Diensten - 68077-2019

12/02/2019    S30    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Frankrijk-Nanterre: Diensten van psychiater of psycholoog

2019/S 030-068077

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 012-024274)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Conseil départemental des Hauts-de-Seine
57 rue des Longues Raies
Nanterre
92000
Frankrijk
Telefoon: +33 176688015
E-mail: fratsimbazafy@hauts-de-seine.fr
NUTS-code: FR105

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.hauts-de-seine.fr/

Adres van het kopersprofiel: http://www.hauts-de-seine.fr/commande-publique

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Prestations de psychologues et de psychiatres au sein des services sociaux départementaux et interdépartementaux

Referentienummer: 2018_195
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85121270
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Prestations de psychologues et de psychiatres au sein des services sociaux départementaux et interdépartementaux.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/02/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 012-024274

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
In plaats van:
Datum: 18/02/2019
Plaatselijke tijd: 17:00
Te lezen:
Datum: 04/03/2019
Plaatselijke tijd: 17:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: