Diensten - 68019-2019

12/02/2019    S30    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Italië-Ferrara: Huismeesterdiensten

2019/S 030-068019

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Fondazione Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah
Via Piangipane 79–83
Ferrara
44121
Italië
Contactpersoon: Simonetta Della Seta
Telefoon: +39 0532769137
E-mail: fondazione@meisweb.it
Fax: +39 0532711772
NUTS-code: ITH56

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.meisweb.it

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Recreatie, cultuur en godsdienst

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Vigilanza armata, non armata e presidio control room h24

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
98341140
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Servizio di vigilanza armata e non armata, presidio control room h24

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 590 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IT
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ferrara presso la sede del Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Il servizio è comprensivo delle attività di prima accoglienza, informazioni generali, supporto al pubblico, controllo accessi, presidio, piantonamento fisso e sorveglianza sale, apertura e chiusura al pubblico del Museo e degli uffici.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Offerta tecnica / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 184-416696
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Sicuritalia Group Service S.c.p.A.
Como
Italië
NUTS-code: IT
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 590 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 467 025.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Il valore dell'appalto indicato è da riferirsi alla durata di 1 anno più eventuale rinnovo di 1 anno.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunale Amministrativo Regionale Emilia-Romagna — TAR Bologna
Strada Maggiore 53
Bologna
40125
Italië

Internetadres: http://www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
non presente
Ferrara
Italië
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/02/2019