Diensten - 68045-2019

12/02/2019    S30    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Litouwen-Vilnius: Diensten voor onderwijs en opleiding

2019/S 030-068045

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
188784211
Šventaragio g. 2
Vilnius
LT-01510
Litouwen
Contactpersoon: Gintarė Gužauskaitė
Telefoon: +370 52717381
E-mail: gintare.guzauskaite@vtd.lt
NUTS-code: LT

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.vtd.lt

Adres van het kopersprofiel: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/5195

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Tarnybinės (profesinės) etikos ir korupcijos prevencijos mokymų, skirtų valstybės tarnautojams, vykdantiems ūkio subjektų priežiūrą ir kontrolę, paslaugos

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
80000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Iš viso turi būti apmokyta 1 024 (vienas tūkstantis dvidešimt keturi) unikalūs mokymo dalyviai.

Mokymų trukmė vienam dalyviui – 8 akad. val. (1 d. d.).

Mokymai turės būti vykdomi Vilniuje ir ne mažiau kaip 50 proc. Kauno (ne mažiau kaip 4 mokymai), Klaipėdos (ne mažiau kaip 3 mokymai), Šiaulių (ne mažiau kaip 2 mokymus), Panevėžio (ne mažiau kaip 2 mokymus), Alytaus (ne mažiau kaip 1 mokymą), Marijampolės (ne mažiau kaip 1 mokymą), Utenos (ne mažiau kaip 1 mokymą), Telšių (ne mažiau kaip 1 mokymą) ir Tauragės (ne mažiau kaip 1 mokymą) apskrityse pagal suderintą grafiką.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Iš viso turi būti apmokyta 1 024 (vienas tūkstantis dvidešimt keturi) unikalūs mokymo dalyviai.

Mokymų trukmė vienam dalyviui – 8 akad. val. (1 d. d.).

Mokymai turės būti vykdomi Vilniuje ir ne mažiau kaip 50 proc. Kauno (ne mažiau kaip 4 mokymai), Klaipėdos (ne mažiau kaip 3 mokymai), Šiaulių (ne mažiau kaip 2 mokymus), Panevėžio (ne mažiau kaip 2 mokymus), Alytaus (ne mažiau kaip 1 mokymą), Marijampolės (ne mažiau kaip 1 mokymą), Utenos (ne mažiau kaip 1 mokymą), Telšių (ne mažiau kaip 1 mokymą) ir Tauragės (ne mažiau kaip 1 mokymą) apskrityse pagal suderintą grafiką.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Projektas Nr. 10.1.2-ESFA-V-916-01-0005 „Valstybės tarnautojų mokymai tarnybinės (profesinės) etikos ir korupcijos prevencijos srityse“

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 110-251426
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Tarnybinės (profesinės) etikos ir korupcijos prevencijos mokymų, skirtų valstybės tarnautojams, vykdantiems ūkio subjektų priežiūrą ir kontrolę, paslaugos

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40/1
Vilnius
LT-01501
Litouwen
E-mail: vilniaus.apygardos@teismas.lt

Internetadres: https://vat.teismas.lt

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Ginčų nagrinėjimo tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019