Diensten - 68085-2019

12/02/2019    S30    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Italië-Sassari: Onderhoud van installaties voor straatverlichting en verkeerslichten

2019/S 030-068085

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 014-028881)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Comune di Sassari
Piazza del Comune 1
Sassari
07100
Italië
Telefoon: +39 079279915
E-mail: appalti@comune.sassari.it
Fax: +39 0792118014
NUTS-code: ITG25

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.comune.sassari.it

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servizio di illuminazione pubblica per 6 mesi — CIG: 7715608125.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50232000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Servizio di illuminazione pubblica per 6 mesi — CIG: 7715608125.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/02/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 014-028881

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 12/02/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 12/03/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 14/02/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 14/03/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: