TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Diensten - 68080-2018

14/02/2018    S31    - - Diensten - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Frankrijk-Falaise: Verzekeringsdiensten

2018/S 031-068080

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Centre Hospitalier de Falaise
boulevard des Bercagnes
Falaise
14700
Frankrijk
Telefoon: +33 231404047
E-mail: pascale.dutac@ch-falaise.fr
Fax: +33 231404147
NUTS-code: FRD11

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.ch-falaise.fr

Adres van het kopersprofiel: https://www.achat-hopital.com

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Centre Hospitalier
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marché de service relatif à la prestation d'assurance pour les besoins du Centre Hospitalier de Falaise

Referentienummer: 201712
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
66510000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Souscription de différents contrats d'assurances au profit du Centre Hospitalier de Falaise.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 418 725.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dommages aux biens et risques annexes — les variantes imposées sont définies à l'acte d'engagement et aux conditions particulières

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66515200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRD11
Voornaamste plaats van uitvoering:

CH Falaise

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dommages aux biens et risques annexes — les variantes imposées sont définies à l'acte d'engagement et aux conditions particulières.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Nature et étendue des garanties / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Modalités et procédures de gestion des dossiers / Weging: 2
Prijs - Weging: 3
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Offre de base/variante imposée nº 1/variante imposée nº 2.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Responsabilité et risques annexes — les variantes imposées sont définies à l'acte d'engagement et aux conditions particulières

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66516000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRD11
Voornaamste plaats van uitvoering:

CH Falaise

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Responsabilité et risques annexes — les variantes imposées sont définies à l'acte d'engagement et aux conditions particulières.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Nature et étendue des garanties / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Modalités et procédures de gestion des dossiers / Weging: 2
Prijs - Weging: 3
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Offre de base/offre de base + toutes les variantes imposées.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Flotte automobile et risques annexes — les variantes imposées sont définies à l'acte d'engagement et aux conditions particulières

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66514110
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRD11
Voornaamste plaats van uitvoering:

CH Falaise

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Flotte automobile et risques annexes — les variantes imposées sont définies à l'acte d'engagement et aux conditions particulières.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Nature et étendue des garanties / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Modalités et procédures de gestion des dossiers / Weging: 2
Prijs - Weging: 3
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Offre de base/Offre de base + toutes les variantes imposées.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Bris de machine informatique et autres matériels — les variantes imposées sont définies à l'acte d'engagement et aux conditions particulières

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66515000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRD11
Voornaamste plaats van uitvoering:

CH Falaise

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Bris de machine informatique et autres matériels — les variantes imposées sont définies à l'acte d'engagement et aux conditions particulières.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Nature et étendue des garanties / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Modalités et procédures de gestion des dossiers / Weging: 2
Prijs - Weging: 3
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Offre de base/Offre de base + toutes les variantes imposées.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Risques statutaires du personnel — les variantes imposées sont définies à l'acte d'engagement et aux conditions particulières

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66512000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRD11
Voornaamste plaats van uitvoering:

CH Falaise

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Risques statutaires du personnel — les variantes imposées sont définies à l'acte d'engagement et aux conditions particulières.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Nature et étendue des garanties / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Modalités et procédures de gestion des dossiers / Weging: 2
Prijs - Weging: 3
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Offre de base/Offre de base + toutes les variantes imposées.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Dommages aux biens et risques annexes — les variantes imposées sont définies à l'acte d'engagement et aux conditions particulières

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/12/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 10
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Cabinet Prevel
7 avenue du 6 Juin, BP 3059
Caen Cedex 2
14018
Frankrijk
NUTS-code: FRD11
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Cabinet Prevel
7 avenue du 6 Juin, BP 3059
Caen Cedex 2
14018
Frankrijk
NUTS-code: FRD11
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 64 615.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Responsabilité et risques annexes — les variantes imposées sont définies à l'acte d'engagement et aux conditions particulières

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/12/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Cabinet Beah Lloyd'S Areas
5bis rue Kepler
Paris
75016
Frankrijk
NUTS-code: FR101
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Cabinet Beah Lloyd'S Areas
5bis rue Kepler
Paris
75016
Frankrijk
NUTS-code: FR101
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 381 075.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

Flotte automobile et risques annexes — les variantes imposées sont définies à l'acte d'engagement et aux conditions particulières

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/12/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Smacl Assurances
141 avenue Salvador Allende
Niort Cedex 9
79031
Frankrijk
NUTS-code: FRI33
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 50 835.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 4
Benaming:

Bris de machine informatique et autres matériels — les variantes imposées sont définies à l'acte d'engagement et aux conditions particulières

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/12/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Cabinet Prevel
7 avenue du 6 Juin, BP 3059
Caen Cedex 2
14018
Frankrijk
NUTS-code: FRD11
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Cabinet Prevel
7 avenue du 6 Juin, BP 3059
Caen Cedex 2
14018
Frankrijk
NUTS-code: FRD11
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 18 750.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 5
Benaming:

Risques statutaires du personnel — les variantes imposées sont définies à l'acte d'engagement et aux conditions particulières

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/12/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Gras Savoye
33-34 quai de Dion Bouton
Puteaux Cedex
92814
Frankrijk
NUTS-code: FR105
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Gras Savoye
33-34 quai de Dion Bouton
Puteaux Cedex
92814
Frankrijk
NUTS-code: FR105
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 903 445.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif
3 rue Arthur Leduc — BP 25086
Caen Cedex 4
14050
Frankrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Comité consultatif interrégional du règlement amiable des litiges
6 quai Ceineray — BP 33515
Nantes Cedex 01
44035
Frankrijk
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Service du greffe du tribunal administratif de Caen
place Gambetta
Caen
14000
Frankrijk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/02/2018