Fontenay-Vendée (CCPFV) est propriétaire ou sur lesquels il dispose d'un droit. Ces 58 logements font l'objet d'une convention avec l'État ouvrant le droit de l'APL dans les conditions définies par le code de la construction et de l'habitation.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 246 500.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
70330000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRG05
Voornaamste plaats van uitvoering:

58 logements de la communauté de communes Pays de Fontenay-Vendée.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

La présente mise en concurrence a pour objet le choix de désigner un mandataire qui sera chargé de la gérance des biens immobiliers (58 logements) dont la Communauté de communes Pays de Fontenay-Vendée (CCPFV) est propriétaire ou sur lesquels il dispose d'un droit. Ces 58 logements font l'objet d'une convention avec l'État ouvrant le droit de l'APL dans les conditions définies par le code de la construction et de l'habitation.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 193-436900
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Mandat de gérance gestion 58 logements sociaux

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Vendée Logement
54585028100035
6 rue Maréchal Foch, CS 80109
La Roche-sur-Yon
85003
Frankrijk
NUTS-code: FRG05
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 246 500.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 246 500.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Nantes
sis 6 allée de l'Île-Gloriette, BP 24111
Nantes Cedex
44041
Frankrijk
Telefoon: +33 240994600
E-mail: greffe.ta-nantes@juradm.fr
Fax: +33 240994658

Internetadres: http://nantes.tribunal-administratif.fr

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Tribunal administratif de Nantes
sis 6 allée de l'Île-Gloriette, BP 24111
Nantes Cedex
44041
Frankrijk
Telefoon: +33 240994600
E-mail: greffe.ta-nantes@juradm.fr
Fax: +33 240994658

Internetadres: http://nantes.tribunal-administratif.fr

VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/02/2019