TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Diensten - 67998-2018

14/02/2018    S31    - - Diensten - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Polen-Trzebielino: Bosbouwdiensten

2018/S 031-067998

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Trzebielino
ul. Pomorska 21
Trzebielino
77-235
Polen
Contactpersoon: Krzysztof Połczynski
Telefoon: +48 598580244
E-mail: trzebielino@szczecinek.lasy.gov.pl
Fax: +48 598580115
NUTS-code: PL636

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecinek/nadl_trzebielino/zamowienia_publiczne

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Skarb Państwa-Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Trzebielino
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Gospodarka Leśna

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Trzebielino w roku 2018

Referentienummer: ZG.270.1.6.2017.KP
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
77200000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art.6 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r., poz.788 z późn.zm.) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony ppoż, zagospodarowania turyst., bieżącego utrzymania dróg leśnych i obiektów melioracyjnych, pozyskania i zrywki drewna oraz gospodarki łowieckiej i łąkowo-rolnej, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Trzebielino w 2018 r.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust.1 oraz art.39 – 46 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2017 r.poz.1579-dalej„PZP”) oraz aktów wykonawczych do PZP.Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla zamówień o wartości równej lub wyższej niż kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP.Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”,o której mowa w art. 24aa ust.1 i 2PZP.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 80 000.00 PLN / Hoogste offerte: 222 130.01 PLN meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet VII – Gospodarka łowiecka obwód 107

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77200000
77211600
77230000
77231000
77231600
77100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL636
Voornaamste plaats van uitvoering:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny NadleśnictwaTrzebielino.Realizacja poszczególnychPakietów będzie się odbywała na obszarze właściwym dla danego Pakietów.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm. – dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu gospodarki łowieckiej.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ.

Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia zawarty został odpowiednio w załączniku nr 3.Zakresy rzeczowe mają charakter szacunkowy.

Szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.

Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ.

Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ.

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Trzebielino. Realizacja poszczególnych Pakietów będzie się odbywała na obszarze – właściwym dla danego Pakietu.

Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących przedmiot zamówienia.

Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie: części zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Wskazanie takie należy umieścić na Ofercie.

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegające na:

Pakiet VII - VIII - transporcie myśliwych i zwierzyny(operator ciągnika rolniczego).

Jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22§1 ustawy z dnia 26.6.1974 r.-Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz.1666 z późn. zm.).

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6PZP,w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, zakres rzeczowy nie przekroczy 50 % wartości niniejszego zamówienia.

Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

1)Cena–60 %,

2)Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia–40 %

Kluczowe elementy (części) zamówienia dla poszczególnych Pakietów obejmują następujące czynności:

Pakiet I-VI - czyszczenia wczesne, czyszczenia późne, czyszczenia późne.

Z pozyskaniem masy oraz trzebieże wczesne;

Pakiet VII-VIII - transport zwierzyny na polowaniach zbiorowych;

Pakiet IX-X - Koszenie łąk kosiarką rotacyjną;

Pakiet XI - Dyżurowanie na PAD.

Wykonawca zamieści informację o przyjęciu na siebie zobowiązania umownego do samodzielnej realizacji kluczowych części zamówienia w Ofercie.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Pakiet VII-VIII - transport zwierzyny na polowaniach zbiorowych / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ.

Szacunkowa wartość zamówienia uwzględnia wartość zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP,stanowiących 50 % szacunkowej wartości bez VAT oraz wartość prawa opcji w wysokości 20 % szacunkowej wartości bez VAT.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet IX – Gospodarka łąkowo - rolna obwód 107

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77200000
77231000
77100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL636
Voornaamste plaats van uitvoering:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny NadleśnictwaTrzebielino.Realizacja poszczególnychPakietów będzie się odbywała na obszarze właściwym dla danego Pakietów.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm. – dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu gospodarki łąkowo-rolnej.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ.

Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia zawarty został odpowiednio w załączniku nr 3.Zakresy rzeczowe mają charakter szacunkowy.

Szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.

Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ.

Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ.

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Trzebielino. Realizacja poszczególnych Pakietów będzie się odbywała na obszarze – właściwym dla danego Pakietu.

Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących przedmiot zamówienia.

Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie: części zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Wskazanie takie należy umieścić na Ofercie.

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegające na:

Pakiet IX - X – koszeniu łąk (operator ciągnika rolniczego).

Jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22§1 ustawy z dnia 26.6.1974 r.-Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz.1666 z późn. zm.).

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6PZP,w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, zakres rzeczowy nie przekroczy 50 % wartości niniejszego zamówienia.

Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

1)Cena–60 %,

2)Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia–40 %

Kluczowe elementy (części) zamówienia dla poszczególnych Pakietów obejmują następujące czynności:

Pakiet I-VI - czyszczenia wczesne, czyszczenia późne, czyszczenia późne.

Z pozyskaniem masy oraz trzebieże wczesne;

Pakiet VII-VIII - transport zwierzyny na polowaniach zbiorowych;

Pakiet IX-X - Koszenie łąk kosiarką rotacyjną;

Pakiet XI - Dyżurowanie na PAD.

Wykonawca zamieści informację o przyjęciu na siebie zobowiązania umownego do samodzielnej realizacji kluczowych części zamówienia w Ofercie.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia/Pakiet IX-X - Koszenie łąk kosiarką rotacyjną / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ.

Szacunkowa wartość zamówienia uwzględnia wartość zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP,stanowiących 50 % szacunkowej wartości bez VAT oraz wartość prawa opcji w wysokości 20 % szacunkowej wartości bez VAT.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet XI – Ochrona przeciwpożarowa lasów

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77200000
75251120
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL636
Voornaamste plaats van uitvoering:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny NadleśnictwaTrzebielino.Realizacja poszczególnych Pakietów będzie się odbywała na obszarze właściwym dla danego Pakietów.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm. – dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ.

Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia zawarty został odpowiednio w załączniku nr 3.Zakresy rzeczowe mają charakter szacunkowy.

Szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.

Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ.

Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ.

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Trzebielino. Realizacja poszczególnych Pakietów będzie się odbywała na obszarze – właściwym dla danego Pakietu.

Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących przedmiot zamówienia.

Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie: części zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Wskazanie takie należy umieścić na Ofercie.

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegające na:

Pakiet XI - dyżurowaniu na PAD (obserwator).

Jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22§1 ustawy z dnia 26.6.1974 r.-Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz.1666 z późn. zm.).

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6PZP,w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, zakres rzeczowy nie przekroczy 50 % wartości niniejszego zamówienia.

Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

1)Cena–60 %,

2)Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia–40 %

Kluczowe elementy (części) zamówienia dla poszczególnych Pakietów obejmują następujące czynności:

Pakiet I-VI - czyszczenia wczesne, czyszczenia późne, czyszczenia późne.

Z pozyskaniem masy oraz trzebieże wczesne;

Pakiet VII-VIII - transport zwierzyny na polowaniach zbiorowych;

Pakiet IX-X - Koszenie łąk kosiarką rotacyjną;

Pakiet XI - Dyżurowanie na PAD.

Wykonawca zamieści informację o przyjęciu na siebie zobowiązania umownego do samodzielnej realizacji kluczowych części zamówienia w Ofercie.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia/Pakiet XI - Dyżurowanie na PAD / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ.

Szacunkowa wartość zamówienia uwzględnia wartość zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP,stanowiących 50 % szacunkowej wartości bez VAT oraz wartość prawa opcji w wysokości 20 % szacunkowej wartości bez VAT.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 215-447001
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: Nr postępowania: ZG.270.1.6.2017.KP
Perceel nr.: 7
Benaming:

Pakiet VII – Gospodarka łowiecka obwód 107

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/01/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Marian Priadka Usługi Leśne i Stróżowanie
NIP: 8421356313
Bąkowo 6
Trzebielino
77-235
Polen
NUTS-code: PL636
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 377 621.02 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 222 130.01 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: Nr postępowania: ZG.270.1.6.2017.KP
Perceel nr.: 9
Benaming:

Pakiet IX – Gospodarka łąkowo - rolna obwód 107

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/01/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Marian Priadka Usługi Leśne i Stróżowanie
NIP: 8421356313
Bąkowo 6
Trzebielino
77-235
Polen
NUTS-code: PL636
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 164 223.06 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 96 601.80 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: Nr postępowania: ZG.270.1.6.2017.KP
Perceel nr.: 11
Benaming:

Pakiet XI – Ochrona przeciwpożarowa lasów

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/01/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Usługi Leśne „Tomlas” Tomasz Beger
NIP 8421638655
ul. Wiejska 11
Trzebielino
77-235
Polen
NUTS-code: PL636
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 151 300.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 80 000.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej poniżej dla Pakietów w wysokości:

Dla Pakietu I: 34 000,00 PLN.

Dla Pakietu II: 30 000,00 PLN.

Dla Pakietu III: 31 000,00 PLN.

Dla Pakietu IV: 34 000,00 PLN.

Dla Pakietu V: 27 000,00 PLN.

Dla Pakietu VI: 25 000,00 PLN.

Dla Pakietu VII: 6 000,00 PLN.

Dla Pakietu VIII: 6 000,00 PLN.

Dla Pakietu IX: 2 000,00 PLN.

Dla Pakietu X: 2 000,00 PLN.

Dla Pakietu XI: 2 000,00 PLN.

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 PZP, art. 24 ust. 5 pkt 1 – 2 i 4 – 8 PZP. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa następujące oświadczenia i dokumenty:

a)jednolity europejski dokument zamówienia (Dz.U rz.U EseriaL2016r.Nr3,s.16)

b)dowody, że usługi wykazane w JEDZ na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

c)informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,

d)odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP

e)zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

f)zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

g)informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 13, 14 i 21 PZP oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 PZP,wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

h)oświadczenie w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art.24 ust.1 pkt 15 PZP; art.24 ust.1 pkt 22 PZP;art.24 ust.5 pkt 5 i 6 PZP,art.24 ust.5 pkt 7;art.24 ust. 1 pkt 22 PZP,

i)oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz.716)

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt23 PZP Wykonawca będzie zobowiązany złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej informacje o dokumentach jakie należy złożyć szczegółowo opisano w SIWZ.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

16. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania o zmówienie publiczne.

16.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie PZP.

16.2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie PZP, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

16.3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

16.4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

16.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym..

16.6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego 3 przed upływem tego terminu.

16.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/02/2018