TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Diensten - 68047-2018

14/02/2018    S31    - - Diensten - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Financiële en verzekeringsdiensten

2018/S 031-068047

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Bank Gospodarstwa Krajowego
Al. Jerozolimskie 7
Warszawa
00-955
Polen
Contactpersoon: Departament Zarządzania Zakupami i Kontraktami
E-mail: michal.piasecki@bgk.pl
Fax: +48 225965905
NUTS-code: PL911

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.bgk.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Usługi bankowe

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Wybór Pośrednika Finansowego w celu wdrażania Instrumentu Finansowego „Pożyczka na efektywność energetyczną” ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Referentienummer: DZZK/120/DIF/2017
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
66000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia będzie wybór Wykonawców (zwanych „Pośrednikami Finansowymi” lub „PF”),którzy świadczyć będą zlecone przez Zamawiającego („Menadżera”) zadanie wdrożenia Instrumentów Finansowych, polegające w szczególności na udzielaniu Jednostkowych Pożyczek w ramach utworzonego przez PF Instrumentu Finansowego „Pożyczka na efektywność energetyczną”, do których Zamawiający wniesie wkład finansowy ze środków Funduszu Funduszy Województwa Lubuskiego, a Wykonawca Wkład Pośrednika Finansowego. Parametry udzielanych przez Wykonawcę Jednostkowych Pożyczek zostały określone w „Metryce Instrumentu Finansowego Pożyczka na efektywność energetyczną” stanowiącej załącznik nr 2 do Istotnych Postanowień Umowy, która stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Województwo Lubuskie.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia będzie wybór Wykonawców (zwanych „Pośrednikami Finansowymi” lub „PF”),którzy świadczyć będą zlecone przez Zamawiającego („Menadżera”) zadanie wdrożenia Instrumentów Finansowych, polegające w szczególności na udzielaniu Jednostkowych Pożyczek w ramach utworzonego przez PF Instrumentu Finansowego „Pożyczka na efektywność energetyczną”, do których Zamawiający wniesie wkład finansowy ze środków Funduszu Funduszy Województwa Lubuskiego, a Wykonawca Wkład Pośrednika Finansowego. Parametry udzielanych przez Wykonawcę Jednostkowych Pożyczek zostały określone w „Metryce Instrumentu Finansowego Pożyczka na efektywność energetyczną” stanowiącej załącznik nr 2 do Istotnych Postanowień Umowy, która stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Jakość oferty – „Jakość” na którą składa się ocena w n/w podkryteriach: / Weging: 40 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Kryterium jakości - Nazwa: Długość Okresu Budowy Portfela / Weging: 15 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Zdolność do pozyskania dodatkowego Wkładu Pośrednika Finansowego / Weging: 15 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Dodatkowe doświadczenie do realizacji Zamówienia / Weging: 10 %
Prijs - Weging: 60 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający, zgodnie z dyspozycją art. 34 ust. 5 ustawy Pzp, przewiduje możliwość zastosowania Prawa Opcji polegającego na wniesieniu do Instrumentu Finansowego dodatkowego Wkładu Funduszu Funduszy.

Wysokość środków udostępnianych Wykonawcy w ramach Prawa Opcji wynosi do 100 % wysokości pierwotnego Zamówienia. Jednostkowe Pożyczki udzielane przez Wykonawcę ze środków udostępnionych na podstawie Prawa Opcji będą udzielane w oparciu o zasady zawarte w „Metryce Instrumentu Finansowego Pożyczka na efektywność energetyczną”. Środki w ramach Prawa Opcji, udostępnione zostaną w ramach zawartej Umowy poprzez złożone przez Zamawiającego oświadczenie. W przypadku skorzystania z Prawa Opcji, Zamawiający, w uzgodnieniu z Wykonawcą, dokona aktualizacji terminów oraz Wskaźników w zakresie okresu realizacji Prawa Opcji.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: RPLB.03.02.04-08-0001/17-00
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 212-440560
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/02/2018