Diensten - 68040-2019

12/02/2019    S30    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Finland-Lappeenranta: Reparatie, onderhoud en aanverwante diensten in verband met scheepvaart en andere uitrusting

2019/S 030-068040

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Liikennevirasto
1010547-1
Raatimiehenkatu 23
Lappeenranta
53100
Finland
Contactpersoon: Arttu Vasara
Telefoon: +358 408299845
E-mail: arttu.vasara@liikennevirasto.fi
NUTS-code: FI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.liikennevirasto.fi

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Nationaal of federaal agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: väylien hallinnointi, ylläpito ja kehittäminen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Saimaan kanavan käyttö ja kunnossapito 2019-2023

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50240000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Hankinta käsittää Liikenneviraston hallinnoiman Saimaan kanavan käyttö- ja kunnossapitotehtävät sopimusasiakirjoissa määritellyssä laajuudessa. Hankintaan liittyvät kohteet sijaitsevat Lappeenrannan ja Suomen valtion Venäjän federaatiolta vuokraamalla alueella. Sijainnit käyvät ilmi tarjouspyyntöaineistosta.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 9 480 820.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1C5
NUTS-code: FIZZZ
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Tämä urakka sisältää Saimaan kanavan käyttö- ja kunnossapitopalvelut. Saimaan kanava on noin 43 km pitkä kanavareitti Suomenlahdelta Saimaalle, josta ensimmäiset noin 20 km sijaitsevat Venäjän federaatiolta vuokratulla alueella ja loput 23 km Suomen puolella. Saimaan kanavalla noustaan Suomenlahdelta Saimaalle noin 76 metriä kahdeksan (8) sulun kautta, joista viisi (5) sulkua on vuokra-alueen puolella ja kolme (3( sulkua on Suomen puolella. Kanavan pituudesta noin 31 km on kaivettua kanavauomaa ja loput väylää järvialueilla.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Hinta / Weging: 60
Kwaliteitscriterium - Naam: Laatu / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 190-430011
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Saimaan kanavan käyttö ja kunnossapito 2019-2023

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Meritaito Oy
2302565-7
Helsinki
Finland
NUTS-code: FI
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 9 480 820.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Ehdokkaan tai tarjoajan tulee huomioida hankintailmoituksen liitteet Soveltuvuusvaatimukset ja ESPD-lomake, jotka ovat saatavilla hankintailmoituksen kohdassa I.3) ilmoitetusta verkko-osoitteesta.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Finland
Telefoon: +358 295643300
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax: +358 295643314

Internetadres: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/02/2019