Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 68042-2023

03/02/2023    S25

Polen-Warschau: Finanz- und Versicherungsdienstleistungen

2023/S 025-068042

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Bank Gospodarstwa Krajowego
Postanschrift: Al. Jerozolimskie 7
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 00-955
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Departament Zarządania Zakupami i Kontraktami
E-Mail: dorota.bobinska@bgk.pl
Telefon: +48 225998048
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.bgk.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania Instrumentów Finansowych „Pożyczka dla Start-upów” i„Pożyczka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Referenznummer der Bekanntmachung: DZZK/2/DIF/2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
66000000 Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania Instrumentów Finansowych „Pożyczka dla Start-upów” i„Pożyczka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy, który świadczyć będzie zlecone przez Zamawiającegozadanie wdrożenia Instrumentu Finansowego,polegające w szczególności na udzielaniu Jednostkowych Pożyczek w ramach utworzonego przez PF Instrumentu Finansowego „Pożyczka”, do którego Zamawiającywniesie wkład finansowy ze środków Funduszu Funduszy Województwa Małopolskiego, a Wykonawca WkładPośrednika Finansowego.

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 29/03/2019
Ende: 30/09/2030
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 070-166048

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
29/03/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Towarzystwo Inwestycji Społeczno – Ekonomicznych S.A.
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL Polska
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 2 400 000.00 PLN

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Odwołanie wnosi się na zasadach określonych w dziale IX ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
66000000 Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy (zwanego również „Pośrednikiem Finansowym” lub„PF”), który świadczyć będzie zlecone przez Zamawiającego zadanie wdrożenia Instrumentu Finansowego,polegające w szczególności na udzielaniu Jednostkowych Pożyczek w ramach utworzonego przez PFInstrumentu Finansowego „Pożyczka”, do którego Zamawiający wniesie wkład finansowy ze środków FunduszuFunduszy Województwa Małopolskiego, a Wykonawca Wkład Pośrednika Finansowego. Parametry udzielanych przez Wykonawcę Jednostkowych Pożyczek zostały określone w „Metryce Instrumentu Finansowego Pożyczka”stanowiącej załącznik do SIWZ dla postępowania sygn. DZZK/38/DIF/2018.

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 29/03/2019
Ende: 30/09/2029
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 2 400 000.00 PLN
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Towarzystwo Inwestycji Społeczno – Ekonomicznych S.A.
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL Polska
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

[szczegóły opisane w ANEKSIE]Z dniem podpisania niniejszego Aneksu tracą moc postanowienia Aneksu nr 1 zawartego w dniu 15 kwietnia 2020 r. 1. § 6 ust. 7 Umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„Szczegółowe warunki i zasady udzielania przez Pośrednika Finansowego Jednostkowych Pożyczek w ramach Limitu Pożyczki 14 205 000,00 zł zostały określone w Metryce Instrumentu Finansowego – stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem postanowień § 6 ust. 11 - 15 Umowy.”

2. W § 6 Umowy, po ust. 10 dodaje się ust. 11-15 o następującym brzmieniu:„11. Pośrednik Finansowy, w związku ze skutkami pandemii COVID-19, ma możliwość udzielenia, zarówno w przypadku już zawartych, jak i nowych Umów Inwestycyjnych:

1) kolejnej, dodatkowej karencji w spłacie zobowiązań, na następujących warunkach:

a) karencja obejmuje spłatę kapitału i odsetek,

b) karencja jest możliwa do zastosowania w przypadku, w którym nie nastąpiła jeszcze jakakolwiek spłata kapitału Jednostkowej Pożyczki,

c) karencja trwa maksymalnie do dnia 30 czerwca 2021 r.,

d) możliwość wydłużenia okresu finansowania o czas dodatkowej karencji;

2) dodatkowych wakacji kredytowych, na następujących warunkach:

a) wakacje kredytowe obejmują spłatę kapitału i odsetek,

b) wakacje kredytowe są możliwe do zastosowania w przypadku, w którym Jednostkowa Pożyczka znajduje się na etapie spłaty,

c) wakacje kredytowe trwają maksymalnie do dnia 30 czerwca 2021 r.,

d) możliwość wydłużenia okresu finansowania o czas dodatkowych wakacji kredytowych.

12.Rozwiązania, o których mowa w ust. 11, mają charakter dodatkowy w stosunku do już funkcjonujących rozwiązań wprowadzonych w Umowie, a zatem mogą być z nimi łączone.

13. Zastosowanie rozwiązań, o których mowa w ust. 11, w poszczególnych Jednostkowych Pożyczkach zależy od decyzji Pośrednika Finansowego podjętej na podstawie indywidualnej oceny wpływu pandemii na sytuację danego Ostatecznego Odbiorcy, dokonywanej z poszanowaniem zasady niedyskryminacji.14. Zmiany warunków w przypadku zawartych Umów Inwestycyjnych mogą nastąpić na wniosek Ostatecznego Odbiorcy i mogą być zastosowane pod warunkiem, że według oceny Pośrednika Finansowego Ostateczny Odbiorca wiarygodnie uzasadnił, że sytuacja związana z COVID-19 spowodowała problemy płynnościowe w czasie spłaty pożyczki lub generuje ryzyko wystąpienia takich problemów w przyszłości.

15. Pośrednik Finansowy uwzględnia konieczność odpowiedniego przeliczenia wartości udzielonej pomocy (jeżeli dotyczy).”

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

Sytuacja,w związku z którą wprowadzana jest zmiana, nie była możliwa do przewidzenia w dniu zawarcia Umowy, ale istotnie zmienia uwarunkowania jej realizacji (siła wyższa). W związku z tym Strony zmuszone zostały do bieżącej reakcji, niezbędnej do ograniczenia negatywnych skutków epidemii dla realizacji Zamówienia, w tym w odniesieniu do Ostatecznych Odbiorców. Nadzwyczajny charakter tej sytuacji stanowi wypełnienie przesłanek określonych w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.-Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm)Możliwość dokonania zmiany Umowy przewidziana została ponadto w art. 15r ust. 4 i 4a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j.Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm)Wprowadzane niniejszym aneksem (dalej: „Aneks”) środki zaradcze został ...[szczegóły opisane w ANEKSIE]

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 2 400 000.00 PLN
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 2 400 000.00 PLN