Diensten - 68067-2019

12/02/2019    S30    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging 

Polen-Bytom: Diensten door medische specialisten

2019/S 030-068067

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A.
ul. Chorzowska 25
Bytom
41-902
Polen
Telefoon: +48 32/3880427
E-mail: zamowienia.publiczne@csrg.bytom.pl
Fax: +48 32/2822681
NUTS-code: PL228

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.csrg.bytom.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: jednoska pomocnicza przemysłu węglowego

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

”Usługa polegająca na wykonywaniu w 2018 roku badań lekarskich ratowników górniczych dla wybranych podmiotów górniczych oraz CSRG S.A. zgodnie z „Metodyką badań lekarskich i psychologicznych oraz kryteriami i zasadami oceny zdolności do pracy w ratownictwie górniczym’’

Referentienummer: 1/6/19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85121200
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

”Usługa polegająca na wykonywaniu w 2018 roku badań lekarskich ratowników górniczych dla wybranych podmiotów górniczych oraz CSRG S.A. zgodnie z „Metodyką badań lekarskich i psychologicznych oraz kryteriami i zasadami oceny zdolności do pracy w ratownictwie górniczym’’ będącej własnością Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. tj.:

1. Badania lekarskie kwalifikacyjne kandydatów na ratowników górniczych

I kandydatów na ratowników górniczych nurków.

2. Badania lekarskie okresowe, kontrolne, profilaktyczne i powtórkowe ratowników górniczych, ratowników górniczych nurków

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 700 000.00 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85121200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL228
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

”Usługa polegająca na wykonywaniu w 2018 roku badań lekarskich ratowników górniczych dla wybranych podmiotów górniczych oraz CSRG S.A. zgodnie z „Metodyką badań lekarskich i psychologicznych oraz kryteriami i zasadami oceny zdolności do pracy w ratownictwie górniczym’’ będącej własnością Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. tj.:

1. Badania lekarskie kwalifikacyjne kandydatów na ratowników górniczych

i kandydatów na ratowników górniczych nurków.

2. Badania lekarskie okresowe, kontrolne, profilaktyczne i powtórkowe ratowników górniczych, ratowników górniczych nurków

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:
    • geen mededinging om technische redenen
Verklaring:

Zgodnie z rozporządzenia Ministra Energii z dnia 16.3.2017 r. w sprawie ratownictwa górniczego (Dz.U. 2017 poz. 1052) Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. zobowiązana została do organizacji badań medycznych ratowników górniczych. Obowiązek ten zawarty został również w statucie spółki. CSRG S.A. na podstawie zapisów przedmiotowego rozporządzenia opracowała i na bieżąco aktualizuje „Metodykę badań lekarskich i psychologicznych oraz kryteria i zasady oceny zdolności do pracy w ratownictwie górniczym''. Dokument opracowany został przez zespół doświadczonych specjalistów różnych dziedzin medycyny. Zawarte w nim procedury wykonywania badań, wymogi co do specjalizacji lekarzy oraz specjalistycznego sprzętu itp. uwzględniają trudne warunki mikroklimatu w jakich zmuszeni są pracować ratownicy górniczy, wszystkie obciążenia fizyczne oraz psychiczne, którym są poddawani. Metodyka opisuje zakres badań jakie musi wykonać czynny ratownik górniczy. W celu realizacji zapisów „Metodyki badań lekarskich i psychologicznych .....” a co za tym idzie uzyskania przez ratownika górniczego opinii pozwalającej być czynnym ratownikiem, podmiot wykonujący te badania misi być wyposażony w niezbędny sprzęt. Jednym z podstawowych jest komora klimatyczna umożliwiająca wykonywanie badań tolerancji gorąca kilkunastu ratownikom jednocześnie. Komora ta musi być dostosowana do przyłączenia telemetrycznego systemu monitorowania czynności życiowych w warunkach mikroklimatu, zbliżonego do panującego w wyrobiskach górniczych. CSRG S.A. poprzez umowy zawarte z podmiotami górniczymi w zakresie organizacji i przeprowadzania badań medycznych ratowników górniczych, zobowiązana została do świadczenia usługi terminowo tzn. jednego dnia, w określonych godzinach pracy ratowników i bez konieczności przemieszczania się badanych w celu wykonania kompletu badań. Podmiot uprawniony do wykonywania przedmiotu zamówienia musi być wyposażony w sprzęt umożliwiający wykonywanie badan zgodnie z opisanym w „Metodyce badań lekarskich i psychologicznych ...” zakresem. W lipcu 2004r. utworzona została Spółka Cen-Med Sp. z o.o., której jedynym udziałowcem jest CSRG S.A.. Spółka wyposażona jest w sprzęt niezbędny do realizacji zadania np. sprzęt do badań wysiłkowych, do zdalnego pomiaru funkcji życiowych badanego, a przede wszystkim komory klimatyczne, w których wykonywane jest jedno z najważniejszych badań całego cyklu tj. badanie na tolerancję wysokiej temperatury i wilgotności. Cały niezbędny sprzęt oraz wyposażenie znajduje się w budynku przychodni, co zdecydowanie upraszcza i skraca czas wykonania cyklu obowiązkowych badań medycznych. Budynek stanowi własność CSRG S.A. i został kompleksowo przystosowany do badań ratowników górniczych.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

”Usługa polegająca na wykonywaniu w 2018 roku badań lekarskich ratowników górniczych dla wybranych podmiotów górniczych oraz CSRG S.A. zgodnie z „Metodyką badań lekarskich i psychologicznych oraz kryteriami i zasadami oceny zdolności do pracy w ratownictwie górniczym’’

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
CEN - MED Sp. z o.o.
Chorzowska 12
Bytom
41-902
Polen
NUTS-code: PL228
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 700 000.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 700 000.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019