Diensten - 68075-2019

12/02/2019    S30    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Frankrijk-Marseille: Dienstverlening door ingenieurs

2019/S 030-068075

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 001-000782)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Métropole d'Aix-Marseille-Provence
58 bd Charles Livon
Marseille
13007
Frankrijk
Contactpersoon: Direction de la commande publique — Service des marchés
Telefoon: +33 491999900
E-mail: marches@ampmetropole.fr
Fax: +33 491997196
NUTS-code: FRL04

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.marseille-provence.com

Adres van het kopersprofiel: https://marchespublics.ampmetropole.fr

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Etudes transversales thématiques stratégiques dans le cadre du NPRU

Referentienummer: 71180428
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71300000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

La présente consultation a pour objet les études transversales thématiques stratégiques dans le cadre du NPRU dans les domaines suivants:

— lot 1: habitat — peuplement — attractivité résidentielle,

— lot 2: concertation et communication,

— lot 3: Gestion urbaine de proximité (GUP) — méthode et organisation.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/02/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 001-000782

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
In plaats van:
Datum: 12/02/2019
Plaatselijke tijd: 16:30
Te lezen:
Datum: 15/02/2019
Plaatselijke tijd: 16:30
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Modalités d’ouverture des offres
In plaats van:
Datum: 13/02/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum: 18/02/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: