Dienstleistungen - 68098-2019

12/02/2019    S30    Dienstleistungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Slowenien-Ljubljana: Werbe- und Marketingdienstleistungen

2019/S 030-068098

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2019/S 006-009560)

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma
Nationale Identifikationsnummer: 6889859000
Postanschrift: Dimičeva ulica 13
Ort: Ljubljana
NUTS-Code: SI
Postleitzahl: 1000
Land: Slowenien
Kontaktstelle(n): Rudi Bernik
E-Mail: rudi.bernik@slovenia.info
Telefon: +386 15898550
Fax: +386 15898560

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.slovenia.info

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Medijski zakup in PR aktivnosti v medijih letalskih prevoznikov, ki letijo v Slovenijo, in drugih promocijskih aktivnosti s ciljem pospeševanja prodaje Slovenije kot avio destinacije od 2019 do 2021

Referenznummer der Bekanntmachung: JNV-0018/2018-S-POG-STO
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79340000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Medijski zakup in PR aktivnosti v medijih letalskih prevoznikov, ki letijo v Slovenijo, in drugih promocijskih aktivnosti s ciljem pospeševanja prodaje Slovenije kot avio destinacije od 2019 do 2021.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
07/02/2019
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 006-009560

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Anstatt:
Tag: 20/02/2019
muss es heißen:
Tag: 20/03/2019
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Anstatt:
Tag: 20/02/2019
muss es heißen:
Tag: 20/03/2019
Abschnitt Nummer: VI.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj
Anstatt:
Tag: 13/02/2019
muss es heißen:
Tag: 13/03/2019
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Naročnik objavlja prečiščeno besedilo razpisne dokumentacije, ki poleg zgoraj navedenih vključuje še naslednje spremembe:

1. Spremeni se besedilo pod naslovom »Povabilo k oddaji ponudbe«, in sicer se črta besedilo 4. odstavka »Za oddajo ponudb je zahtevano eno od s strani kvalificiranega overitelja izdano digitalno potrdilo: SIGEN-CA (www.sigen-ca.si), POŠTA®CA (postarca.posta.si), HALCOM-CA (www.halcom.si), AC NLB (www.nlb.si).«, ki se nadomesti z besedilom: »Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 uradno prečiščeno besedilo, 64/16 odl. US in 20/18 OROZ631)). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.«

2. Spremeni se rok za postavitev vprašanj v zvezi s razpisom, ki je naveden v točki 1.10 prvega poglavja, in sicer se datum 7.2.2019 nadomesti z datumom 7.3.2019.

3. V prvem poglavju se spremeni besedilo pod naslovom »Obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte« pod točko »Navodila za izdelavo elektronske ponudbe«, in sicer se črta besedilo 5. odstavka »Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, lahko naloži podpisan ESPD v *.pdf. obliki ali pa ga zgolj naloži pri čemer bo podpisan hkrati s podpisom ponudbe. Tudi če ponudnik naloži že podpisan ESPD v *.pdf. obliki, bo ta hkrati s podpisom ponudbe podpisan še enkrat.«, ki se nadomesti z besedilom »Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.« Razpisna dokumentacija je na voljo na naslovu: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/296398/sprememba_RD.zip