Diensten - 68005-2019

12/02/2019    S30    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Halifax: Diensten voor onderwijs en opleiding

2019/S 030-068005

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
The Borough Council of Calderdale
The Town Hall, Crossley Street
Halifax
HX1 1UJ
Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Paul Davis
Telefoon: +44 1422393182
E-mail: paul.davis@calderdale.gov.uk
NUTS-code: UKE44

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.calderdale.gov.uk

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Educational Psychology Support Service

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
80000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

The Borough Council of Calderdale (the “Authority") is commissioning a service that delivers educational psychology support for children and young people across Calderdale as is further described in this service specification (the “Service"). The service will have a strong focus on supporting the authority to meet its statutory duties in relation to the provision of educational psychology.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKE44
Voornaamste plaats van uitvoering:

The Borough of Calderdale

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The Borough of Calderdale (the “Authority") is commissioning a service that delivers educational psychology support for children and young people across Calderdale as is further described in this service specification (the “Service”). The Service will have a strong focus on supporting the authority to meet its statutory duties in relation to the provision of educational psychology.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 70
Kostencriterium - Naam: Price / Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 221-506659
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
District Registry of the High Court
1 Oxford Road
Leeds
LS1 3BG
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1133062800
E-mail: administrativecourtoffice.leeds@hmcts.x.gsi.gov.uk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019