Diensten - 68047-2019

12/02/2019    S30    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Parijs: Reinigingsdiensten

2019/S 030-068047

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
ESH Sogemac Habitat
1 quai de Grenelle — CS 21598
Paris Cedex 15
75732
Frankrijk
Telefoon: +33 156772939
E-mail: r.guilbert@sogemac.com
Fax: +33 156772974
NUTS-code: FR1

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.marches-securises.fr

Adres van het kopersprofiel: https://www.marches-securises.fr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: ESH d'HLM
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marché de nettoyage des parties communes et service des ordures ménagères pour 73 résidences en Île-de-France

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90910000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Marché de nettoyage des parties communes et service des ordures ménagères pour 73 résidences en Île-de-France.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 982 257.10 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Marché de nettoyage des parties communes et service des ordures ménagères pour 17 résidences Département 75 et 94 suivies par Mr HENRY

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90910000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR1
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Marché de nettoyage des parties communes et service des ordures ménagères pour 17 résidences Département 75 et 94 suivies par Mr HENRY

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 50
Kostencriterium - Naam: Prix des prestations / Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Marché de nettoyage des parties communes et service des ordures ménagères pour 16 résidences Département 93 et 77 suivies par Mr MILONGUI

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90910000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR1
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Marché de nettoyage des parties communes et service des ordures ménagères pour 16 résidences Département 93 et 77 suivies par Mr MILONGUI

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 50
Kostencriterium - Naam: Prix des prestations / Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Marché de nettoyage des parties communes et service des ordures ménagères pour 16 résidences Département 92 suivies par Mr ONDONGO

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90910000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR1
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Marché de nettoyage des parties communes et service des ordures ménagères pour 16 résidences Département 92 suivies par Mr ONDONGO

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 50
Kostencriterium - Naam: Prix des prestations / Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Marché de nettoyage des parties communes et service des ordures ménagères pour 3 résidences Département 78 suivies par Mr ORSEAU

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90910000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR1
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Marché de nettoyage des parties communes et service des ordures ménagères pour 3 résidences Département 78 suivies par Mr ORSEAU

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 50
Kostencriterium - Naam: Prix des prestations / Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Marché de nettoyage des parties communes et service des ordures ménagères pour 4 résidences Département 78 suivies par Mme JAMIN

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90910000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR1
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Marché de nettoyage des parties communes et service des ordures ménagères pour 4 résidences Département 78 suivies par Mme JAMIN

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 50
Kostencriterium - Naam: Prix des prestations / Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Marché de nettoyage des parties communes et service des ordures ménagères pour 3 résidences Département 91 suivies par Mme BEAUNOL

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90910000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR1
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Marché de nettoyage des parties communes et service des ordures ménagères pour 3 résidences Département 91 suivies par Mme BEAUNOL

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 50
Kostencriterium - Naam: Prix des prestations / Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Marché de nettoyage des parties communes et service des ordures ménagères pour 14 résidences Département 91 suivies par Mr LE FLOCH

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90910000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR1
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Marché de nettoyage des parties communes et service des ordures ménagères pour 14 résidences Département 91 suivies par Mr LE FLOCH

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 50
Kostencriterium - Naam: Prix des prestations / Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 166-379519
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Marché de nettoyage des parties communes et service des ordures ménagères pour 17 résidences départements 75 et 94 suivies par M. Henry

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 16
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 16
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Atout Bis
7 rue Alice
Villeneuve-le-Roi
94290
Frankrijk
Telefoon: +33 145978072
NUTS-code: FR1
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 339 575.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Marché de nettoyage des parties communes et service des ordures ménagères pour 16 résidences départements 93 et 77 suivies par M. Milongui

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 11
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 11
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Bernard Baumont Nettoyage
9 rue des Sablons
Écharcon
91540
Frankrijk
Telefoon: +33 176622655
NUTS-code: FR1
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 420 377.65 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

Marché de nettoyage des parties communes et service des ordures ménagères pour 16 résidences département 92 suivies par M. Ondongo

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 11
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 11
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Le nettoyage intégral Renove
9 rue des Sablons
Écharcon
91540
Frankrijk
Telefoon: +33 183610087
NUTS-code: FR1
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 438 553.40 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 4
Benaming:

Marché de nettoyage des parties communes et service des ordures ménagères pour 3 résidences département 78 suivies par M. Orseau

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Maîtrise de l'hygiène et de la propreté (MHP)
9 rue des Sablons
Écharcon
91540
Frankrijk
Telefoon: +33 176622657
NUTS-code: FR1
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 50 662.55 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 5
Benaming:

Marché de nettoyage des parties communes et service des ordures ménagères pour 4 résidences département 78 suivies par Mme Jamin

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Maîtrise de l'hygiène et de la propreté (MHP)
9 rue des Sablons
Écharcon
91540
Frankrijk
Telefoon: +33 176622657
NUTS-code: FR1
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 65 307.30 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 6
Benaming:

Marché de nettoyage des parties communes et service des ordures ménagères pour 3 résidences département 91 suivies par Mme Beaunol

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 10
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 10
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Atout Bis
7 rue Alice
Villeneuve-le-Roi
94290
Frankrijk
Telefoon: +33 145978072
NUTS-code: FR1
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 359 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 7
Benaming:

Marché de nettoyage des parties communes et service des ordures ménagères pour 14 résidences département 91 suivies par M. Le Floch

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Halte Gaspillage Serv
1 rue de l'Escouvrier
Sarcelles
95200
Frankrijk
Telefoon: +33 966987361
NUTS-code: FR1
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 308 781.20 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal de grande instance de PARIS
Parvis du tribunal de Paris
Paris
75017
Frankrijk
Telefoon: +33 144325151
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Greffe du tribunal de grande instance de Paris
Parvis du tribunal de Paris
Paris
75017
Frankrijk
Telefoon: +33 144325151
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019