Diensten - 68066-2019

12/02/2019    S30    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Gliwice: Reinigingsdiensten

2019/S 030-068066

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
4 Wojskowy Oddział Gospodarczy
79/WOG/2017
ul. Andersa 47
Gliwice
44-121
Polen
Contactpersoon: Agnieszka Stolarska
Telefoon: +48 261111371
E-mail: 4wog.zamowieniapubliczne@ron.mil.pl
Fax: +48 261111370
NUTS-code: PL22

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://msa-4wog.wp.mil.pl/pl/bip/zamowienia/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Jednostka Wojskowa
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

4WOG-1200.2712.54.2018 Świadczenie usług utrzymania czystości w budynkach i na wybranych terenach zewnętrznych w kompleksach wojskowych administrowanych przez 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy

Referentienummer: 4WOG-1200.2712.54.2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90910000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiot i zakres zamówienia: świadczenie usług polegających na utrzymaniu czystości w budynkach, a w przypadku wybranych zadań również na terenach zewnętrznych wraz z odśnieżaniem - w kompleksach wojskowych administrowanych przez 4 WOG w Gliwicach, w podziale na 10 zadań. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki:

•, załącznik nr 2A, załącznik nr 2B – opis przedmiotu zamówienia dla zadania od nr 1 do nr 10,

Załącznik nr 2.1. – 4.10 – zestawienie powierzchni i wyposażenia dodatkowego pomieszczeń; Załącznik nr 5 do 5.9 – formularz cenowy dla zadania od 1 do 10; Załącznik nr 7 – projekt umowy

Na podstawie art. 24aa ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

11. Standardy jakościowe, zostały określone w załączniku nr 2A i 2B

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 3 426 261.57 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Świadczenie usług utrzymania czystości pomieszczeń w budynkach w kompleksach wojskowych administrowanych przez 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy będących w zasobach SOI Bytom

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90910000
90911200
42416100
90911300
90610000
90600000
90620000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL22
Voornaamste plaats van uitvoering:

Kompleks wojskowy przy ul. Oświęcimskiej 33 w Bytomiu,

— kompleks wojskowy przy ul. Oświęcimskiej 36 w Bytomiu

— kompleks wojskowy przy ul. Czarneckiego 12 w Bytomiu.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Świadczenie usług utrzymania czystości pomieszczeń w budynkach w kompleksach wojskowych administrowanych przez 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy będących w zasobach SOI Bytom:

— kompleks wojskowy przy ul. Oświęcimskiej 33 w Bytomiu,

— kompleks wojskowy przy ul. Oświęcimskiej 36 w Bytomiu

— kompleks wojskowy przy ul. Czarneckiego 12 w Bytomiu.

•, załącznik nr 2A, załącznik nr 2B – opis przedmiotu zamówienia dla zadania od nr 1 do nr 10,

• załącznik nr 2.1 – 3.1 - zestawienie powierzchni i wyposażenia dodatkowego pomieszczeń sanitarnych przeznaczonych do utrzymania czystości - dla zad. nr 1,

5. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień o których mowa

W art. 67 ust. 1 pkt. 6, w wysokości do 10 % wartości zamówienia podstawowego (dla każdego z zadań). Zakres usług będzie związany

Z rozszerzeniem przedmiotu zamówienia (podstawowego) i będzie polegał na wykonaniu tego samego rodzaju prac na tym samym terenie i/lub zwiększonym obszarze i/lub ze zwiększoną częstotliwością. Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy wybranemu do realizacji zamówienia podstawowego. Usługa będzie realizowana na warunkach tożsamych z warunkami określonymi w niniejszym zamówieniu.

10. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności sprzątania powierzchni wewnętrznych, wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. Pracownicy muszą być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę

W rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962) co najmniej na okres realizacji zamówienia, w ilości:

• Zadanie nr 1 – co najmniej 7 osób w pełnym wymiarze czasu;

Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy Pzp zostały określone w załączniku nr 2A i załącznik nr 2B – opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1 - 10.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Termin wykonania zamówienia

Od 1.1.2019 r. do 31.12.2019 r.

W przypadku, wydłużenia prac komisji przetargowej uniemożliwiających zawarcie realizacji zamówienia od dnia 1.1.2019 r., realizacja umowy będzie odbywać się od dnia jej zawarcia do dnia 31.12.2019 r.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Świadczenie usług utrzymania czystości pomieszczeń w Świadczenie usług utrzymania budynkach w kompleksach wojskowych administrowanych przez 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy będących w zasobach SOI Bytom

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90910000
90911200
42416100
90911300
90610000
90600000
90620000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL22
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Świadczenie usług utrzymania czystości pomieszczeń w budynkach w kompleksach wojskowych administrowanych przez 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy będących w zasobach SOI Bytom – kompleks wojskowy

W m. Toszek.

— kompleks wojskowy przy ul. Czarneckiego 12 w Bytomiu.

•, załącznik nr 2A, załącznik nr 2B – opis przedmiotu zamówienia dla zadania od nr 1 do nr 10,

• załącznik nr 2.2 - 3.2 - zestawienie powierzchni i wyposażenia dodatkowego pomieszczeń sanitarnych przeznaczonych do utrzymania czystości - dla zad. nr 2,

5. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień o których mowa

W art. 67 ust. 1 pkt. 6, w wysokości do 10 % wartości zamówienia podstawowego (dla każdego z zadań). Zakres usług będzie związany

Z rozszerzeniem przedmiotu zamówienia (podstawowego) i będzie polegał na wykonaniu tego samego rodzaju prac na tym samym terenie i/lub zwiększonym obszarze i/lub ze zwiększoną częstotliwością. Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy wybranemu do realizacji zamówienia podstawowego. Usługa będzie realizowana na warunkach tożsamych z warunkami określonymi w niniejszym zamówieniu.

10. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności sprzątania powierzchni wewnętrznych, wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. Pracownicy muszą być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę

W rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962) co najmniej na okres realizacji zamówienia, w ilości:

• Zadanie nr 2 – co najmniej 1 osoba w wymiarze 1/2 etatu;

Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy Pzp zostały określone w załączniku nr 2A i załącznik nr 2B – opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1 - 10.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

W przypadku, wydłużenia prac komisji przetargowej uniemożliwiających zawarcie realizacji zamówienia od dnia 01.01.2019 r., realizacja umowy będzie odbywać się od dnia jej zawarcia do dnia 31.12.2019 r.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Świadczenie usług utrzymania czystości pomieszczeń w budynkach w kompleksach wojskowych administrowanych przez 4 WOG będących w zasobach SOI Bytom – kompleks wojskowy w Radzionkowie

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90910000
90911200
42416100
90911300
90610000
90600000
90620000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL22
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

• ZADANIE NR 3

Świadczenie usług utrzymania czystości pomieszczeń w budynkach w kompleksach wojskowych administrowanych przez 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy będących w zasobach SOI Bytom – kompleks wojskowy w Radzionkowie.

•, załącznik nr 2A, załącznik nr 2B – opis przedmiotu zamówienia dla zadania od nr 1 do nr 10,

• załącznik nr 2.3 – 3.3 - zestawienie powierzchni i wyposażenia dodatkowego pomieszczeń sanitarnych przeznaczonych do utrzymania czystości - dla zad. nr 3,

5. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień o których mowa

W art. 67 ust. 1 pkt. 6, w wysokości do 10 % wartości zamówienia podstawowego (dla każdego z zadań). Zakres usług będzie związany

Z rozszerzeniem przedmiotu zamówienia (podstawowego) i będzie polegał na wykonaniu tego samego rodzaju prac na tym samym terenie i/lub zwiększonym obszarze i/lub ze zwiększoną częstotliwością. Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy wybranemu do realizacji zamówienia podstawowego. Usługa będzie realizowana na warunkach tożsamych z warunkami określonymi w niniejszym zamówieniu.

10. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności sprzątania powierzchni wewnętrznych, wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. Pracownicy muszą być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę

W rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962) co najmniej na okres realizacji zamówienia, w ilości:

• Zadanie nr 3 – co najmniej 1 osoba w wymiarze 1/2 etatu;

Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy Pzp zostały określone w załączniku nr 2A i załącznik nr 2B – opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1 - 10.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

W przypadku, wydłużenia prac komisji przetargowej uniemożliwiających zawarcie realizacji zamówienia od dnia 01.01.2019 r., realizacja umowy będzie odbywać się od dnia jej zawarcia do dnia 31.12.2019 r.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Świadczenie usług utrzymania czystości pomieszczeń w budynkach w kompleksach wojskowych administrowanych przez 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy będących w zasobach SOI Tarnowskie Góry

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90910000
90911200
42416100
90911300
90610000
90600000
90620000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL22
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

• Świadczenie usług utrzymania czystości pomieszczeń w budynkach w kompleksach wojskowych administrowanych przez 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy będących w zasobach SOI Tarnowskie Góry:

— kompleks wojskowy przy ul. Opolskiej 36 w Tarnowskich Górach

— kompleks wojskowy przy ul. Częstochowskiej w Tarnowskich Górach-Lasowicach.

•, załącznik nr 2A, załącznik nr 2B – opis przedmiotu zamówienia dla zadania od nr 1 do nr 10,

• • załącznik nr 2.4 – 3.4 - zestawienie powierzchni i wyposażenia dodatkowego pomieszczeń sanitarnych przeznaczonych do utrzymania czystości - dla zad. nr 4,

5. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień o których mowa

W art. 67 ust. 1 pkt. 6, w wysokości do 10 % wartości zamówienia podstawowego (dla każdego z zadań). Zakres usług będzie związany

Z rozszerzeniem przedmiotu zamówienia (podstawowego) i będzie polegał na wykonaniu tego samego rodzaju prac na tym samym terenie i/lub zwiększonym obszarze i/lub ze zwiększoną częstotliwością. Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy wybranemu do realizacji zamówienia podstawowego. Usługa będzie realizowana na warunkach tożsamych z warunkami określonymi w niniejszym zamówieniu.

10. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności sprzątania powierzchni wewnętrznych, wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. Pracownicy muszą być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę

W rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962) co najmniej na okres realizacji zamówienia, w ilości:

• • Zadanie nr 4 – co najmniej 6 osób w pełnym wymiarze czasu pracy

Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy Pzp zostały określone w załączniku nr 2A i załącznik nr 2B – opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1 - 10.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

W przypadku, wydłużenia prac komisji przetargowej uniemożliwiających zawarcie realizacji zamówienia od dnia 01.01.2019 r., realizacja umowy będzie odbywać się od dnia jej zawarcia do dnia 31.12.2019 r.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Świadczenie usług utrzymania czystości pomieszczeń w budynkach w kompleksach wojskowych administrowanych przez 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy będących w zasobach SOI Gliwice

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90910000
90911200
42416100
90911300
90610000
90600000
90620000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL22
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

• ZADANIE NR 5

Świadczenie usług utrzymania czystości pomieszczeń w budynkach w kompleksach wojskowych administrowanych przez 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy będących w zasobach SOI Gliwice:

— kompleks wojskowy przy ul. Andersa 47 w Gliwicach,

— WKU przy ul. Zawiszy Czarnego 7 w Gliwicach,

— Klub Garnizonowy przy ul. Mieszka I 26 w Gliwicach,

— Kościół Garnizonowy przy ul. Św. Barbary 2 w Gliwicach

— kompleks wojskowy przy ul. Ku Dołom w Gliwicach.

•, załącznik nr 2A, załącznik nr 2B – opis przedmiotu zamówienia dla zadania od nr 1 do nr 10,

• załącznik nr 2.5 – 3.5 - zestawienie powierzchni i wyposażenia dodatkowego pomieszczeń sanitarnych przeznaczonych do utrzymania czystości - dla zad. nr 5,

5. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień o których mowa

W art. 67 ust. 1 pkt. 6, w wysokości do 10 % wartości zamówienia podstawowego (dla każdego z zadań). Zakres usług będzie związany

Z rozszerzeniem przedmiotu zamówienia (podstawowego) i będzie polegał na wykonaniu tego samego rodzaju prac na tym samym terenie i/lub zwiększonym obszarze i/lub ze zwiększoną częstotliwością. Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy wybranemu do realizacji zamówienia podstawowego. Usługa będzie realizowana na warunkach tożsamych z warunkami określonymi w niniejszym zamówieniu.

10. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności sprzątania powierzchni wewnętrznych, wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. Pracownicy muszą być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę

W rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962) co najmniej na okres realizacji zamówienia, w ilości:

• Zadanie nr 5 – co najmniej 20 osób w pełnym wymiarze czasu pracy

Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy Pzp zostały określone w załączniku nr 2A i załącznik nr 2B – opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1 - 10.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

W przypadku, wydłużenia prac komisji przetargowej uniemożliwiających zawarcie realizacji zamówienia od dnia 01.01.2019 r., realizacja umowy będzie odbywać się od dnia jej zawarcia do dnia 31.12.2019 r.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Świadczenie usług utrzymania czystości pomieszczeń w budynkach w kompleksach wojskowych administrowanych przez 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy będących w zasobach SOI Bielsko-Biała

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90910000
90911200
42416100
90911300
90610000
90600000
90620000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL22
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

• Świadczenie usług utrzymania czystości pomieszczeń w budynkach w kompleksach wojskowych administrowanych przez 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy będących w zasobach SOI Bielsko-Biała:

— kompleks wojskowy przy ul. Bardowskiego 3 w Bielsku-Białej,

— Klub Garnizonowy przy ul. Broniewskiego 27 w Bielsku-Białej,

— WKU przy ul. Piastowskiej 14 w Bielsku-Białej

— kompleks wojskowy przy ul. Przedwiośnia i ul. Zorzy w Mikuszowicach

Śląskich.

•, załącznik nr 2A, załącznik nr 2B – opis przedmiotu zamówienia dla zadania od nr 1 do nr 10,

• załącznik nr 2.6 – 3.6 - zestawienie powierzchni i wyposażenia dodatkowego pomieszczeń sanitarnych przeznaczonych do utrzymania czystości - dla zad. nr 6,

5. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień o których mowa

W art. 67 ust. 1 pkt. 6, w wysokości do 10 % wartości zamówienia podstawowego (dla każdego z zadań). Zakres usług będzie związany

Z rozszerzeniem przedmiotu zamówienia (podstawowego) i będzie polegał na wykonaniu tego samego rodzaju prac na tym samym terenie i/lub zwiększonym obszarze i/lub ze zwiększoną częstotliwością. Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy wybranemu do realizacji zamówienia podstawowego. Usługa będzie realizowana na warunkach tożsamych z warunkami określonymi w niniejszym zamówieniu.

10. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności sprzątania powierzchni wewnętrznych, wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. Pracownicy muszą być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę

W rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962) co najmniej na okres realizacji zamówienia, w ilości:

• Zadanie nr 6 – co najmniej 9 osób w pełnym wymiarze czasu pracy

Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy Pzp zostały określone w załączniku nr 2A i załącznik nr 2B – opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1 - 10.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

W przypadku, wydłużenia prac komisji przetargowej uniemożliwiających zawarcie realizacji zamówienia od dnia 01.01.2019 r., realizacja umowy będzie odbywać się od dnia jej zawarcia do dnia 31.12.2019 r.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Świadczenie usług utrzymania czystości pomieszczeń w budynkach w kompleksach wojskowych administrowanych przez 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy będących w zasobach SOI Lubliniec

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90910000
90911200
42416100
90911300
90610000
90600000
90620000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL22
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

• ZADANIE NR 7

Świadczenie usług utrzymania czystości pomieszczeń w budynkach w kompleksach wojskowych administrowanych przez 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy będących w zasobach SOI Lubliniec:

— kompleks wojskowy przy ul. Sobieskiego 35 w Lublińcu,

— kompleks wojskowy przy ul. ZHP 1 w Lublińcu,

— Strzelnica Garnizonowa przy ul. Sobieskiego 35 w Lublińcu,

— kompleks wojskowy w Krupskim Młynie.

•, załącznik nr 2A, załącznik nr 2B – opis przedmiotu zamówienia dla zadania od nr 1 do nr 10,

• załącznik nr 2.7 – 3.7 - zestawienie powierzchni i wyposażenia dodatkowego pomieszczeń sanitarnych przeznaczonych do utrzymania czystości - dla zad. nr 7,

5. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień o których mowa

W art. 67 ust. 1 pkt. 6, w wysokości do 10 % wartości zamówienia podstawowego (dla każdego z zadań). Zakres usług będzie związany

Z rozszerzeniem przedmiotu zamówienia (podstawowego) i będzie polegał na wykonaniu tego samego rodzaju prac na tym samym terenie i/lub zwiększonym obszarze i/lub ze zwiększoną częstotliwością. Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy wybranemu do realizacji zamówienia podstawowego. Usługa będzie realizowana na warunkach tożsamych z warunkami określonymi w niniejszym zamówieniu.

10. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności sprzątania powierzchni wewnętrznych, wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. Pracownicy muszą być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę

W rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962) co najmniej na okres realizacji zamówienia, w ilości:

• Zadanie nr 7 – co najmniej 10 osób w pełnym wymiarze czasu pracy;

Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy Pzp zostały określone w załączniku nr 2A i załącznik nr 2B – opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1 - 10.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

W przypadku, wydłużenia prac komisji przetargowej uniemożliwiających zawarcie realizacji zamówienia od dnia 01.01.2019 r., realizacja umowy będzie odbywać się od dnia jej zawarcia do dnia 31.12.2019 r.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Świadczenie usług utrzymania czystości pomieszczeń w budynkach w kompleksach wojskowych administrowanych przez 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy będących w zasobach SOI Opole

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90910000
90911200
42416100
90911300
90610000
90600000
90620000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL22
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

• • ZADANIE NR 8

Świadczenie usług utrzymania czystości pomieszczeń w budynkach w kompleksach wojskowych administrowanych przez 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy będących w zasobach SOI Opole:

— WSzW przy ul. Kościuszki 45 w Opolu,

— kompleks wojskowy przy ul. Domańskiego 68-80 w Opolu,

— Klub Garnizonowy przy ul. Domańskiego 84/86 w Opolu,

— kompleks wojskowy przy ul. Zbożowej 31 w Opolu,

— kompleks wojskowy przy ul. Niemodlińskiej 86-88 w Opolu,

— kompleks wojskowy w Winowie k. Opola,

— kompleks wojskowy przy ul. Ochodzkiej 5 w Komprachcicach

— MSS w Polskiej Nowej Wsi.

•, załącznik nr 2A, załącznik nr 2B – opis przedmiotu zamówienia dla zadania od nr 1 do nr 10,

• załącznik nr 2.8 – 3.8 - zestawienie powierzchni i wyposażenia dodatkowego pomieszczeń sanitarnych przeznaczonych do utrzymania czystości - dla zad. nr 8,

5. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień o których mowa

W art. 67 ust. 1 pkt. 6, w wysokości do 10 % wartości zamówienia podstawowego (dla każdego z zadań). Zakres usług będzie związany

Z rozszerzeniem przedmiotu zamówienia (podstawowego) i będzie polegał na wykonaniu tego samego rodzaju prac na tym samym terenie i/lub zwiększonym obszarze i/lub ze zwiększoną częstotliwością. Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy wybranemu do realizacji zamówienia podstawowego. Usługa będzie realizowana na warunkach tożsamych z warunkami określonymi w niniejszym zamówieniu.

10. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności sprzątania powierzchni wewnętrznych, wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. Pracownicy muszą być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę

W rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962) co najmniej na okres realizacji zamówienia, w ilości:

• Zadanie nr 8 – co najmniej 23 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy

Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy Pzp zostały określone w załączniku nr 2A i załącznik nr 2B – opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1 - 10.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

W przypadku, wydłużenia prac komisji przetargowej uniemożliwiających zawarcie realizacji zamówienia od dnia 01.01.2019 r., realizacja umowy będzie odbywać się od dnia jej zawarcia do dnia 31.12.2019 r.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Świadczenie usług utrzymania czystości pomieszczeń i odśnieżania powierzchni część A i B SOI Krapkowice

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90910000
90911200
42416100
90911300
90610000
90600000
90620000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL22
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

• ZADANIE NR 9

— część 9A:

Świadczenie usług utrzymania czystości pomieszczeń w budynkach w kompleksach wojskowych administrowanych przez 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Gliwicach będących w zasobach SOI Krapkowice:

— WKU przy ul. Łukasiewicza 11 w Kędzierzynie-Koźlu

— Skład w Krapkowicach

— część 9B:

Świadczenie usług utrzymania czystości i odśnieżania powierzchni zewnętrznych oraz utrzymania terenów zielonych w kompleksach wojskowych administrowanych przez 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Gliwicach będących w zasobach SOI Krapkowice:

— WKU przy ul. Łukasiewicza 11 w Kędzierzynie-Koźlu

— Skład w Krapkowicach

•, załącznik nr 2A, załącznik nr 2B – opis przedmiotu zamówienia dla zadania od nr 1 do nr 10,

• załącznik nr 2.9, 3.9 i 4.9 - zestawienie powierzchni

I wyposażenia dodatkowego pomieszczeń sanitarnych przeznaczonych do utrzymania czystości oraz zestawienie powierzchni przeznaczonych do odśnieżania a w okresie bezśnieżnym utrzymania w czystości - dla zad. nr 9,

5. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień o których mowa

W art. 67 ust. 1 pkt. 6, w wysokości do 10 % wartości zamówienia podstawowego (dla każdego z zadań). Zakres usług będzie związany

Z rozszerzeniem przedmiotu zamówienia (podstawowego) i będzie polegał na wykonaniu tego samego rodzaju prac na tym samym terenie i/lub zwiększonym obszarze i/lub ze zwiększoną częstotliwością. Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy wybranemu do realizacji zamówienia podstawowego. Usługa będzie realizowana na warunkach tożsamych z warunkami określonymi w niniejszym zamówieniu.

10. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności sprzątania powierzchni wewnętrznych, wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. Pracownicy muszą być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę

W rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962) co najmniej na okres realizacji zamówienia, w ilości:

• Zadanie nr 9A – co najmniej 4 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy

Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy Pzp zostały określone w załączniku nr 2A i załącznik nr 2B – opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1 - 10.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

W przypadku, wydłużenia prac komisji przetargowej uniemożliwiających zawarcie realizacji zamówienia od dnia 01.01.2019 r., realizacja umowy będzie odbywać się od dnia jej zawarcia do dnia 31.12.2019 r.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Świadczenie usług utrzymania czystości pomieszczeń i odśnieżania powierzchni część A i B SOI Katowice

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90910000
90911200
42416100
90911300
90610000
90600000
90620000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL22
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

• ZADANIE NR 10

— część 10A:

Świadczenie usług utrzymania czystości pomieszczeń w budynkach w kompleksach wojskowych administrowanych przez 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Gliwicach będących w zasobach SOI Katowice:

— WKU przy ul. Kościuszki 32 w Będzinie,

— WKU przy ul. 75 Pułku Piechoty 3 w Chorzowie,

— Kościół Garnizonowy przy ul. M. C. Skłodowskiej 20 w Katowicach,

— WKU przy ul. Piłsudskiego 2 w Rybniku,

— WSzW przy ul. Francuskiej 30 w Katowicach,

— WKU przy ul. Legionów 20 w Częstochowie,

— Kompleks przy ul. Kilińskiego 9 w Katowicach,

— WKU przy ul. Cyganerii 51 w Tychach,

— część 10B:

Świadczenie usług utrzymania czystości i odśnieżania powierzchni zewnętrznych oraz utrzymania terenów zielonych w kompleksach wojskowych administrowanych przez 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Gliwicach będących w zasobach SOI Katowice:

— WKU przy ul. Kościuszki 32 w Będzinie,

— WKU przy ul. 75 Pułku Piechoty 3 w Chorzowie,

— Kościół Garnizonowy przy ul. C. Skłodowskiej 20 w Katowicach,

— WKU przy ul. Piłsudskiego 2 w Rybniku,

— WSzW przy ul. Francuskiej 30 w Katowicach,

— WKU przy ul. Legionów 20 w Częstochowie,

— Kompleks przy ul. Kilińskiego 9 w Katowicach,

— WKU przy ul. Cyganerii 51 w Tychach.

•, załącznik nr 2A, załącznik nr 2B – opis przedmiotu zamówienia dla zadania od nr 1 do nr 10,

• załącznik nr 2.10, 3.10 4.10B - zestawienie powierzchni

I wyposażenia dodatkowego pomieszczeń sanitarnych przeznaczonych do utrzymania czystości oraz zestawienie powierzchni przeznaczonych do odśnieżania a w okresie bezśnieżnym utrzymania w czystości - dla zad. nr 10,

5. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień o których mowa

W art. 67 ust. 1 pkt. 6, w wysokości do 10 % wartości zamówienia podstawowego (dla każdego z zadań). Zakres usług będzie związany

Z rozszerzeniem przedmiotu zamówienia (podstawowego) i będzie polegał na wykonaniu tego samego rodzaju prac na tym samym terenie i/lub zwiększonym obszarze i/lub ze zwiększoną częstotliwością. Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy wybranemu do realizacji zamówienia podstawowego. Usługa będzie realizowana na warunkach tożsamych z warunkami określonymi w niniejszym zamówieniu.

10. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności sprzątania powierzchni wewnętrznych, wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. Pracownicy muszą być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę

W rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962) co najmniej na okres realizacji zamówienia, w ilości:

• • Zadanie nr 10A – co najmniej 9 osób w pełnym wymiarze czasu pracy

Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy Pzp zostały określone w załączniku nr 2A i załącznik nr 2B – opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1 - 10.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

W przypadku, wydłużenia prac komisji przetargowej uniemożliwiających zawarcie realizacji zamówienia od dnia 01.01.2019 r., realizacja umowy będzie odbywać się od dnia jej zawarcia do dnia 31.12.2019 r.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 190-429750
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4WOG-1200.2712.54.2018
Perceel nr.: 1
Benaming:

Świadczenie usług utrzymania czystości pomieszczeń w budynkach w kompleksach wojskowych administrowanych przez 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy będących w zasobach SOI Bytom

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 6
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
BIO-EKOS GROUP Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Targiela 112
Tychy
43-100
Polen
NUTS-code: PL22
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
BIO-EKOS Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Leśna 63
Nowe Chechło
42-622
Polen
NUTS-code: PL22
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 241 670.59 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 211 946.44 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Świadczenie usług utrzymania czystości pomieszczeń w Świadczenie usług utrzymania budynkach w kompleksach wojskowych administrowanych przez 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy będących w zasobach SOI Bytom

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 4
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
BIO-EKOS GROUP Sp. z o.o. Sp. k.
Targiela 112
Tychy
43-100
Polen
NUTS-code: PL22
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
BIO-EKOS Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Leśna 63
Nowe Chechło
42-622
Polen
NUTS-code: PL22
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 11 334.20 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 29 093.17 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 3
Benaming:

Świadczenie usług utrzymania czystości pomieszczeń w budynkach w kompleksach wojskowych administrowanych przez 4 WOG będących w zasobach SOI Bytom – kompleks wojskowy w Radzionkowie

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 6
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
BIO-EKOS GROUP Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Targiela 112
Nowe Chechło
43-100
Polen
NUTS-code: PL22
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
BIO-EKOS Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Leśna 63
Nowe Chechło
42-622
Polen
NUTS-code: PL22
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 16 572.22 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 27 472.68 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4
Perceel nr.: 4
Benaming:

Świadczenie usług utrzymania czystości pomieszczeń w budynkach w kompleksach wojskowych administrowanych przez 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy będących w zasobach SOI Tarnowskie Góry

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 6
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Biuro Ochrony Specjalnej BOS Sp. z o.o.
ul. Lelewela 8/40
Częstochowa
42-202
Polen
NUTS-code: PL22
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 226 534.56 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 197 460.58 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 5
Perceel nr.: 5
Benaming:

Świadczenie usług utrzymania czystości pomieszczeń w budynkach w kompleksach wojskowych administrowanych przez 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy będących w zasobach SOI Gliwice

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
PRINT-LINE Justyna Szmigiel
ul. Chorzowska 58
Gliwice
44-100
Polen
NUTS-code: PL22
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 671 972.37 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 700 719.80 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 6
Perceel nr.: 6
Benaming:

Świadczenie usług utrzymania czystości pomieszczeń w budynkach w kompleksach wojskowych administrowanych przez 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy będących w zasobach SOI Bielsko-Biała

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Biuro Ochrony Specjalnej BOS Sp. z o.o.
ul. Lelewela 8/40
Częstochowa
42-202
Polen
NUTS-code: PL22
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 314 770.07 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 368 634.44 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 7
Perceel nr.: 7
Benaming:

Świadczenie usług utrzymania czystości pomieszczeń w budynkach w kompleksach wojskowych administrowanych przez 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy będących w zasobach SOI Lubliniec

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 4
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Biuro Ochrony Specjalnej BOS Sp. z o.o.
ul. Lelewela 8/40
Częstochowa
42-202
Polen
NUTS-code: PL22
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 382 693.22 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 319 252.10 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 8
Perceel nr.: 8
Benaming:

Świadczenie usług utrzymania czystości pomieszczeń w budynkach w kompleksach wojskowych administrowanych przez 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy będących w zasobach SOI Opole

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
PRINT-LINE Justyna Szmigiel
ul. Chorzowska 58
Gliwice
44-100
Polen
NUTS-code: PL22
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 840 091.57 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 796 596.56 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 9
Perceel nr.: 9
Benaming:

Świadczenie usług utrzymania czystości pomieszczeń i odśnieżania powierzchni część A i B SOI Krapkowice

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
03/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
PRINT-LINE Justyna Szmigiel
ul. Chorzowska 58
Gliwice
44-100
Polen
NUTS-code: PL22
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 357 622.54 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 358 093.33 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 10
Perceel nr.: 10
Benaming:

Świadczenie usług utrzymania czystości pomieszczeń i odśnieżania powierzchni część A i B SOI Katowice

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
PRINT-LINE Justyna Szmigiel
ul. Chorzowska 58
Gliwice
44-100
Polen
NUTS-code: PL22
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 316 013.90 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 416 992.47 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

J. Zapisy dotyczące JEDZ

1. JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia Wykonawców składających ofertę (w tym również każdego z Wykonawców składających ofertę jako konsorcjum oraz podmiotów udostępniających potencjał) powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 uPzp. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę(ów) na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

2. Dla wypełnienia dyspozycji art. 25a ust. 2 ustawy Pzp wystarczające jest aby JEDZ został przekazany Zamawiającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej, przed upływem terminu składania ofert. Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Informacje dotyczące składania JEDZ w formie elektronicznej są dostępne w załączonej instrukcji, stanowiącej załącznik nr 10 do SIWZ oraz na stronie https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/elektroniczny-jedz.

VIII. Wymagania dotyczące wadium

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium:

2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:

• dla zadania nr 1 – 6 000,00 PLN

• dla zadania nr 2 – 300,00 PLN

• dla zadania nr 3 – 450,00 PLN

• dla zadania nr 4 – 6 000,00 PLN

• dla zadania nr 5 – 18 000,00 PLN

• dla zadania nr 6 – 8 000,00 PLN

• dla zadania nr 7 – 10 000,00 PLN

• dla zadania nr 8 – 20 000,00 PLN

• dla zadania nr 9 – 9 000,00 PLN

• dla zadania nr 10 – 8 000,00 PLN

Prawidłowo złożone wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert określony w niniejszym ogłoszeniu lub ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia.

Zamawiający wymaga wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Wykonawcę w wysokości: 5 % łącznej zaoferowanej ceny brutto zawartej w ofercie dla danego zadania. Płatności i sposób płatności zostały określone w SIWZ oraz w załącznikach. Zamawiajcy przewiduje możliwość modyfikacji umowy na zasadach określonych w SIWZ oraz załącznikach i ustawie Pzp.

1. Istotne postanowienia umowy zawiera załączony do specyfikacji projekt umowy – załącznik nr 7.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polen

Internetadres: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługuje odwołanie.

3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, —jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni — jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

8. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopie odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej Zamawiającego, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polen

Internetadres: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019